Tượng kỳ hậu vệ Trọng Nhân

Đọc sách Tượng kỳ hậu vệ Trọng Nhân online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trọng NhânHoàng Đình Hồng
 2. NXB Thể dục thể thao

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: BÌNH PHONG MÃ ĐỐI ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO QUÁ HÀ XE, BÌNH XE ÁP MÃ CUỘC (gồm 5 cuộc)
 • Cuộc 1: BÌNH PHÁO ĐỐI XE HỒI TÂM MÃ ĐỐI TIÊN THẤT LỘ PHÁO, PHÁO ĐẢ TRUNG BÌNH
 • Cuộc 2: BÌNH PHÁO ĐỔI XE – HỒI TÂM MÃ ĐỐI TIÊN THẬT LỘ PHÁO – PHÁO ĐẢ TRUNG BINH
 • Cuộc 3: HỒI CUNG MÃ ĐỐI TIÊN DÙNG THẤT LỘ PHÁO – XE SÁT THẤT BINH
 • Cuộc 4: HỒI TÂM MÃ ĐỐI TIÊN THẤT LỘ PHÁO XE SÁT THẤT BINH
 • Cuộc 5: HỒI TÂM MÃ ĐỐI TIÊN | DÙNG THẤT LỘ PHÁO, XE SÁT THẤT BINH
PHẦN THỨ HAI: BÌNH PHONG MÃ ĐỐI ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO QUÁ HÀ XE & ĐỔI XE CUỘC (Gồm 17 cuộc)
 • CUỘC 6: TIẾN TẢ MÃ ĐỐI TIÊN | DÙNG THẤT LỘ PHÁO VÀ TẢ HOÀNH XE
 • CUỘC 7: TIẾN TẢ MÃ ĐỐI TIÊN DÙNG THẤT LỘ PHÁO & TẢ TRỰC XE
 • Cuộc 8: THƯỢNG SĨ & TƯƠNG ĐỐI TIÊN TIẾN HÀ MÃ & MÃ SÁT TRUNG TỐT
 • Cuộc 9: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ĐỐI TIÊN DÙNG MÃ TIẾN HÀ & THẤT LỘ PHÁO
 • Cuộc 10: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG TIỆN DÙNG TIẾN HÀ MÃ & BÌNH THẤT LỘ PHÁO
 • Cuộc 11: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG TIÊN DÙNG HÀ KHẨU MÃ & LỤC LỘ PHÁO
 • Cuộc 12: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG TIÊN DÙNG HÀ KHẨU MÃ & LỤC LỘ PHÁO
 • Cuộc 13: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG TIÊN DÙNG HOÀNH XE CÔNG CÁNH PHẢI MÃ PHÁO TIẾN HÀ
 • Cuộc 14: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG TIÊN DÙNG HOÀNH XE CÔNG CÁNH PHẢI & TIẾN PHÁO MÃ LÊN HÀ
 • Cuộc 15: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG PHÓ TIÊN TIẾN MÃ KHỞI HOÀNH XE CHIẾM GIỮ VỊ TRÍ XUNG YẾU
 • CUỘC 16: THƯỢNG SĨ TƯỢNG ỨNG TIỆN TIẾN MÃ KHỞI HOÀNH XE & TUẦN HÀ PHÁO
 • CUỘC 17: HỮU PHÁO QUÁ HÀ & LÊN TƯỜNG GIỮA ỨNG TIÊN THẤT LỘ MÃ – TIẾN TRUNG BÌNH
 • CUỘC 18: HỮU PHÁO QUÁ HÀ & LÊN TƯỢNG GIỮA ỨNG TIÊN THẤT LỘ MÃ – TIÊN TRUNG BÌNH
 • Cuộc 19: HỮU PHÁO QUÁ HÀ & PHẢN NHẬP TRUNG PHÁO ỨNG TIÊN THẤT LỘ MÃ – TIẾN TRUNG BÌNH
 • Cuộc 20: HỮU PHÁO QUÁ HÀ & PHẢN NHẬP TRUNG PHÁO ỨNG TIỆN THẤT LỘ MÃ – TIẾN TRUNG BÌNH
 • Cuộc 21: HỮU PHÁO QUÁ HÀ ỨNG TIÊN TIẾN HÀ KHẨU MÃ
 • Cuộc 22: HỮU PHÁO QUÁ HÀ ỨNG TIÊN TIẾN HÀ KHẨU MÃ
PHẦN THỨ BA: PHI TRUNG TƯƠNG ỨNG THẤT LỘ MÃ & TIẾN HÀ KHẨU MÃN (Gồm 8 cuộc)
 • Cuộc 23: KỴ HÀ PHÁO ỨNG TIÊN TIẾN MÃ THƯỢNG SĨ HỒI HÀ KHẨU MÃ
 • Cuộc 24: KỴ HÀ PHÁO ỨNG TIÊN THƯỢNG SĨ NHẢY MÃ & TIẾN TRUNG BÌNH
 • Cuộc 25: KỴ HÀ PHÁO ỨNG TIÊN TIẾN MÃ LÊN SĨ & THẤT LỘ PHÁO
 • CUỘC 26: THOÁI XE KỴ HÀ ỨNG TIỆN NHẢY MÃ & PHẾ NHỊ LỘ XE
 • Cuộc 27: THƯỢNG HỮU SĨ TIẾN NHỊ LỘ PHÁO ÉP XE ỨNG TIÊN NHẢY MÃ THƯỢNG SĨ & LỤC LỘ PHÁO 78
 • Cuộc 28: THƯỢNG HỮU SĨ NHỊ LỘ PHÁO ÉP XE ỨNG TIÊN NHẢY MÃ THƯỢNG SĨ & DÀN LỤC LỘ PHÁO
 • Cuộc 29: THƯỢNG HỮU SĨ TIẾN NHỊ LỘ PHÁO ỨNG TIÊN TIẾN MÃ THƯỢNG SĨ & THẤT LỘ PHÁO
 • CUỘC 30: THƯỢNG HỮU SĨ TIẾN NHỊ LỘ PHÁO ỨNG TIÊN TIẾN MÃ THƯỢNG SĨ & BÌNH THẤT LỘ PHÁO
PHẦN THỨ TƯ: BÌNH PHONG MÃ ỨNG ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TIẾN THẤT BINH & TUẦN HÀ PHÁO CUỘC (Gồm 9 cuộc)
 • Cuộc 31: TIẾN TẢ PHÁO XUẤT TAM LỘ XE ỨNG PHÓ TIÊN TRỰC XUNG TRUNG TỐT
 • Cuộc 32: TIẾN TẢ PHÁO XUẤT TAM LỘ XE ỨNG TIÊN DÙNG LIÊN HOÀN MÃ (MÃ ĐỘI )
 • Cuộc 33: TIẾN TẢ PHÁO XUẤT TAM LỘ XE ỨNG TIÊN THƯỢNG LIÊN HOÀN MÃ
 • Cuộc 34: TIẾN TẢ PHÁO & THƯỢNG TẢ SĨ ỨNG TIÊN TIẾN HỮU MÃ
 • Cuộc 35: TIẾN TẢ PHÁO THƯỢNG TẢ SĨ ỨNG PHÓ TIÊN TIẾN LIÊN HOÀN MÃ
 • Cuộc 36: TIẾN TẢ PHÁO THƯỢNG TẢ SĨ ỨNG TIÊN THƯỢNG LIÊN HOÀN MÃ
 • Cuộc 37: THƯỢNG TẢ PHÁO & SÁT TRUNG BÌNH ỨNG TIÊN – DÙNG TẢ XE BẮT PHÁO & PHẾ NHỊ LỘ XE
 • Cuộc 38: TIẾN TẢ PHÁO & SÁT TRUNG BÌNH ỨNG PHÓ TIÊN XUẤT. TẢ XE BẮI PHÁO – HÀ KHẨU PHÁO TẢ DI
 • Cuộc 39: TIẾN TẢ PHÁO & SÁT TRUNG BÌNH ỨNG PHÓ TIÊN XUẤT TẢ XE BẮT PHÁO (HÀ KHẤU PHÁO TẢ DI)
PHẦN THỨ NĂM: . DANH THỦ ĐỐI CUỘC TUYẾN (Những ván cờ minh họa) (Gồm 28 cuộc)
 • Cuộc 1: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIẾN HÒA) – HẦU NGỌC SƠN THẾ TRẬN NGU BÁT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 2: HẦU NGỌC SƠN (TIÊN HÒA) – VƯƠNG GIA VƯƠNG THẾ TRẬN: NGŨ LỤC PHÁO ĐỖI BÌNH PHONG Mà
 • Cuộc 3: DƯƠNG QUAN L N (TIÊN HÒA) VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TIẾN THẤT BINH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 4: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIÊN THẮNG) – LÝ NGHĨA ĐÌNH THẾ TRẬN: THUẬN PHÁO TRỰC XE CÔNG HOÀNH XE 
 • Cuộc 5: LÝ NGHĨA, ĐÌNH (TIẾN THẮNG) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁP TIẾN THẤT BÌNH ĐÔI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 6: TRƯƠNG ĐỨC KHÔI (TIÊN HÒA) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN BÌNH PHONG MÃ ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XE LIÊN HOÀN HIỆP MÃ
 • CUỘC 7: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIÊN HÒA) – TRƯỜNG ĐỨC KHÔI M THẾ TRẬN: ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TIẾN TAM BÌNH. ĐỖI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 8: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIÊN THẮNG) – LƯU ỨC TỪ THỂ TRẬN NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 9: TRƯỜNG TRUNG LỘC (TIÊN HÒA) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN THUẬN PHÁO TRỰC XE ĐÔI HOÀNH XE
 • Cuộc 10: TỪ THIỆN LỢI (TIỆN THUA) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN TRUNG PHÁO & TUẦN HÀ PHÁO ĐỖI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 11: VƯƠNG GIA NGUYÊN (TIÊN THUA) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 • Cuộc 12: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIÊN THẮNG) – TỔNG CẢNH ĐẠI THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TIẾN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 13: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIÊN THẮNG) – BÀNG NHẤT VỊ THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO HOÀNH TRỰC XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ SONG PHÁO QUÁ HÀ
 • Cuộc 14: TRẦN TÙNG THUẬN (TIÊN HÒA) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN THUẬN PHÁO HOÀNH XE ĐỘI TRỰC XE 
 • Cuộc 15: TỪ THIỆN LỢI (TIÊN HÒA) – TẠ TIỂU NHIÊN THÊ TRẬN TRUNG PHÁO & TUẦN HÀ PHÁO ĐỔI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 16: LƯU ỨC TỪ (TIÊN HÒA) – THẨM CHÍ DỊCH THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO QUÁ HÀ XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Cuộc 17: VƯƠNG GIA NGUYÊN (TIÊN THẮNG) – Mà KHOAN THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁP TIẾN THẤT BINH ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 • Cuộc 18: HẦU NGỌC SƠN (TIÊN HÒA) – LÝ NGHĨA ĐÌNH THẾ TRẬN THUẬN PHÁO HOÀNH XE ĐỐI TRỰC XE 
 • Cuộc 19: LÝ THỦ THÀNH (TIÊN THẮNG) – PHƯƠNG HIỆU TRẮN THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TIẾN THẤT BINH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 20: TRỊNH HỒNG (TIÊN HÒA) – TƯỞNG TRƯỜNG HẢI THẾ TRẬN TRUNG PHÁO TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 21: VƯƠNG GIA LƯƠNG (TIÊN HÒA) – TOÀN HẢI LONG THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TIẾN TAM BINH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 22: TOÀN HẢI LONG (TIÊN HÒA) – VƯƠNG GIA LƯƠNG THẾ TRẬN ĐƯƠNG ĐÂU PHÁO TIẾN TAM BINH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *