Thế trận bất hủ

Đọc sách Thế trận bất hủ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần Minh Nhựt
 2. NXB Tổng Hợp Đồng Nai
 3. Thể loại: Sách Danh Thủ Đối Cuộc

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. TỪ ĐẦU THẾ KỶ 20 ĐẾN NHỮNG NĂM
 1. GIANG LĂNG NGÔ TÙNG ĐÌNH (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI BÌNH DƯƠNG TẠ HIỆP TỐN 
 2. DƯƠNG CHÂU CHẤU CẤM ĐƯỜNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI DƯƠNG CHÂU ĐẤU QUỐC TRỤ 
 3. TRẦN GIANG VƯƠNG HẠO NHIÊN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI GIANG ĐÔ CHÂU HOÁN VĂN 
 4. BẮC KINH LƯU HIỆP NHƯ (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI GIAO XUYÊN TIỀN MỘNG NGÔ 
 5. DƯƠNG CHÂU TRƯỜNG CẤM TỐNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HOÀNG PHONG LÀ THIÊN DƯƠNG
 6. DƯƠNG CHÂU DƯƠNG VẠN NGUYÊN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI DƯƠNG CHÂU TRƯƠNG CẨM TỐNG 
 7. VŨ TIẾN PHÍ CẨM KHÂM (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI HƯƠNG SƠN TĂNG TRIỂN
CHƯƠNG II. NHỮNG NĂM 50 CỦA THẾ KỶ 20 
 1. KHAI PHONG ĐIỀN GIA THỤ (cầm quân đỏ, bại) ĐẦU VỚI HÀNG CHÂU LƯU ỨC TỪ
 2. THIÊN TÂN HOA CHIÊM KIM (cầm quân đỏ, hòa) | ĐẦU VỚI HỐ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH
 3. GIANG TÔ HUỆ TỤNG TƯỜNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG 
 4. HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI TỪ THIỆN LỢI 
 5. HỔ BÁO LÝ NGHĨA ĐÌNH (cầm quân đỏ, thắng) DẤU VỚI THIÊM TAY VƯƠNG VỤ BÌNH
 6. LIÊU NINH NHẠM ĐỨC THUẬN (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN
 7. QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN (cầm quân đó, bại) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG TRƯƠNG ĐÔNG LỘC 
 8. HỒ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI CHÁU THAM CHI DỊCH
 9. TỰ XUYÊN LƯU NIỆM THANH (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI THƯỢNG HẢI HÀ THUẬN AN 
 10. HỐ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI HÀ THUẬN AN 
CHƯƠNG III, NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ 20
 1. THƯỢNG HẢI TRƯỜNG KIỆN LÂM (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI TRẦN KÌ
 2. TỬ XUYÊN LƯU KIÊM THANH (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI QUANG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN
 3. THƯỢNG HẢI HỖ TÔNG HOA (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI CÁP NHĨ TÂN VƯƠNG GIA LƯƠNG 
 4. QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI HỒ TỐNG HOA 
 5. LIÊU NINH MẠNH LẬP QUỐC (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG THÁI PHÚC NHƯ
 6. THƯỢNG HẢI CHÂU KIÊM THU (cầm quân đỏ, bại). ĐẦU VỚI LIÊU NINH MẠNH LẬP QUỐC 
 7. HỒ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI THƯỢNG HẢI HỖ TỐNG HOA 
 8. THƯỢNG HẢI HÀ THUẬN AN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HÔ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH 
 9. HỖ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI GIANG TÔ CHÂU THUẬN PHÁT
 10. QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI THƯỢNG HẢI HÀ THUẬN AN 
 11. HẮC LONG GIANG KIM KHẢI XƯƠNG (cầm quân đó, thắng) ĐẤU VỚI BẮC KINH LƯU VĂN TRIẾT
 12. HÔ BẮC LÝ NGHĨA ĐÌNH (cầm quân đỏ, bại) ĐAU VỚI QUẢNG ĐÔNG TRẦN BÁCH TƯỜNG
 13. THƯỢNG HẢI CHÂU VĨNH KHANG (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN 
CHƯƠNG IV. NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ 20
 1. THƯỢNG HẢI DƯ HỒNG MỤC (cầm quân đỏ, hòa) ĐẤU VỚI CÁP NHĨ TÂN KIM KHỞI XƯƠNG
 2. TRIẾT GIANG THẤM CHI TÙNG (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG KIM KHỞI XƯƠNG
 3. LIÊU NINH TRIỆU KHÁNH CÁC (cầm quân đỏ, bại) ĐẦU VỚI QUẢNG ĐÔNG THÁI PHÚC NHƯ
 4. LIÊU NINH QUÁCH TRƯỜNG THUẬN (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI HÀ BẮC LƯU ĐIỆN TRUNG
 5. CAM TÚC TIẾN HỒNG PHÁT (cầm quân đỏ, hòa) ĐẤU VỚI AN HUY TƯỞNG CHÍ LƯƠNG 
 6. CAM TÚC TIÊN HÔNG PHÁT (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI SƠN TÂY TRƯƠNG CHÍ TRUNG
 7. HẮC LONG GIANG TÔN CHÍ VỸ (cầm quân đỏ, hòa) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG KIM KHỞI XƯƠNG
 8. THƯỢNG HẢI DƯ HỒNG MỤC (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI TRÂN KỲ
 9. HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN
 10. GIANG TÔ NGÔN MỤC GIANG (cầm quân đỏ, bại) ĐẦU VỚI BẮC KINH TÀNG NHƯ Ý
 11. THÁI LAN LƯU BÁ LƯƠNG (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI TRUNG QUỐC TƯỞNG CHÍ LƯƠNG
 12. QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM (cầm quân đỏ, bại) ĐẨU VỜI THƯỢNG HẢI LÀM HỒNG MÂN
 13. LÀ BẮC TRÌNH PHÚC THÂN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI LIÊU NINH HÀN PHÚC ĐỨC 
CHƯƠNG V. GIAI ĐOẠN ĐẦU NHỮNG NĂM 80 CỦA THẾ KỶ 20
 1. QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN (cầm Quân đỏ, hòa) ĐẦU VỚI HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN 
 2. THƯỢNG HẢI HỖ TỐNG HOA (cầm quân đỏ, hòa) ĐẦU VỚI HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG
 3. THƯỢNG HẢI HỖ TÔNG HOA (cầm quân đỏ, bại). ĐẦU VỚI HỒ BẮC LIÊU ĐẠI HOA 
 4. QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM (cầm quân đỏ, hòa) ĐẦU VỚI QUẢNG ĐÔNG DƯƠNG QUAN LÂN
 5. HỖ BẮC LIÊU ĐẠI HOA (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG
 6. HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG (cầm quân đỏ, hòa) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI HỒ TỐNG HOA 
 7. HÀ BẮC LÝ LAI QUẦN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI THƯƠNG HẢI HÔ TÔNG HOA
 8. QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI HỖ TÔNG HOA
 9. HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI GIANG TÔ TỪ THIÊN HỒNG
CHƯƠNG VI. GIAI ĐOẠN SAU NHỮNG NĂM 80 CỦA THẾ KỶ 20
 1. AN HUY HỨA BA (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN 
 2. TRIẾT GIANG TRẦN HIẾU KHÔN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI LIÊU NINH TRIỆU KHÁNH CÁC
 3. LIÊU NINH BỐC PHONG BA (cầm quân đỏ, hòa) ĐẦU | VỚI ĐẤU VỚI TRIẾT GIANG DƯ U HOA
 4. HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TỐNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI LIÊU NINH BỐC PHONG BA
 5. TRIẾT GIANG DỰ ẤU HOA (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TỔNG 
 6. HÀ BẮC LÝ LAI QUẦN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI HỘ BẮC LIÊU ĐẠI HOA 
 7. THƯỢNG HẢI HỖ TỐNG HOA (cầm quân đỏ, hòa) ĐẦU VỚI QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM
 8. HÀ BẮC LƯU ĐIỆN TRUNG (cầm quân đỏ, bại) ĐÂU VỚI HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG
 9. HẮC LONG GIANG VƯƠNG GIA LƯƠNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN
 10. HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI THƯỢNG HẢI HỒ TỐNG HOA 
CHƯƠNG VII. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 20 
 1. THƯỢNG HẢI HỒ TỐNG HOA (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN
 2. HÀ BẮC LÝ LẠI QUÂN (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI GIANG TÔ TỪ THIÊN HỒNG
 3. HÀ BẮC LƯU ĐIỆN TRUNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG TRANG NGỌC ĐĂNG 
 4. LIÊU NINH BỘC PHONG BA (cầm quân đỏ, bại) ĐÂU VỚI HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TÔNG
 5. THƯỢNG HẢI HỖ TỐNG HOA (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI GIANG TÔ TỪ THIÊN HÔNG 
 6. HÀ BẮC TRƯỜNG GIANG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI QUÃNG TÂY HUỲNH THẾ THANH
 7. GIANG TÔ TỪ THIÊN HỒNG (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG HỨA NGÂN XUYÊN
 8. QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM (cầm quân đỏ, hòa) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TỐNG 
 9. HÔ BẠC LIÊU ĐẠI HOA (cầm quân đỏ, hòa) ĐẦU VỚI HƯƠNG CẢNG TRIỆU NHỮ QUYÊN 
 10. THƯỢNG HẢI HỒ TỐNG HOA (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM
 11. HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TÔNG (cầm quân đó, thắng) ĐẤU VỚI GIANG TÔ TỪ THIÊN HỒNG
CHƯƠNG VIII. GIAI ĐOẠN SAU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ 20 
 1. THẨM DƯƠNG KIM TÙNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẦU VỚI THẨM DƯƠNG MIÊU DŨNG BẰNG 
 2. THƯỢNG HẢI HỖ TỐNG HOA (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TỐNG
 3. GIANG TÔ TỪ THIÊN HỒNG (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI CÁT LÂM ĐÀO HÁN MINH
 4. CÁT LÂM ĐÀO HÁN MINH (cầm quân đỏ, bại) ĐẦU VỚI HẮC LONG GIANG TRIỆU QUỐC TỐNG 
 5. HẮC LONG GIANG TRIỆU TỔNG QUỐC (cầm quân đỏ, thắng) ĐẤU VỚI HÀ BẮC LÝ LAI QUẤN 
 6. HỖ BẮC LIÊU ĐẠI HOA (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI QUẢNG ĐÔNG LỮ KHÂM
 7. TRIẾT GIANG DỰ ẤU HOA (cầm quân đỏ, bại) ĐẤU VỚI HÀ BẮC LƯU ĐIỆN TRUNG
 8. QUẢNG ĐÔNG HỨA NGÂN XUYÊN (cầm quân đỏ hòa) ĐẤU VỚI LIÊU NINH BỐC PHONG BA

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *