Kỳ vương tranh bá phổ Tập 2

Đọc Sách kỳ vương tranh bá phổ Tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Phương Đông

Sách kỳ vương tranh bá là cuốn sách tổng hợp những trận đấu kinh điển, của các đại sư cao thủ trung quốc. Cùng nghiên cứu và phát triển bộ môn cờ tướng.


MỤC LỤC

V. KỲ VƯƠNG LÝ LAI QUẦN ĐỐI CUỘC TINH HOA
 • Lý Lai Quần (Hậu thắng) Dương Quan Lân (Quảng Châu ngày 26 tháng 1 năm 1983) 
 • Lý Lai Quần (Hậu thắng) Dương Quan Lân (Phiên Ngung ngày 25 tháng 11 năm 1987) 
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Hồ Vinh Hoa (Quảng Châu ngày 11 tháng 1 năm 1984) 
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Hồ Vinh Hoa (Quảng Châu ngày 8 tháng 1 năm 1980)
 • Lý Lai Quần (Hậu thắng) Hồ Vinh Hoa (Bắc Kinh ngày 6 tháng 9 năm 1989) 
 • Lý Lai Quần (Hậu thắng) Hồ Vinh Hoa (Hàng Châu ngày 13 tháng 5 năm 1992) 
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Liễu Đại Hoa (Quảng Châu ngày 10 tháng 1 năm 1986)
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Liễu Đại Hoa (Quảng Châu ngày 5 tháng 1 năm 1990) 
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Liễu Đại Hoa (Phủ Châu ngày 12 tháng 5 năm 1992) 
 • Lý Lai Quần (Hậu thắng) Liễu Đại Hoa (Thừa Đức ngày 25 tháng 7 năm 1982)
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Lã Khâm (Trừng Hải ngày 21 tháng 3 năm 1991)
 • Lý Lai Quần (Tiến thắng) Lã Khâm (Quế Lâm ngày 3 tháng 6 năm 1991) |
 • Lý Lai Quần (Tiên hòa) Lã Khâm (Quảng Châu ngày 11 tháng 1 năm 1990)
 • Lý Lai Quần (Tiên hòa) Lã Khâm (Đại Liên ngày 25 tháng 10 năm 1991)
 • Lý Lai Quần (Tiến thắng) Từ Thiên Hồng (Cáp Nhĩ Tân ngày 6 tháng 7 năm 1989)
 • Lý Lai Quần (Tiên thắng) Từ Thiên Hồng (Quảng Châu ngày 15 tháng 1 năm 1992)
 • Lý Lai Quần (Hậu thắng) Triệu Quốc vinh (Bắc Kinh ngày 3 tháng 3 năm 1989)
 • Lý Lai Quần (Tiên hòa) Triệu Quốc Vinh (Hàng Châu ngày 18 tháng 10 năm 1990) |
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Hồ Vinh Hoa (Yên Đài ngày 3 tháng 7 năm 1992)
 • Lã Khâm (Hậu thắng) Hồ Vinh Hoa (Quảng Châu ngày 12 tháng 1 năm 1986)
 • Lã Khâm (Hậu thắng) Hồ Vinh Hoa (Quảng Châu ngày 20 tháng 1 năm 1989) 
 • Lã Khâm (Tiên hòa) Hồ Vinh Hoa (Quảng Châu ngày 12 tháng 1 năm 1990)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Liễu Đại Hoa (Quảng Châu ngày 9 tháng 1 năm 1988)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Liễu Đại Hoa (Quảng Châu ngày 15 tháng 1 năm 1992)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Lý Lai Quần (Thường Châu ngày 26 tháng 4 năm 1989) 
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Lý Lai Quần (Quảng Châu ngày 12 tháng 1 năm 1991)
 • Lã Khâm (Hậu thắng) Lý Lai Quần (Quảng Châu ngày 2 tháng 2 năm 1992)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Từ Thiên Hồng (Liễu Châu ngày 9 tháng 6 năm 1989) 
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Từ Thiên Hồng (Quảng Châu ngày 5 tháng 1 năm 1990)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Từ Thiện Hồng (Hàm Đan ngày 9 tháng 6 năm 1990)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Từ Thiện Hồng (Thường Châu ngày 3 tháng 3 năm 1991)
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Từ Thiện Hồng (Phủ Châu ngày 12 tháng 5 năm 1992) 
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Từ Thiên Hồng (Quảng Châu ngày 12 tháng 12 năm 1992) 
 • Lã Khâm (Hậu thắng) Từ Thiện Hồng (Quảng Châu ngày 7 tháng 1 năm 1992) 
 • Lã Khâm (Hậu thắng) Từ Thiện Hồng (Quảng Châu ngày 8 tháng 1 năm 1992) 
 • Lã Khâm (Tiên thắng) Triệu Quốc Vinh (Quảng Châu ngày 25 tháng 4 năm 1992) 
 • Lã Khâm (Hậu thắng) Triệu Quốc Vinh (Thường Châu ngày 27 tháng 4 năm 1989)
 • Lã Khâm (Tiền hòa) Triệu Quốc Vinh (Quảng Châu ngày 23 tháng 4 năm 1992)
VI. KỲ VƯƠNG TỪ THIÊN HỒNG ĐỔI CUỘC TINH HOA 
 • Từ Thiện Hồng (Tiên thắng) Hồ Vinh Hoa (Hàm Đan tháng 6 năm 1990)
 • Từ Thiên Hồng (Tiên hòa) Hồ Vinh Hoa (Trùng Khánh ngày 25 tháng 10 năm 1989)
 • Từ Thiện Hồng (Tiên hòa) Hồ Vinh Hoa (Bắc Kinh tháng 10 năm 1992)
 • Từ Thiên Hồng (Tiên thắng) Lý Lai Quần (Quảng Châu ngày 14 tháng 1 năm 1992)
 • Từ Thiên Hồng (Hậu thắng) Lý Lai Quần (Quảng Châu ngày 13 tháng 1 năm 1992)
 • Từ Thiên Hồng (Tiền hòa) Lý Lai Quần (Đại Liên ngày 27 tháng 10 năm 1991) 
 • Từ Thiện Hồng (Hậu thắng) Lã Khâm (Trùng Khánh ngày 27 tháng 10 năm 1989) 
 • Từ Thiện Hồng (Tiên hòa) Triệu Quốc Vinh | (Hàng Châu ngày 21 tháng 10 năm 1990)
VII. KỲ VƯƠNG TRIỆU QUỐC VINH ĐỐI CUỘC TINH HOA 
 • Triệu Quốc Vinh Tiến thắng) Hồ Vinh Hoa (Trùng Khánh ngày 22 tháng 10 năm 1989) 
 • Triệu Quốc Vinh (Tiến thắng) Hồ Vinh Hoa  (Bắc Kinh ngày 27 tháng 10 năm 1992) 
 • Triệu Quốc Vinh (Hậu thắng) Hồ Vinh Hoa (Hàng Châu ngày 16 tháng 10 năm 1990) 
 • Triệu Quốc Vinh (Hậu thắng) Liễu Đại Hoa (Thải Châu ngày 9 tháng 5 năm 1990) 
 • Triệu Quốc Vinh (Tiến thắng) Lý Lai Quần  (Trùng Khánh ngày 17 tháng 10 năm 1989) 
 • Triệu Quốc Vinh (Tiên thắng) Lã Khâm (Hàng Châu ngày 13 tháng 10 năm 1990) 
 • Triệu Quốc Vinh (Hậu thắng) Lã Khâm (Quế Lâm ngày 3 tháng 5 năm 1992)
 • Triệu Quốc Vinh (Tiến Thắng) Từ Thiện Hồng (Quế Lâm ngày 3 tháng 5 năm 1992)
 • Triệu Quốc vinh (Tiên hòa) Từ Thiện Hồng (Hàm Đan tháng 6 năm 1990)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!