Những nước đi khéo léo trong cờ tàn

Đọc sách Những nước đi khéo léo trong cờ tàn online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Dịch Kỳ
 2. NXB Đà Nẵng

Lời giới thiệu

Trong cờ tướng, một bàn cờ phân ra làm ba giai đoạn: Khai cuộc, Trung cuộc, Tàn cuộc.

Tàn cuộc là giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại rất ít quân cờ, nhưng những chiến thuật kỹ xảo để nghiên cứu thì rất nhiều. Tùy theo căn cứ vào hình thế, nắm bắt cơ hội chính xác, ưu thế thì cầu thắng; thế yếu thì mưu cầu hòa; thế ngang ngửa thì cầu lấy cơ hội để mở rộng chiến thắng. Đối với mỗi tình huống như trên, đều thập phần trọng yếu.

Tập sách nhỏ này giới thiệu cho chúng ta thấy được một phần quan trọng của Tàn cuộc, ảnh hưởng rất nhiều cho toàn bộ một ván cờ.

Nếu có gì sai sót, xin các bạn cờ bốn phương thông cảm, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho tập sách sau.

Tác giả biên dịch
Dịch Kỳ


MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CỜ TÀN CHỐT
 • Song Chốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn
 • Hại Chốt xuống thấp có Sĩ đối Chốt Sĩ cao
 • Hai Chốt xuống thấp hai Sĩ đối Chốt thấp, Sĩ 
 • Hai Chốt đối Mã một Sĩ
 • Hai Chốt, 2 Tượng đối Mã Chốt thấp Sĩ Tượng toàn
 • Hai Chốt đơn Sĩ Tương đối Pháo. Chốt
 • Hai Chốt hại Sĩ đối Pháo hai Chốt 
 • Ba Chốt đối Pháo hai Tượng 
CHƯƠNG II: CỜ TÀN MÃ, CHỐT
 • Mã, Chốt thấp thắng Pháo đơn Sĩ
 • Mã, Chốt tất thắng đơn Tượng và Chốt đối đầu
 • Mã, Chốt khéo thắng Mã hai Sĩ
 • Mã đáy Chốt thắng đơn Sĩ, Tượng
 • Mã hai Chốt khéo thắng Xe 
CHƯƠNG III: CỜ TÀN PHÁO, CHỐT 
 • Pháo, Chốt khéo thắng Mã hai Tượng. Pháo
 • Chốt đáy khéo thắng 2 Sĩ
 • Pháo, Chốt thấp 2 Sĩ khéo thắng Pháo 2 Tượng Pháo
 • Chốt thấp, Tượng khéo thắng 2 Sĩ, 1 Tượng
 • Pháo, Chốt thấp khéo thắng Mã, Chốt
 • Pháo 2 Chốt khéo thắng Xe, Chốt 2 Sĩ
 • Pháo 2 Chốt đơn Sĩ, Tượng khéo thắng Xe 2 Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Song Pháo song Sĩ Chốt khéo thẳng song Xe song
 • Chốt song Sĩ Song Pháo, Chốt khéo thắng Xe Mã song Sĩ
CHƯƠNG IV: CỜ TÀN MÃ, PHÁO
 • Mã, Pháo, Sĩ khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Mã, Pháo đơn Sĩ, Tượng
 • Mã Pháo đơn Sĩ, Tượng khéo thắng Xe Chốt 2 Sĩ
 • Mã, Pháo thắng đơn Pháo
 • Mã, Pháo khéo thắng Xe 2 Sĩ
 • Mã, Pháo, Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe, Chốt 2 Sĩ
 • Mã Pháo Sĩ đối Mỹ Pháo Chốt
 • Mã, Pháo khéo thắng Xe 2 Chốt 2 Sĩ
CHƯƠNG V: CỜ TÀN MÃ, PHÁO, CHỐT
 • Mã, Pháo, Chốt đơn Sĩ, Tượng đối Xe 2 Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã, Pháo, Chốt khéo thắng Xe 2 Sĩ
 • Mã Pháo Chốt khéo thắng Xe 2 Sĩ
 • Mã Pháo Chốt khéo thắng Xe, Chốt
 • Mã, Pháo, Chốt khéo thắng Xe, Chốt, Sĩ
 • Mã, Pháo, Chốt khéo thắng Xe, Chốt 2 Sĩ
 • Mã, Pháo, Chốt khéo thắng Xe, Chốt đơn Sĩ, Tượng
 • Mã, Pháo, Chốt đối Xe, Chốt
 • Mã, Pháo, Chốt khéo thắng Xe, Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã, pháo, Chốt đơn Sĩ, Tượng đối | Mã, Pháo, 2 Chốt, Sĩ Tượng toàn
 • Mã, Pháo, Chốt đơn Sĩ, Tượng | khéo thắng Xe, Pháo 2 Tượng
 • Mã, Pháo, Chốt, Sĩ Tượng toàn đối Xe, 2 Chốt khuyết Tượng
 • Mã, Pháo 2 Chốt khéo thắng Xe Mã 2 Sĩ
 • Mã Pháo 2 Chốt đối Pháo 2 Mã 4 Chốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã, Pháo 3 Chốt khéo thắng Mã, 2 Pháo 3 Chốt
CHƯƠNG VI: CỜ TÀN 2 PHÁO, CHỐT
 • 2 Pháo, Chốt có Sĩ, Tượng khéo thắng Mã, Pháo
 • Chốt Mã 2 Pháo đối Pháo 2 Chốt, Sĩ Tượng toàn
 • Mã 2 Pháo 2 Chốt khéo thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG VII: CỜ TÀN ĐƠN XE
 • Đơn Xe khéo thắng Xe, Mã, Chốt
CHƯƠNG VIII: CỜ TÀN XE, CHỐT
 • Xe, Chốt khéo thắng Pháo, Chốt 2 Tượng Xe
 • Chốt đáy khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Xe, Chốt đáy khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Xe, Chốt đáy khéo thắng Xe 2 Sĩ
 • Xe, Chốt thấp đối Xe, Chốt cao
 • Xe, Chốt thấp khéo thắng Xe 2 Chốt Xe
 • Chốt thấp đối Xe, Pháo, Chốt
 • Xe 2 Chốt đói Xe, Mã, Sĩ
 • Xe 2 Chốt khéo thắng Xe, Chốt, 2 Sĩ
CHƯƠNG IX: CỜ TÀN XE, PHÁO
 • 1 Xe Pháo đối Xe 2 Sĩ
 • Xe, Pháo khéo thắng Xe, Chốt 2 Sĩ
 • Xe, Pháo khéo thắng Xe 2 Chốt, 2 Sĩ
 • 1 Xe, Pháo đối Xe 2 Sĩ
 • Xe, Pháo khéo thắng 2 Xe
CHƯƠNG X: CỜ TÀN XE, PHÁO, MÃ, CHỐT 
 • Xe, Pháo, Chốt khéo thắng Xe, Pháo, Chốt, Sĩ Tượng toàn
 • Xe, Pháo, Chốt đối Xe, Pháo, Mã
 • Xe, Mã, Chốt khéo thắng Xe, Mã, Pháo, Chốt

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!