Phản cung mã chống pháo đầu

Đọc sách Phản cung mã chống pháo đầu online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Lý Xuân Chung
 2. NXB Thể dục thể thao
 3. Thể loại: Sách Cờ Tướng Khai Cuộc

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua gần hai mươi năm thực tế thi đấu và nghiên cứu, đặc biệt là thực tiễn và đi sâu nghiên cứu của đông đảo các kỳ thủ những năm gần đây, ta thấy rằng những biến hoá mới và những phát hiện mới là vô cùng tận.

Từ đó, đã làm phong phú hơn nhiều nội dung khai cục của thế trận Phản Cung Mã đối phó với Pháo đầu. Ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng, Phản Cung Mã đã cùng với Bình Phong Mã và Thuận Pháo là những khai cục chủ yếu đối kháng được với Đương đầu Pháo.

Căn cứ vào thực tiễn trong thi đấu và nghiên cứu nhiều năm của tôi, cuốn sách này đã trình bày một cách hệ thống phần khai cục của thế trận Phản Cung Mã. Khai cục, nguyên nghĩa là giai đoạn mở đầu của một ván cờ, hai bên gắng sức xuất quân thật nhanh, chuẩn bị chiến đấu mà thực tế là cuộc chiến vẫn chưa triển khai.

Vì thế, phần trình bày khai cục ở cuốn sách này, nói chung chỉ nêu 12 nước, hết khả năng cũng không vượt quá 15, 16 nước, và phân tích rồi kết luận. Nhưng để cho độc giả tìm hiểu xu thế phát triển của trung cục, tàn cục và những sai sót gắn với khai cục, ngoài khai cục ra trong nội dung cuốn sách còn tuyển chọn và bình chú một số những ván cờ thi đấu điển hình nhằm cung cấp cho mọi người cùng tham khảo.

Cuốn “Phản Cung Mã chống Pháo đầu” có thể giúp cho đông đảo bạn yêu cờ, nâng cao trình độ cờ Tướng, đồng thời là cho hệ thống Phản Cung Mã. Đó cũng là ý nguyện nhiều năm của tôi.

TÁC GIẢ HỒ VINH HOA


MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Chương I. Sự yếu kém của Phản cung Mã kiểu cũ.
 • Cục Một: Tiến gấp Tốt đầu phá Phản cung Mã tiến trước Tết 7
 • Cục Hai: Ngũ bát Pháo tiến Tốt 3 phá Phản cung Mã
 • Cục Ba : Ngũ cửu Pháo lưỡng đầu Xà phá Phản cung Mã Chương II:Pháo đầu trực Xe thí Pháo đối Phản cung Mã
Chương III. Pháo đầu tiến Tốt 3 đối Phản cung Mã bay Tượng phải
 • Cục Một : Loại hình Ngũ thất Pháo
 • Cục Hai: Loại hình Ngũ bát Pháo
 • Cục Ba : Loại hình trực hoành Xe
Chương IV: Ngữ lục Pháo tiến Tốt 3 đối Phản cung Mã bay Tượng phải.
 • Cục Một : Loại hình tuần hà Xe
 • Cục Hai: Loại hình qua hà Xe
 • Cục Ba : Loại hình Tốt 5 tiến 1 

Chương V: Pháo đầu tiến Tốt 3 đối Phản cung Mã bay Tượng trái

 • Cục Một: Loại hình Ngữ lục Pháo 
 • Cục Hai: Loại hình Ngũ thất Pháo 
 • Cục Ba : Loại hình Ngũ bát Pháo
 • Cục Bốn : Loại hình trực hoành Xe
 • Cục Năm : Loại hình Mã tiên phong
Chương VI: Pháo đầu tiến Tốt 3 đối Phản cung Mã hoành Xe 
 • Cục Một : Loại hình Pháo trái qua hà 
 • Cục Hai: Loại hình lưỡng đầu Xào 
 • Cục Ba : Loại hình Xe 2 tiến 6 ngà 
 • Cục Bốn : Loại hình Mã tiên phong
 • Cục Năm : Loại hình hoành Xe phải
Chương VII: Pháo đầu hoành Xe lên Mã 7 đối Phản cung Mã
 • Cục Một : Loại hình tuần hà Pháo
 • Cục Hai: Loại hình song hoành Xe
 • Cục Ba : Loại hình tiến Tốt đầu
 • Cục Bốn : Loại hình Ngũ cửu Pháo
 • Cục Năm: Loại hình tiến Tốt 7
Chương VIII: Ngũ lục Pháo chính Mã đổi Phản cung Mã
 • Cục Một : Loại hình hoành Xe trái 
 • Cục Hai: Loại hình hoành Xe phải
 • Cục Ba : Loại hình bên Đen tiến Tốt 7
 • Cục Bốn: Loại hình bình Pháo lộ Xe
Chương IX. Pháo đầu đổi Phản cung Mã tiến trước Tết 7
 • Cục Một : Loại hình tiến gấp Tốt đầu 
 • Cục Hai: Loại hình tiến Xe đè Xe, Mã
 • Cục Ba : Loại hình Ngũ thất Pháo 
Chương X. Pháo đầu tiến Tốt 7 đối Phản cung Mã
 • Cục một : Loại hình Pháo trái qua hà 
 • Cục hai: Loại hình Ngũ cửu Pháo
 • Cục ba : Loại hình tuần hà Pháo
Chương XI: Pháo đầu tiến Tốt 7 qua hà Xe đối Phản cung Mã 
 • Cục Một : Loại hình bình Xe đổi Xe Đi 
 • Cục Hại: Loại hình Tượng 3 tiến 5
 • Cục Ba : Loại hình hoành Xe phải
 • Cục Bốn : Loại hình cao Xe bảo vệ Mã
 • Cục Năm : Loại hình Sĩ 4 tiến 5

+ Đối cục tuyển liệt (Tuyển chọn trình bày các ván đấu)

 • Ván một : Lý Lai Quần (Hà Bắc) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván hai: Quách Trường Thuận (Đầu máy Xe lửa) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) Ván ba : Trần Hiếu Khôn (Triết Giang) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván bốn : Lý Lai Quần (Hà Bắc) đi trước hoà Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván năm : Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) đi trước thắng 600 Hoàng Học Vinh (Hồ Bắc)
 • Ván sáu: Vương Vinh Tháp (Phúc Kiến) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván bảy : Tiền Hồng Phát (Cam Túc) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván tám : Vương Gia Lương (Hắc Long Giang) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván chính: Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang) và đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười: Triệu Khánh Các (Liêu Ninh) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười một : Lý Nghĩa Đình (Hồ Bắc) đi trước hoà Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười hai : Lưu Điện Trung (Hà Bắc) đi trước hoà Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười ba : Vương Gia Lương (Hắc Long Giang) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván mười bốn :Vương Gia Lương (Hắc Long Giang) đi trước hoa Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải
 • Ván mười lăm : Hồ Viễn Mậu (Hồ Bắc) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván mười sáu : Từ Nãi Cơ (Giang Tô) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười bảy : Ngôn Mục Giang (Giang Tô) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười tám: Quách Trường Thuận (Liêu Ninh) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván mười chín : Ngôn Mục Giang (Giang Tô) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván hai mươi : Triệu Khánh Các (Liêu Ninh) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) 
 • Ván hai mốt : Tàng Như Ý (Bắc Kinh) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván hai hai: Lương Văn Bân (Đầu máy Xe lửa) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván hai ba : Quý Bản Hàm (Giang Tô) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván hai bốn : Trần Hiếu Khôn (Triết Giang) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván hai lăm: Vương Quý Phúc (Ninh Hạ) đi trước thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!