Tiên nhân chỉ lộ Vương Bình

Đọc Sách tiên nhân chỉ lộ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Vương BìnhĐình Chương
 2. NXB Đồng Nai

LỜI GIỚI THIỆU

TIÊN NHÂN CHỈ LỘ (còn được gọi là TIẾN BINH CỤC) là một thế trận khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi trước (đi tiên) là đẩy Tốt cột 3 hay Tốt cột 7. Đây là nước đi tưởng như rất đơn giản và thụ động khiến cho bên đi sau (đi hậu) dễ giành thế chủ động bằng những bước ra quân mạnh như vào Pháo đầu hay lên Mã….

Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển về mặt lý thuyết và được kiểm nghiệm qua hàng ngàn cân thi đấu, những danh thủ tầm cỡ quốc tế đã nhận ra rằng thế trận Tiên nhân chỉ lộ có những ưu điểm và mặt mạnh tiềm ẩn không ngờ.

Lúc đầu người ta gọi khai cục này đơn giản là “Tính binh cục”, nhưng sau đó tên gọi đã được đổi lại khi người ta ví 5 quân Tốt như năm ngón tay, một Tết được đẩy lên giống như có một ngón được chỉ sang trận địa đối phương. Nhiều danh thủ đã thành công nhờ khai cuộc này nên ví nó như tay của một vị tiên chỉ đường đến thắng lợi và tên gọi “Tiên nhân chỉ lộ” ra đời.

Nhóm biên soạn


MỤC LỤC

PHẦN 1 TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHÁO ĐỨNG SAU TỐT

CHƯƠNG I: TRẮNG PHÁO ĐẦU ĐỐI ĐEN LÊN MÃ TRÁI

 • CỤC 1: ĐEN LÊN MÃ TRÁI
 • CỤC 2: ĐEN THOÁI PHÁO LÔ 3 (1)
 • CỤC 3: ĐEN THOÁI PHÁO LỘ 3 (2)
 • CỤC 4: ĐEN RA XE TRÁI

CHƯƠNG 2: ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI

TIẾT 1: TRẮNG DÙNG PHÁO BẮT TỐT ĐẦU
 • CỤC 1: ĐEN LÊN MÃ QUỲ (1)
 • CỤC 2: ĐEN LÊN MÃ QUỲ (2)
 • CỤC 3: ĐEN LÊN MÃ TRÁI CHÈN PHÁO
TIẾT 2: PHÁO ĐỐI ĐẦU PHI TƯƠNG
 • CỤC 1: ĐEN LÊN MÃ QUỲ (1)
 • CỤC 2: ĐẾN LÊN MÃ QUỲ (2)
 • CỤC 3: ĐẾN LÊN MÃ QUỲ (3)
 • CỤC 4: ĐẾN HOÀNH XA TRÁI (1)
 • CỤC 5: ĐEN HOÀNH XÃ TRẢI (2)
 • CỤC 6: XE ĐEN KỴ HÀ GIỮ TỐT
 • CỤC 7: TRẮNG TIẾN XE ÉP MÃ (1)
 • CỤC 8: TRẮNG TIẾN XE ÉP MÃ (2)
TIẾT 3: TRẮNG LÊN SĨ
 • CỤC 1: ĐEN TIẾN TỐT 7
 • CỤC 2: TRẮNG ĐI LƯỠNG ĐẦU XÀ (1)
 • CỤC 3: TRẮNG ĐI LƯỠNG ĐẦU XÀ (2)
TIẾT 4: ĐEN HOÀNH XA TRẢI
 • CỤC 1: PHÁO TRẮNG BẮT TỐT ĐẦU
 • CỤC 2: ĐEN TIẾN TỐT 3
 • CỤC 3: ĐẾN HOÀNH XÃ CHIẾM LỘ 2 (1)
 • CỤC 4: ĐEN HOÀNH XA CHIẾM LỘ 2 (2)

CHƯƠNG 3: ĐEN PHI TƯỢNG TRÁI

TIẾT 1: ĐEN CHIẾM CẬN BIÊN PHẢI
 • CỤC 1: PHÁO TRẮNG BẮT TỐT ĐẦU
 • CỤC 2: TRẮNG LÊN MÃ PHÍA TRONG
 • CỤC 3: TRẮNG TIẾN MÃ BIÊN (1)
 • CỤC 4: TRẮNG TIẾN MÃ BIÊN (2)
 • CỤC 5: ĐEN CHIẾM CẬN BIÊN PHẢI (1)
 • CỤC 6: ĐEN CHIẾM CẬN BIÊN PHẢI (2)
 • CỤC 7: ĐEN CHIẾM CẬN BIÊN PHẢI (3)
TIẾT 2: XE ĐEN CHIẾM CẬN BIÊN TRÁI
 • CỤC 1: ĐẾN HOÀNH XE CHIẾM CẬN BIÊN TRÁI (1)
 • CỤC 2: ĐEN HOÀNH XE CHIẾM CẬN BIÊN TRẢI (2)
 • CỤC 3: ĐẾN HOÀNH XE CHIẾM CẬN BIÊN TRÁI (3)

CHƯƠNG 4: THUẬN PHÁO

 • CỤC 1: TRẮNG CHƠI THIÊN MÃ HÀNH KHÔNG
 • CỤC 2: ĐEN TIẾN TỐT 3 (1)
 • CỤC 3: ĐEN TIẾN TỐT 3 (2)
 • CỤC 4: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN (1)
 • CỤC 5: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN (2)
 • CỤC 6: PHÁO TRẮNG CHÈN XE (1)
 • CỤC 7: PHÁO TRẮNG CHÈN XE (2)
 • CỤC 8: PHÁO TRẮNG CHÈN XE (3)
 • CỤC 9: TRẮNG NHẢY MÃ BÀN HÀ
 • CỤC 10: TRẮNG TIẾN TỐT 7
 • CỤC 11: TRẮNG NHẢY MÃ BIÊN
 • CỤC 12: ĐEN HOÀNH XE TRÁI

CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG LIỆT PHÁO 

 • CỤC 1: TRẮNG NHẢY MÃ TRÁI
 • CỤC 2: TRẮNG NHẢY MÃ TRÁI
 • CỤC 3: ĐEN HOÀNH XA TRÁI
 • CỤC 4: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN.

CHƯƠNG 6: TRẮNG PHI TƯỢNG

TIẾT 1: TRẮNG PHI TƯỢNG TRÁI
 • CỤC 1: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN HOÀN PHÁO ĐẦU
 • CỤC 2: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN XUẤT XE (1)
 • CỤC 3: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN XUẤT XE (2)
 • CỤC 4: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN XUẤT XE (3)
 • CỤC 5: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN ĐỐI PHÁO CHÈN XE 
 • CỤC 6: ĐEN PHÁO ĐẦU ĐỐI TRẮNG TIẾN MÃ
TIẾT 2: TRẮNG PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 1: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN HOÀN PHÁO ĐẦU (1) 
 • CỤC 2: ĐEN NHẢY MÃ BIÊN HOÀN PHÁO ĐẦU (2) 
 • CỤC 3: ĐEN TRỰC XÀ ĐỐI MÃ TRẮNG BÀN HÀ (1)
 • CỤC 4: ĐẾN TRỰC XA ĐỐI MÃ TRẮNG BÀN HÀ (2)
 • CỤC 5: ĐẾN TRỰC XÀ ĐỐI MÃ TRẮNG BÀN HÀ (3)
 • CỤC 6: ĐEN TRỰC XÀ ĐỐI MÃ TRẮNG BÀN HÀ (4) 
 • CỤC 7: ĐEN TĂNG CƯỜNG PHẢI TRẢI

PHẦN 2 ĐỐI BINH CỤC

CHƯƠNG 1: ĐEN VÀO PHÁO ĐẦU

TIẾT 1: ĐEN VÀO PHÁO ĐẦU –
 • CỤC 1: TRẮNG KHÔNG VÀO PHÁO ĐẦU
 • CỤC 2: TRẮNG ĐƠN ĐỀ MÃ (1)
 • CỤC 3: TRẮNG ĐƠN ĐỀ MÃ (2) 
 • CỤC 4: TRẮNG LÊN TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 5: PHÁO ĐEN BẮT TỐT ĐẦU
 • CỤC 6: SỬ DỤNG LIỆT PHÁO (1) 
 • CỤC 7: SỬ DỤNG LIỆT PHÁO (2)
TIẾT 2: ĐEN VÀO PHÁO ĐẦU
 • CỤC 1: TRẮNG PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 2: TRẮNG PHI TƯỢNG TRÁI
 • CỤC 3: PHÁO ĐEN BẮT TỐT ĐẦU

CHƯƠNG 2: ĐEN PHI TƯỢNG

TIẾT 1: PHÁO ĐẦU ĐỐI PHI TƯỢNG
 • CỤC 1: PHÁO TRẮNG NÚP SAU TỐT VÀ LÊN XE TUẦN HÀ 
 • CỤC 2: XE TRẮNG QUÁ HÀ ĐỐI MÃ QUÝ
 • CỤC 3: XE TRẮNG QUÁ HÀ ĐỐI BÌNH PHÁO ĐỔI XE 
 • CỤC 4: TRẮNG VÀO PHÁO ĐẦU HOÃN RA XE 
 • CỤC 5: TRẮNG VÀO PHÁO ĐẦU TRỰC HOÀNH XA
TIẾT 2: ĐÈN PHI TƯỢNG TRẢI
 • CỤC 1: TRẮNG VÀO PHẢI ĐẦU
 • CỤC 2: ĐẾN LÊN PHẢI QUA HÀ
 • CỤC 3: ĐẾN BÌNH PHÁO RA BIÊN
 • CỤC 4: TRẮNG TIẾN XA QUÁ HÀ ĐỐI BÌNH PHÁO ĐỔI XE
 • CỤC 5: TRẮNG TIẾN XA QUÁ HÀ ĐỐI BÌNH PHÁO ĐỔI XE
 • CỤC 6: TRẮNG LÊN XE TUẦN HÀ

CHƯƠNG 3: TRẮNG VÀO PHÁO ĐẦU TỪ BÊN TRÁI

 • CỤC 1: PHÁO ĐẦU ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • CỤC 2: PHÁO ĐẦU ĐỐI PHÁO TRÁI GHÌM XE 
 • CỤC 3: PHÁO ĐẦU ĐỐI PHÁO TRÁI GHÌM XE

CHƯƠNG 4: TRẮNG NHẢY MÃ

TIẾT 1: NHẢY MÃ TRONG BIÊN TRẢI
 • CỤC 1: TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG
 • CỤC 2: TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG
 • CỤC 3: TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG
 • CỤC 4: TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG
TIẾT 2: ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 1: TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐẾN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 2: TRẮNG PHI TƯỢNG TRÁI
 • CỤC 3: ĐEN HOÀNH XE BÊN TRÁI
 • CỤC 4: ĐẾN QUÁ CUNG PHÁO
 • CỤC 5: ĐẾN QUÁ CUNG PHÁO
 • CỤC 6: ĐẾN BÌNH PHÁO RA BIÊN

CHƯƠNG 5: TRẮNG XUẤT XE 

TIỂU 1: TRẮNG QUÁ CUNG PHÁO
 • CỤC 1: TRẮNG QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • CỤC 2: TRẮNG QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • CỤC 3: ĐEN BÌNH PHÁO ĐỐI XE
 • CỤC 4: TRẮNG QUÁ CUNG PHÁO TIẾN TỐT 7
 • CỤC 5: TRẮNG QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI PHÁO PHẢI GHÌM XE
TIẾT 2: ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 1: TRẮNG RA XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 2: TRẮNG RA XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 3: TRẮNG QUÁ PHÁO ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
TIẾT 3: ĐEN PHI TƯỢNG TRÁI
 • CỤC 1: TRẮNG RA XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG TRÁI
 • CỤC 2: TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG TRÁI

CHƯƠNG 6: CÁC DẠNG KHÁC

 • CỤC 1: PHÁO BẮT TỐT ĐẦU
 • CỤC 2: PHÁO ĐẦU HOÀNH XE MÃ LỘ 7 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HOÀNH XE
 • CỤC 3: PHÁO ĐẦU ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TIẾN PHÁO GHÌM XE
 • CỤC 4: PHÁO ĐẦU TIẾN TỐT 7 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • CỤC 5: PHÁO ĐẦU HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ LÊN PHÁO QUÁ HÀ

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *