Nửa đường liệt pháo

Đọc sách Nửa đường liệt pháo online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hà Hồng Quan
 2. NXB Tổng Hợp Tiền Giang

LỜI TỰA

Trận đấu thuộc thế cờ tướng Nửa Đường Liệt Pháo,  đã phát hiện ở đầu thế kỷ XX. Đến ngày hôm nay, danh thủ đối Cuộc thường gặp rất nhiều. Nhất là trong mỗi kỳ thi toàn quốc đều thấy các kỳ thủ thường sử dụng. Các nơ thuộc vùng Á Châu kỷ thủ đều rất ưa thích loại ra quân này.

Nhưng loại sách thuộc thế Nữa Đường Liệt Pháo thì ít thấy sáng tác. Cho nên riêng cá nhân tôi cảm thấy vậy mà cố gắng gom góp tài liệu các nơi để sáng tác ra sách này giúp cho độc giả được thưởng thức và có tài liệu để tiện nghiên cứu.

Sách này được xuất bản lần đầu chắc chắn không tránh khỏi ở nhiều thiếu sót, mong muốn những bậc cao minh các nội chi giáo và hậu học được điều bổ ích.

LỜI TÁC GIẢ


MỤC LỤC

PHẦN I- PHẦN NGHIÊN CỨU VỀ LOẠI TRẬN THỨC KIỂU NỮA ĐƯỜNG LIỆT PHÁO

A. – TRẬN HÌNH LOẠI TIẾN PHÁO PHÔNG XE Bài
 • Bài 1- Ứng tiên tiến 3 lộ Chốt Cuộc Bài
 • Bài 2 – Ứng tiên tiến tả Mã Cuộc Bài
 • Bài 3- Ứng tiên tuần hà Pháo Cuộc
 • Bài 4- Ứng tiên tuần hà Pháo tìm thế 3 lộ Chốt Cuộc
 • Bài 5- Ứng tiên tiến tả hoành Xe Cuộc
 • Bài 6– Tiên lên hữu hoành Xe úng tuần hà Pháo Cuộc
 • Bài 7- Tiên Hoành Xe ứng 3 và 7 lộ chốt Cuộc
 • Bài 8- Ứng tiến Pháo đấu Pháo Cuộc
 • Bài 9- Ứng tiên ra tả Trực xe Cuộc
 • Bài 10– Ứng tiên lên hữu si Cuộc
 • Bài 11- Tiên lên 3 và 7 lộ chốt sang Trực Xe ứng lên hữu si tuần hà xa Cuộc
 • Bài 12- Ứng tên lên hữu si tuần hà Xe thế Xe Cuộc
 • Bài 13- Ứng tiên lên Pháo cản hoành Xe Cuộc
 • Bài 14 – Hoành Xe tả đi cùng tuyến ứng 3 và 7 lộ Chốt song thực Xe Cuộc
 • Bài 15- Song Trực Xe ứng tiên tiến 3 lộ Chốt Cuộc
 • Bài 16- Song Xe cùng tuyến ứng phế Tượng tiến Xe nuột Mã Cuộc
 • Bài 17- Song Xe cùng tuyến ứng tiên tiến Mã Cuộc
B. – TRẬN HÌNH LOẠI BÌNH PHÁO BIẾN :
 • Bài 1- Hoành Trực Xe ứng tiên Hoành Mã Cuộc.
 • Bài 2- Tuần hà xe tiến 3 lộ chốt ứng tiên Hoành Mã Cuộc
 • Bài 3- Hoành Trực Xe Ứng tiên Hoành Mã. 3 và 7 lộ Chốt chuyển thành thế phản cung Mã Cuộc.
 • Bài 4- Hoành Trực Xe tải Xe tuần hà lên đấu 7 lộ Chốt ứng chuyển thể phản cung  Mã Cuộc
 • Bài 5- Hoành Trực Xe tuần hà Xe ứng tả tiên Hoành Mã Cuộc.
 • Bài 6- Hoành Trực Xe hoành Xe tả đi ủng tiên tiến 3 và 7 lộ Chốt tả hoành Xe Cuộc.
 • Bài 7- Hoành Trực Xe, Trực Xe tuần hà. tiên tiến 3 và 7 lộ Chốt tả Mã nhảy lên hà đầu Cuộc.
 • Bài 8- Tuần hà Xe lên thì 3 lộ Chốt đa hoành Trực Xe hoành Xe hữu di Cuộc.
 • Bài 9- Tiên tiến 7 lộ Chốt ứng tiến Ma phong Xa Cuộc
C- TRẬN HÌNH LOẠI CHƯA ĐỘNG 8 LỘ PHÁO
 • Bài 1- Hoành Trực Xe hữu Xe tuần hà, Tượng bay biên lên thi 7  Chốt Ứng Song Xe cùng tuyến Cuộc.
 • Bài 2- Song Trực Xe lên thế 7 lộ Chốt ng thối Pháo Cuộc.
 • Bài 3- Tiên tiến 7 lộ Chốt tuần hà Pháo. Ứng song Trực Xe tiến Xe khóa hà Cuộc.
 • Bài 4 – Ứng tiên ra tả Trực xe Cuộc.
 • Bài 5- Ứng tiên Hỏa tiễn Pháo Cuộc.
 • Bài 6- Song Trực Xe Ứng tiên nhảy hà khẩu Mã Cuộc
 • Bài 7- Ứng tiên tuần hà Pháo cuộc
D – TRẬN HÌNH LOẠI ỨNG ĐẤY CHỐT GIỮA.
 • Bài 1- Tiên tiến 3 lộ chốt ứng Mã song đội Cuộc
 • Bài 2- Tiên tiến 7 lộ Chốt Úng Mã song đội Cuộc
E. – TRẬN HÌNH LOẠI TIÊN TIẾN 3 LỘ CHỐT
 • Bài 1- Song Trực Xe ủng hoành Xe hữu di khóa là Cuộc
F – TRẬN HÌNH LOẠI TIÊN TIẾN QUÁ HÀ XE
 • Bài 1- Bình Pháo thí Xe Cuộc
 • Bài 2- Hữu Xe tiến 2
 • Bài 3- Tiểu Liệt Thủ Pháo Cuộc
 • Bài 4- Song trục Xe ứng tuần hà Pháo, Xe đè Mã Cuộc
G. – TRẬN HÌNH LOẠI TIÊN TIẾN HÀ KHẤU MÃ
 • Bài 1- Tả tiên Hoành Mã ứng hữu hoành Xe tiến Má phong Xe Cuộc (Bài 4)
 • Bài 2- Tả tiên Hoành Mã ứng hữu hoành Xe tiến Mã phong Xe Cuộc (Bài 3)
H.- TRẬN HÌNH LOẠI ỨNG TIÊN 5,6 PHÁO
 • Bài 1- Ứng 5,6. Pháo chánh Mã Cuộc
 • Bài 2- Tiên tiến pháo phong Xe Úng Trực Xe Cuộc
I.- TRẬN HÌNH LOẠI TIÊN TIẾN MÃ BIÊN
 • Bài 1- Tiên tiến hành xe tuần là ứng quá hà Xe lên hữu Si Cuộc.
 • Bài 2- Ứng quá hà Xe lên tả sĩ Cuộc
J.- TRẬN HÌNH LOẠI TIÊN TIẾN 3 LỘ VÀ 7 LỘ CHỐT
 • Bài 1- Ứng hoành Trực Xe, hoành Xe tả di Cuộc
K – TRẬN HÌNH LOẠI ỨNG 5,7 PHÁO
 • Bài 1- Tả tiên Hoành Mã ứng tiến 7 lộ

PHẦN II.  DANH THỦ ĐỐI Cuộc 13 BÀI

 • Bài 1- Trần La Bình (tiên thằng Lâm Minh Nhan.
 • Bài 2- Trần Tư Phi (tiên hoàn ) Lý Cẩm Hoan.
 • Bài 3- Lâm Tuấn Khanh (tiên thắng) Trån Noor. Hima
 • Bài 4- Lý Gia Huê (tiên thắng) Lương Ngọc Bân
 • Bài 5- Vương Hạo Nhiên (tiên hòa) Châu Hoán Văn
 • Bài 6- Lê Kim Phước (tiên) Hồ Vinh Hoa (thẳng)
 • Bài 7- Chung Trân (tiên thằng) Lý Quế
 • Bài 8- Lý Đình Nghĩa (tiên thắng) Hoàn Phước Đức
 • Bài 9- Tạ Tư Minh (tiên) Huỳnh Ngọc Vinh (thẳng)
 • Bài 10 – Huỳnh Ngọc Vinh (tiên) Tạ Tư Minh (thẳng)
 • Bài 11- Lưu Bá Lương (tiên) Hồ Vinh Hoa (thẳng)
 • Bài 12- Thái Ngọc Quang (tiên) Hồ Vinh Hoa (hoa)
 • Bài 13- Huỳnh Thiếu Long (tiên) Trịnh Hội Bản (thẳng)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tiền Giang“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *