Tấn mã cuộc đối trung pháo

Đọc sách Tấn mã cuộc đối trung pháo online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Nguyễn Văn Luận
 2. NXB Tổng hợp Đồng Tháp

Lời nói đầu

Sách Tấn Mã cuộc đối Trung Pháo, khái quát chi tiết toàn bộ những phương pháp khai cuộc thịnh hành nhất. Từ đó giúp độc giả hiểu sâu hơn về loại hình khai cuộc cờ tướng. Giúp chúng đã tự tin giao đấu với bất kỳ đối thủ nào.


Mục lục

Chương 1: ĐỎ BÌNH PHONG Mà
 • 1: Xa đen quá hà (cách 1) 
 • 2: Xa đen quá hà (cách 2) 
 • 3: Tả pháo đỏ phong xa đen ngũ tam pháo tả hoành xa 
 • 4: Cùng tấn chốt thất bên đen ngũ tam pháo (1) 02
 • 5: Cùng tấn chốt thất bên đen ngũ tam pháo (2) 
 • 6: Cùng tấn chốt thất bên đen ngũ tam pháo (3)
 • 7: Cùng tấn chốt thất bên đen ngũ tam pháo (4)
 • 8: Cùng tấn chất thất bên đen ngũ tam pháo (5) 
 • 9: Đỏ tấn chốt tam quý bối pháo đen ngũ tam pháo
 • 10: Đỏ tấn chốt tam đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (1)
 • 11: Đỏ tấn chốt tạm đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (2)
 • 12: Đỏ tấn chốt tạm đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (3) 
 • 13: Đỏ tấn chốt tạm đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (4)
 • 14: Đỏ tấn chốt tạm đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (5)
 • 15: Đỏ tấn chốt tạm đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (6)
 • 16 : Đỏ tấn chốt tạm đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (7)
 • 17: Đỏ tấn chốt thất đen hữu biên mã ngũ tứ pháo (1)
 • 18: Đỏ tấn chốt thất đen hữu biên mã ngũ tử phảo (2) 
 • 19: Đỏ tấn chốt thất đen ngũ tứ pháo hữu chánh mã
 • 20 : Đen ngũ tứ pháo hữu chánh mã – Đỏ hữu pháo đối xa
 • 21: Đen hữu tứ pháo hữu chánh mã – Đỏ bình pháo biên
 • 22: Đen hữu tứ pháo hữu chánh mã – ĐỒ Song trực xã
 • 23 : Đô tả hoành xà 
 • 24 : Đỏ tả hoành xa 3,
 • 25 : Đô tả hoành xa 3 
 • 26 : Đỏ tả hoành xa ghi
 • 27 : Đen hữu pháo quá hà gò bó h oa ốc, và
 • 28 : Đen hữu pháo quá hà thủ 5 Tạ HO: G à
 • 29 : Đỏ tấn chốt tam đen tà hoành xa cách
 • 30: Đỏ tấn chốt tam đen tà hoành xã hội và
 • 31 : Đỏ tấn chốt tam đen huu hoành xã 
 • 32 : Đỏ tấn chốt tạm đen tấn chốt tạm
 • 33 : Đỏ tấn chốt thất đen tả hoành xa
 • 34 : Đỏ tấn chốt thất đen tả trực xa.
 • 35 : Đỏ tấn chốt thất đen tả xa tần hà
 • 36 : Đỏ tấn chốt thật đen tả xa tuần hà
 • 37: Đỏ tấn chốt thất hữu pháo phong xa đen tả trực xã hữu biên mã.
 • 38: Đỏ tấn chốt thất đen hữu biên mã tả xa tuần hà
Chương 2: ĐỎ SỈ GIÁC PHÁO BÌNH PHONG MÃ 3 ĐẾN VỚI 
 • 39: Đen tả hoành xa
 • 40 : Đen tả hoành xa
 • 41: Đỏ hữu pháo phong xa – đen hữu pháo phong xa
 • 42: Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 43 : Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 44 : Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 45 : Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 46 : Đỏ hữu pháo phông xa – đen tấn chốt thất 
 • 47: Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 48 : Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 49 : Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 50 : Đỏ hữu pháo phong xa – đen tấn chốt thất
 • 51: Đỏ song trực xa – đen hữu biến mã trục hoành xa
 • 52 : Đỏ song trực xa – đen hữu biên mã trực hoành xa
 • 53 : Đỏ song trực xa – đen hữu biên mã sống trực xã
 • 54 : Đen hữu biên mã ngũ tam pháo
 • 55 : Đen hữu biên mã ngũ tam pháo
 • 56 : Đen hữu biên mã ngũ tam pháo
 • 57: Đen hữu biên mã – đỏ tấn chất tam
 • 58 : Đen hữu chánh pháo hữu trực xa đỏ tấn chốt thất
Chương 3: ĐỎ PHẢN CUNG MÃ
 • 59 : Đỏ thượng hữu tượng, tả mã tấn hà đen: ngũ lục phảo song trực xa
 • 60 : Đỏ thượng tá tượng – đen ngữ lục pháo hữu trực xa
 • 61: Đỏ thượng tá sĩ tượng – đen hữu trực xa tầng chốt thất 
 • 62 : Đỏ thượng tá tượng – bình biên pháo đen hữu trực xa tấn chốt thất
 • 63 . Đô thượng tá tương – đen hữu trực xa tấn chốt thất
 • 64 : Đỏ thượng tá tượng bình biện pháo đen hữu trực xa tấn chốt thật 
 • 65: Đỏ thượng tả trong bình biên pháo, đen hữu trỰC Xa tấn chốt thất 
 • 66 : Đỏ thường tà tượng bình biên pháo, đen hữu trực xa RU tấn chốt thất
 • 67 Đen hữu trực xa – đỏ tấn chốt thất 
 • 68 : Đỏ tấn chốt thất – đen hữu xa tuần hà
 • 69 : Đỏ tấn chốt thất – đen hữu xa quá hà
 • 70: Đỏ tấn chốt thất thượng hữu sĩ – đen hữu trực xa tả biên mã
 • 71: Đỏ tấn chốt thất thượng hữu tượng – đen hữu trực xa tả biên mã
 • 72: Đỏ tấn chốt thất thượng ty tượng – đen hữu trực xa tả biên mã
 • 73 . Đen trực xa tấn chốt tam – đỏ thượng hữu tượng tấn chốt tam
 • 74: Mã hữu trực xa tấn tạm chốt – đỏ thượng hữu tượng tấn tam chốt
 • 75 : Đen hữu trực xa tả biên mã tấn tam chốt, đỏ thượng tả tượng tấn tam chốt 
 • 76 : Cùng tấn tam chốt, đỏ thượng tá sĩ tượng – đen hữu trực xa tả biên mã
 • 77: Cùng tấn tạm chốt, đỏ thượng tá sĩ tượng – đen hữu trực xa tả biên mã
 • 78 : Cùng tấn tạm chốt, đỏ thượng tả sĩ tượng – đen hữu trực xa tả mã biến
 • 79: Cùng tấn chốt thất, đen hữu trực xa- đỏ mã cánh trái nhảy hà
 • 80: Cùng tấn chốt thất đen hữu trực xa đỏ bình biên mã
 • 81 Cùng tấn chốt thất – đỏ thượng hữu tướng – đen hữu trực xa
 • 82: Cùng tấn chốt thất – đỏ thượng hữu tượng – đen hữu trực xa
 • 83 : Cùng tấn chốt thất – đỏ thượng tá tượng – đen hữu trực xa
 • 84: Cùng tấn chất thất – đỏ thượng tá tượng – đen hữu trực xa
 • 85 : Cùng tấn chốt thất – đỏ thượng ty tượng – đen hữu trực xa
 • 86: Cùng tấn chất thất – đỏ thượng tá tượng – đen hữu trực xa 
 • 87: Đen hữu hoành xa – đỏ thượng tá sĩ tượng
 • 88 : Đen hữu trực xa – đỏ thượng tá sĩ tượng
 • 89 : Đen hữu hoành xa – đỏ thượng tả sĩ tượng
Chương 4: ĐỎ ĐƠN ĐỀ MÃ
 • 90 : Đen song chánh mã – đỏ thượng hữu tượng
 • 91: Đen tả chánh mã – đỏ sĩ giác pháo
 • 92 : Đen tả chánh mã – đỏ sĩ giác pháo 
Chương 5: ĐỖ HỮU PHÁO PHÔNG XA 
 • 93 : Đỏ tả chánh mã bình pháo đổi xã – đen hữu 
 • 94 : Đô tả chánh mã bình pháo đổi xa – đen bình tam lộ pháo
 • 95 : Cùng tấn chốt thất – đỏ tả chánh mã – đen hữu hoành xa
 • 96 : Cùng tấn chốt thất – đô tả chánh mã – đen pháo bình tam lô
 • 97 : Cùng tấn tam chốt
Chương 6: ĐỎ TẢ TƯỢNG HOÀNH XA
 • 98 : Đen hữu trực xa pháo bình thất, đỏ pháo bình thật hoành xa quá cung
 • 99 : Đen hữu trực xà pháo bình thật, đó pháo binh thất hoành xa quá cũng
 • 100: Đen hữu trực xa pháo bình thất, đỏ pháo binh thất hoành xa quá cung
 • 101 : Đen hữu trực xa, đỏ pháo binh thất
 • 102 : Đen hữu trực xa, đỏ pháo binh thất
 • 103 : Đen tả mã đồn biên pin 
Chương 7: LIỆT THỦ PHÁO 
 • 104 : Liệt thủ pháo 
 • 105 : Liệt thủ pháo hoa ở 

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Tháp“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!