Tàn cuộc diệu thủ

Đọc sách Tàn cuộc diệu thủ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Mũi Cà Mau

LỜI NÓI ĐẦU

Người ta thường chia cuộc cờ thành 3 giai đoạn là khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc, để tiện tiến hành học tập và nghiên cứu. Cuốn sách này giới thiệu chuyên đề và tàn cuộc.

Tàn cuộc, là giai đoạn kết thúc của cuộc cờ thắng, bại hay lòa của một cuộc cờ phải đến giai đoạn này mới định được kết quả. Tàn cuộc so với giai đoạn khác có đặc điểm không giống nhau và quy luật thắng hòa nhất định.

Tàn cuộc quân ít, cuộc thể tương đối giản đơn rõ ràng, có lợi cho rèn luyện các loại năng lực, cho nên đa số các kỳ thủ xưa nay đều chú ý nghiên cứu nhiều đến tàn cuộc.

Tàn cuộc là do trung cuộc diễn biến mà thành, cuộc thế hình thành nên tất nhiên cũng là thiên hình vạn trạng.

Cuốn sách này dựa vào lực quân đông ít, hình thế khác nhau của tàn cuộc để phân làm 3 loại:
 • 1. Tàn cuộc loại hình chiến lược ;
 • 2. Tàn cuộc loại hình chiến thuật (loại không xa và có Xa);
 • 3. Tàn cuộc loại hình định thế.

Tàn cuộc là chiến cuộc dùng thủ đoạn chiến thuật làm chủ thể. “Tàn cuộc diệu thủ” là chỉ về thực thi những thủ đoạn chiến thuật xảo diệu, ở vào thời khắc then chốt liên quan đến thắng bại, khiến tình thế chuyển biến một cách bất ngờ, thu lại thắng lợi nhanh chóng.

Cuốn sách này tuyển dụng hơn 200 cán cờ tàn cuộc hay, được phân ra theo 3 loại hình tàn cuộc trên để tiến hành phân tích và giới thiệu. Nhằm giúp các kỳ hữu nắm vững và sâu hơn về kỹ xảo vận dụng chiến thuật chiến lược, cũng như các thủ đoạn ở giai đoạn tàn cuộc.

CÔNG SĨ


MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ TÀN CUỘC
 • I. Khái niệm về tàn cuộc 
 • II. Đặc điểm về tàn cuộc
 • III. Giai đoạn và loại hình của tàn cuộc
 • IV. Chiến lược và chiến thuật của tàn cuộc
Chương 2. TÀN CUỘC ĐỊNH THẾ DIỆU THỦ
 • Cuộc 1: Mã Thắng đơn sĩ
 • Cuộc 2 : Mã khép thắng đơn Tượng
 • Cuộc 3 : Mã cao Chốt thẳng song Tượng
 • Cuộc 4 : Mã Chốt thắng Pháp Tượng
 • Cuộc 5 : Mã Chốt thấp khéo thắng Pháo song Chốt song Tượng
 • Cuộc 6 : Mã Chốt xảo thắng cuộc
 • Cuộc 7: Nhị lang sưu sơn
 • Cuộc 8: Pháo sĩ thẳng song sĩ
 • Cuộc 9 : Pháo cao Chốt thắng đơn Tượng
 • Cuộc 10 : Pháo Chốt thấp đơn khuyết Tượng thắng đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 11 : Pháo Chốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn (1)
 • Cuộc 12 : Pháo Chốt khéo thắng sĩ Tượng toàn (2)
 • Cuộc 13 : Pháo Chốt khéo thắng Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 14 : Pháo Chốt khéo thẳng song Chốt
 • Cuộc 15 : Pháo Chốt đơn Sĩ thắng Pháo Chốt
 • Cuộc 16 : Pháo Chốt khéo thắng Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 17: Đơn Xa khéo thắng Sĩ Tượng toàn (1)
 • Cuộc 18 : Đơn Xa khéo thắng Sĩ Tượng toàn (2)
 • Cuộc 19 : Đơn Xa khéo thẳng Sĩ Tượng toàn (3)
 • Cuộc 20 : Đơn Xa khéo thẳng Mã Song Tượng
 • Cuộc 21 : Đơn Xa khéo thẳng Pháo Song Tượng (1)
 • Cuộc 22 : Đơn Xa khéo thẳng Pháo Song Tượng (2)
 • Cuộc 23 : Đơn Xa khéo thẳng song Chốt song Sĩ
 • Cuộc 24 : Đơn Xa khéo thẳng song Pháo
 • Cuộc 25 : Xa Chốt thấp khéo thắng Xa Tượng
 • Cuộc 26 : Mã Chốt thấp khéo thắng đơn thuyết Tượng
 • Cuộc 27: Mã đơn sĩ Tượng khéo hòa Mã cao Chốt
 • Cuộc 28 : Mã cao Chốt thắng Pháo Chốt
 • Cuộc 29 : Pháo Chốt Sĩ khéo hòa Mã Chốt
 • Cuộc 30 : Mã song Chốt khéo thắng Mã Chốt song sĩ
 • Cuộc 31 : Mã 3 Chốt Sĩ Tượng toàn thắng mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 32 : Song Pháo thắng Mã song Chốt song sĩ
 • Cuộc 33 : Pháo Chốt thấp Sĩ Tượng toàn khéo thắng Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 34 : Pháo Chốt khéo thắng Pháo song sĩ
 • Cuộc 35 : Pháo song Chốt song Tượng thắng Pháo Chốt đơn khuyết Sĩ
 • Cuộc 36 : Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 37: Mã Pháo khéo thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 38 : Mã Pháo Sĩ Tượng thắng Ma Pháo
 • Cuộc 39 : Sĩ Tượng toàn hòa đơn Xa
 • Cuộc 40 : Xa khéo thẳng song Pháo
 • Cuộc 41: Xa Chốt thắng Mã Chốt đơn khuyết Tượng 
 • Cuộc 42 : Mã Chốt đơn khuyết Sĩ khéo hòa Xa Chốt
 • Cuộc 43 : Pháo Sĩ Tượng toàn hòa Xa Chốt
 • Cuộc 44 : Xa Chốt khéo thắng Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 45 : Xa Chốt thẳng song Pháo song Sĩ 
 • Cuộc 46 : Xa Chốt thấp Sĩ tượng khéo thắng Xa chiếm trung lộ
 • Cuộc 47: Xa cao Chốt Tượng khéo thắng Xa Sĩ
 • Cuộc 48 : Xa Chốt thấp Sĩ khéo thắng Xa Sĩ 
 • Cuộc 49 : Xa song Chốt khéo thắng Xa đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 50 : Xa Mã khéo thắng Xa Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 51: Xa Mã song Sĩ khéo thắng Xa Mã song Sĩ 
 • Cuộc 52: Xa Chốt Sĩ Tượng toàn khéo hòa Xa Mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 53 : Xa Pháo khéo thắng Xa Tượng
 • CUỘC 54 : Xa Pháo khéo thắng Xa song sĩ
 • Cuộc 55 : Xa Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xa Sĩ Tượng toàn (1)
 • Cuộc 56 : Xa Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xa Sĩ Tượng toàn (2)
 • Cuộc 57: Song Xa khéo thắng Mã Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 58 : Song Ca khéo thắng Xa Pháo Chốt Song Sĩ 
 • Cuộc 59 : Song Xa Chốt thắng Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
Chương 3. TÀN CUỘC CHIẾN THUẬT DIỆU THỦ (Loại hình không xa)
 • Cuộc 1: Mã Pháo Cốt diệu sát (1)
 • Cuộc 2 : Mã Pháo Chốt diệu sát (2)
 • Cuộc 3 : Mã Pháo Chốt diệu sát (3)
 • Cuộc 4 : Song Mã Chốt diệu sát
 • Cuộc 5: Song Pháo Chốt diệu sát 
 • Cuộc 6: Song Mã Chốt đơn khuyết Tượng thẳng song Mã song Si
 • Cuộc 7: Song Mã song Chốt khéo thắng Mã Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 8: Song Mã song Chốt khéo thẳng song Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 9: Song Mã song Chốt khéo thắng Mã Pháo Chốt song Sĩ
 • Cuộc 10: Song Pháo song Chốt khéo thẳng song Mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 11: Song Pháo 3 Chốt thắng Mã Pháo Song Chốt song sĩ
 • Cuộc 12 : Song Pháo 3 Chết Trắng Mã Pháo Song Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 13 : Ma Pháp Chốt khéo thắng Song Mã song Tượng
 • Cuộc 14 : Mã Pháo Chốt khéo thắng Mã Pháo song sĩ
 • Cuộc 15: Mã Pháo Chốt khéo thắng Mã Pháo Chốt đơn khuyết Sĩ 
 • Cuộc 16 : Mã Pháo Chốt khéo thắng Mã Pháo Chốt đớn khuyết Tượng 
 • Cuộc 17: Mã Pháo Chốt khéo thắng Mã Pháo H. đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 18 : Mã Pháo Chốt khéo thẳng Mã Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 19: Mã Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn thắng Xa Song Sĩ
 • Cuộc 20 : Mã Pháo song khéo thẳng song Mã song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 21: Mã Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Mã Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 22 : Mã Pháo song Chốt khéo thẳng song Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 23: Song Pháo Mã khéo thắng Song Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 24 : Song Pháo Mã song Chốt khéo thắng song Pháo mã song Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 25 : Song Pháo Mã Chốt khéo thẳng song Mã Pháo Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 26 : Song Pháo Mã 3 Chốt khéo thẳng song Mã Pháo sóng Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 27: Song Pháo Mã 3 Chốt khéo thẳng song Mã Pháo 3 Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 28 : Song Pháo Mã Chốt khéo thẳng song Pháo Mã Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 29 : Song Pháo Mã song Chốt khéo thắng Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 30 : Song Pháo Mã song Chốt thẳng song Pháo Mã Chốt đơn khuyết Tượng 
 • Cuộc 31 : Song Pháo Mã Chốt khéo thẳng song Pháo Mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 32 : Song Pháo Mã song Chốt thẳng song Mã Pháo song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 33 : Song Pháo Mã song Chốt khéo thắng song Pháo Mã Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 34 : Song Pháo Mã nhiều Chốt khéo thắng song Pháo Mã nhiều Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 35 : Song Pháo Mã Song Chốt khéo thắng song Pháo Mã song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 36 : Song Mã Pháo song Chốt khéo thắng đơn Xa 3 Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 37: Song Mã Pháo song Chốt khéo thắng Xa Pháo Song Chốt đơn Sĩ Tượng
 • Cuộc 38 : Song Mã Pháo 3 khéo thẳng song Mã Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 39 : Song Mã Pháo Chốt khéo thẳng song Pháo Mã Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 40 : Song Mã Pháo song Chốt khéo thắng Song Mã Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • CUỘC 41: Song Mã Pháo song Chốt khéo thắng đơn Xa Mã song Tượng
 • Cuộc 42 : Song Mã Pháo nhiều Chốt thắng Xa Song Chốt đơn khuyết Sĩ
 • Cuộc 43: Song Mã Pháo Chốt khéo thắng Xa Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 44 : Song Mã Pháo song Chốt khéo thắng song Mã Pháo Chốt sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 45 : Song Mã song Pháo nhiều Chốt thắng Xa Mã – nhiều Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 46 : Song Pháo song Mã 3 Chốt thẳng song Pháo song Mã song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 47: Song Pháo song Mã Chốt thẳng song Pháo Mã song Chốt đơn khuyết Sĩ
Chương 4, TÀN CUỘC CHIẾN THUẬT DIỆU THỦ (Loại hình có Xa) 
 • Cuộc 1: Xa Pháo Sĩ khéo thắng Xa Pháo Chốt 
 • Cuộc 2: Xa Pháo Sĩ khéo thắng Xa Pháo Chốt Sĩ
 • Cuộc 3: Xa Pháo song Chốt hòa song Xa nhiều Chốt song Sĩ 
 • Cuộc 4: Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng thắng Xa song Chốt song Sĩ
 • Cuộc 5: Xa Pháo Chốt Tượng thắng Xa Chốt Tượng
 • Cuộc 6 : Xa song Pháo xảo thắng cuộc
 • Cuộc 7: Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc thi
 • Cuộc 8: Xa song Chốt khéo thắng Xa Mã Chốt C.
 • Cuộc 9: Xa song Chốt khéo thắng Xa Pháo Song Sĩ
 • Cuộc 10 : Xa Pháo Chốt thắng Xa Pháo Sĩ
 • Cuộc 11: Xa Pháo Chốt Sĩ khéo thắng Xa Pháo Song Sĩ
 • Cuộc 12 : Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn thắng Xa Pháo đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 13 : Xa Pháo Chốt thắng Xa Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 14 : Xa Pháo Chốt khéo thắng Xa Mã Pháo song sĩ
 • Cuộc 15 : Xa Pháo Chốt khéo thắng Xa Pháo nhiều Chốt Tượng
 • Cuộc 16 : Pháo Chốt khéo thắng Xa Pháo Chốt song sĩ
 • Cuộc 17: Xa Pháo Chốt khéo thắng Xa Pháo Chốt đơn khuyết Sĩ vào năm 1984. Giờ phiên bên Đen đi
 • Cuộc 18 : Xa Pháo Chốt khéo thắng Xa Mã Pháo Chốt Sĩ
 • Cuộc 19 : Xa Pháo Chốt khéo thắng Xa Mã Pháo đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 20 : Xa Pháo song Chốt song Tượng thắng Xa Mã song si
 • Cuộc 21: Xa Pháo nhiều Chốt khéo thắng Xa Pháo nhiều Chốt sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 22 : Xa Pháo Sĩ Tượng thắng Xa nhiều Chốt Song Tượng
 • Cuộc 23 : Xa Pháo song Chốt khéo thắng Xa Mã Song Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 24 : Xa Pháo song Chốt thắng Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc 25 : Pháo Chốt khéo thắng Xa Pháo Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 26 : Xa Pháo khéo thắng Xa Pháo Chốt song Sĩ
 • Cuộc 27: Song Xa Pháo Chốt khéo thẳng song Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 28 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xa Pháo Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 29 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xa Pháo Chốt song Sĩ
 • Cuộc 30 : Xa Mã Chốt khéo thẳng song Xa Chốt song Sĩ 2 
 • Cuộc 31: Xa Mã Chốt khéo thắng Xa song Pháo Chốt Song Tượng
 • Cuộc 32 : Xa Mã Chốt thắng Xa Mã song sĩ
 • Cuộc 33 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xã Song Mã Sĩ Tượng 
 • Cuộc 34 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xa Mã Pháo song Sĩ 
 • Cuộc 35 : Xa Mã song Chốt khéo thắng Xa Mã song Pháo Sĩ
 • Cuộc 36 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xa Pháo Chốt đơn khuyết Sĩ
 • Cuộc 37 : Xa Mã Chốt khéo thắng Mã Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 38 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xa Mã Chốt song Sĩ
 • Cuộc 39 : Xa Mã Chốt khéo thắng Xa Mã Chốt song Sĩ
 • Cuộc 40 : Xa Mã song Chốt thắng Xa Mã Chốt song Tượng
 • Cuộc 41 : Xa Mã Chốt Sĩ Tượng toàn khéo hòa Xa Mã Pháo Chốt sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 42 : Xa Mã Song Chốt thắng Xa Pháo song Chốt đơn khuyết Tượng
 • Cuộc 43: Xa Mã song Chốt Dĩ Tượng toàn thắng Xa song Pháo song Chốt song sĩ
 • Cuộc 44 : Xa song Pháo xảo thắng cuộc (1)
 • CUỘC 45 : Xa Song Pháo xảo thắng cuộc (2)
 • CUỘC 46 : Xa song Pháo xảo thắng cuộc (3)
 • Cuộc 47: Xa song Pháo xảo thắng cuộc (4)
 • CUỘC 48 : Xa song Pháo xảo thắng cuộc (5)
 • CUỘC 49 : Xa song Pháo xào tháng cuộc (6)
 • Cuộc 50 : Xa song Pháo xảo thắng cuộc (7)
 • CUỘC 51: Xa song Pháo xảo thắng cuộc (8)
 • Cuộc 52 : Xa song Pháo xào thắng cuộc (9)
 • Cuộc 53 : Xa song Mã xảo thắng cuộc (1)
 • Cuộc 54 : Xa song Mã xảo thắng cuộc (2) 
 • Cuộc 55 : Xa song Mã xảo thắng cuộc (5)
 • Cuộc 56 : Xa Song Mã xảo thắng cuộc (4)
 • Cuộc 57: Xa Song Mã xảo thắng cuộc (5)
 • Cuộc 58: Xa sông Mã xảo thắng cuộc (6) 
 • Cuộc 59 : Xa song Mã xảo thắng cuộc (7)
 • Cuộc 60 : Xa Song Mã xảo thắng cuộc (8)
 • Cuộc 61: Xa Song Mã xảo thắng cuộc (9)
 • Cuộc 62 : Xa Song Mã xảo thắng cuộc (10)
 • CUỘC 63 : Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (1)
 • Cuộc 64 : Xa Mã Pháo xào thắng cuộc (2)
 • Cuộc 64 : Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (3)
 • Cuộc 65 : Xa Mã Pháo xào thắng cuộc (4)
 • Cuộc 66 : Xa Mã Pháo xào thắng cuộc (5)
 • Cuộc 67: Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (6)
 • CUỘC 68 : Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (7)
 • Cuộc 69 : Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (7)
 • CUỘC 70 : Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (8)
 • Cuộc 71: Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (9)
 • CUỘC 72 : Xa Mã Pháo xào thắng cuộc (10)
 • Cuộc 73 : Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc (11)
 • Cuộc 74 : Xa Mã Pháo xào thắng cuộc (11)
 • Cuộc 75 : Song Xa xảo thắng cuộc
 • Cuộc 76 : Song Xa thắng Xa Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc 77: Song Xa Chốt khéo thẳng song Xa Pháo song Sĩ
 • Cuộc 78: Song Xa Pháo xảo thắng cuộc (1)
 • Cuộc 79: Song Xa Pháo xảo thắng cuộc (2)
 • Cuộc 80 : Song Xa Mã Pháo xảo thắng cuộc
Chương 5, TÀN CUỘC CHIẾN LƯỢC DIỆU THỦ
 • Cuộc 1: Công kích Mã yếu
 • Cuộc 2: Thí Chốt tấn công cánh bên
 • Cuộc 3: Chốt Chốt tượng tranh
 • Cuộc 4: Vận quân tinh tế – ứng biến tùy cơ
 • Cuộc 5 : Kiềm chế phòng thủ – lấy tĩnh chế động
 • Cuộc 6: Cùng đánh Mã yếu – quyết chiến đến cùng
 • Cuộc 7: Thận trọng từng bước – được quân xảo diệu
 • Cuộc 8: Vận trù tinh tế – phong cách độc đáo
 • Cuộc 9: Chế Pháo cầu Công – đoạt Chốt tranh thế
 • Cuộc 10 : Đổi quân đoạt thế
 • Cuộc 11: Thuận thủ khiên dương – ung dung tiến thủ
 • Cuộc 12 : Dương đông kích tây – đoạt Chốt thủ thắng
 • Cuộc 13: Đoạt Chốt chiếm ưu – khống chế cuộc diện
 • Cuộc 14 : Công không quên thủ – khắc địch chế thắng
 • Cuộc 15 : So tài cao thấp

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *