Mã pháo tàn cuộc sát chiêu

Đọc sách Mã pháo tàn cuộc sát chiêu online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần Thiền Quang
 2. NXB Đồng Nai

LỜI GIỚI THIỆU

Lối với những người chơi cờ và đặc biệt là các kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm, những ván cờ tàn sử dụng Mã Pháo là điều thường gặp. Đề tài này đã được nhiều nhà chuyên môn bỏ công nghiên cứu, nhằm tìm ra những lối dụng cờ linh hoạt và hiệu quả.

Với mong muốn giúp các bạn làm giàu thêm kiến thức dụng cờ, chúng tôi xin giới thiệu cuốn: “Mã Pháo tàn cuộc sát chiêu”. Tập sách gồm 100 cán cờ thế cùng hơn 500 biến thế đặc sắc. Mong rằng bạn đọc sẽ tìm thấy tính thực dụng và tính nghệ thuật trong cách dụng cờ của các cán cờ này.

Do tham vọng gói ghém nhiều thông tin trong hình thức trình bày ngắn gọn, sẽ khó tránh khỏi những sai sót khi biên soạn sách. Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc gần xa.

Nhóm biên soạn


MỤC LỤC

Phần 1. THẾ TRẬN DÙNG HAI MÃ MỘT PHÁO
 • 1. Đen còn song Mã hỗ trợ phòng thủ, Pháo hỗ trợ
 • 2. Đen dùng song Tốt vây thành, Mã Pháo hỗ trợ công thủ
 • 3. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, tấn công bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 4. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, dùng Xe Mã vây thành
 • 5. Đen còn Mã hỗ trợ Sĩ Tượng song toàn, dâng Xe Tốt lên phá thành
 • 6. Đen đùng Mã hỗ trợ hàng thủ, Xe Tốt công thành
 • 7. Đen tấn công ồ ạt bằng liên hoàn Xe Pháo Mã Tốt
 • 8. Đen còn Pháo hỗ trợ phòng thủ, song Mã, song Tốt đe dọa chiếu hết
 • 9. Đạn dùng thế tấn công bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt mạnh như vũ bão nhưng phòng thủ lỏng lẻo
 • 10. Đen ỷ thế mạnh, dồn Pháo Song Mã Tốt lên tấn công
 • 11. Đen ỷ thế tấn công Xe Tốt tràn vào thành
 • 12. Đen dần sang Pháo Mã Tốt tấn công thành VỠ, không màng tới phòng thủ
 • 13. Đen ỷ thế công mạnh, Pháo Mã yểm trợ song Tốt đánh, sâu vào thành
 • 14. Đèn phòng thủ bằng sông Sĩ, tượng dùng liên hoàn Pháo Mã công thành
 • 15. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, dùng liên hoàn Xe Mã Tốt tấn công ồ ạt
 • 16. Đen Có Pháo hỗ trợ công thủ, dùng liên hoàn Pháo Mã Tốt vây thành
 • 17. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, Pháo song, Mã song Tốt tấn công hùng hậu
 • 18. Đen dùng Mã phòng thủ, tấn công bằng liên hoàn Xe Mã Tốt 
 • 19. Đen Có Pháo hỗ trợ công thủ, Xe Mã Tốt vây thành
 • 20. Đen Cỏ bình phong Tốt hỗ trợ hàng thủ, dùng Xe song Mã tấn công
 • 21. Đen ỷ mạnh, dâng Xe Mã Tốt lên tấn công thành VỠ
 • 22. Đen CÓ Mã Pháo hỗ trợ công thủ, dùng song Mã Tốt uy hiếp thành
 • 23. Đen Có Pháo hỗ trợ hàng thủ, dùng Mã song Tốt uy hiếp thành
 • 24. Đen Có thế trận Pháo Mã Tốt công thủ điều hòa
 • 25. Đen dùng liên hoàn Tốt, có Pháo song Mã hỗ trợ tiến công
 • 26. Đen CÓ Sĩ tượng phân tán, Pháo hỗ trợ liên hoàn Tốt tấn công 67
 • 27. Đen Cá song Sĩ Tượng song Mã hỗ trợ liên hoàn Tốt tấn công 69
 • 28. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, dùng Pháo sông Mã tấn công 70
 • 29. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, áp đảo bằng thế Tốt với Pháo Mã hỗ trợ
 • 30. Hai bên Sĩ Tượng song toàn, đối phương tấn công bằng Xe Mã Tốt
 • 31. Đen còn song Sĩ, Tượng, dùng Pháo Tất cản phá, Xe Mã vây thành
 • 32. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, thêm Pháo hỗ trợ dùng Xe Pháp Tốt công thành
 • 33. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, Xe Pháo Mã Tốt hùng hậu
 • 34. Đen CÓ Mã hỗ trợ hàng thủ, dùng Xe Pháo Mã tấn công
 • 35. Đen còn sĩ Tượng song toàn, song Phảo, Mã Song Tốt tấn công 
 • 36. Đen Còn song Sĩ, Tượng Mã phòng thủ, Xe song Tốt vây thành 
 • 37. Đen Còn song Sĩ Mã phong thủy, tấn công bằng liên hoàn Pháo – Mã Tốt
 • 38. Đen VỠ thành những áp đảo bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt 
 • 39. Đen CÓ Sĩ Tượng phân tán, tấn công bằng liên hoàn Xe Mã Tốt 
 • 40. Đen còn song Sĩ, Tượng, tấn công bằng Xe Pháo Mã đàn Tốt 
 • 41. Đen Còn Sĩ Tướng song toàn, tấn công bằng Xe Song Mã Tốt 
 • 42. Đen còn song Sĩ Tượng song toàn, tấn công bằng Xe Mã Tốt 
 • 43. Đen còn song Sĩ Tượng song toàn, tấn công bằng liên hoàn Xe Mã Tốt
 • 44. Đen còn song sĩ Tượng, tấn công bằng Pháo Song Mã Tốt 
 • 45. Đen Có Pháo Mã hỗ trợ hàng thủ, Xe mở đường dâng Tốt tấn công
 • 46. Đen còn song Sĩ Tượng song toàn, Pháo Mã hỗ trợ phòng thủ, tấn công bằng Pháo Mã song Tốt
 • 47. Đen còn song Sĩ Tượng song toàn, tấn công bằng Xe Pháo Mã Tốt hùng hậu
 • 48. Đen còn song sĩ, Tượng, tấn công bằng Pháo Song Mã song Tốt
 • 49. Đèn phòng thủ bằng Mã, Xe cùng dàn Tốt tấn công
 • 50. Đen còn song Sĩ Tượng song toàn, Mã hỗ trợ phòng thủ, Xe song Tốt tấn công
Phần 2. THẾ TRẬN DỒN MỘT MÃ HAI PHÁO
 • 51. Đen có song Sĩ, Hai Tốt dự bị, tấn công bằng Pháo Mã song Tốt 
 • 52. Đen đó song Sĩ, hai Tốt dự bị, tấn công bằng Pháo Song Mã Tốt 
 • 53. Đen còn Sĩ Tượng, liên hoàn Pháo Mã tấn công
 • 54. Đen còn song Sĩ Tượng, tấn công bằng Pháo sông Mã Tốt 
 • 55. Đèn phòng thủ bằng Sĩ, Mã Tượng tấn công bằng Pháo song Mã Tốt
 • 56. Đen co Sĩ Tượng song Tốt, tấn công bằng Pháo sông Mã Tốt 
 • 57. Đen còn Sĩ Tượng phân tán, tấn công bằng Xe Mã Tốt
 • 58. Đen CÓ Song Sĩ Tượng Pháo Mã phòng thủ, Xe cùng dàn Tốt tấn công
 • 59. Đen Còn Sĩ Tượng phân tán, Pháo Mã hỗ trợ phòng thủ, Pháo Mã song Tốt tấn công
 • 60. Đen còn sĩ Tượng phân tán, Phảo hỗ trợ phòng thủ, Pháo Mã song Tốt tấn công
 • 61. Đen Cá song Sĩ, Mã phòng thủ, tấn công bằng Xe Mã dàn Tốt 
 • 62. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, tấn công bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
  63. Đen còn Sĩ Tượng vây thành bằng liên hoàn Xe Mã Tốt 
 • 64. Đen còn sĩ Tượng vây thành bằng liên hoàn Xe Pháo Tết 
 • 65. Đen còn Sĩ Tượng vây thành bằng Song Pháo Mã và dàn Tốt 
 • 66. Đen Còn Sĩ Tượng phân tán, Mã phòng thi, đánh vào thành bằng Pháo Mã sông Tốt
 • 67. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, một Mã bị kẹt vây thành bảng Song Tốt Có Phảo Mã hỗ trợ
 • 68. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, một Mã phòng thủ vây thành bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 69. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, một Mã phòng thủ, dùng liên hoàn Pháo Mã Tốt đánh vào thành mở
 • 70, Đen còn Sĩ Tượng song toàn, đánh thành bằng sông Tốt CÓ Pháo Mã hỗ trợ
 • 71. Đen thủ bằng Sĩ, song Tượng vây thành bằng Xe Mã Tốt 
 • 72. Đen còn Sĩ Tượng song toàn, vây thành bằng Pháo song Mã Tốt
 • 73. Đen bị vỡ thành, nhưng công mạnh bằng liên hoàn Xe Mã Tốt 
 • 74. Đen Còn Sĩ Tượng song toàn, Pháo hỗ trợ công thủ, song Mã song Tốt vây thành VỠ
 • 75. Đen còn song Sĩ Tượng, Pháo phòng thủ vây thành bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 76. Đen để thành mở, dâng liên hoàn Pháo Xe Tốt lên đánh thành mở
 • 77. Đen để thành mở, một Mã phòng thủ, dàng xe Phao Mã lên tấn công
 • 78. Đen còn song Sĩ Tượng Pháo phòng thủ, dùng Pháo Mã và đàn Tốt vậy thành
 • 79. Đen còn Sĩ, song Tượng vây thành bắt Xe Mã Tốt
 • 80. Đen còn song Sĩ Tượng Pháo phòng thủ vây thành bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 81. Đen còn song Sĩ Tượng Mã phòng thủ, song Pháo song Tốt đánh vào thành
 • 82. Đên còn song sĩ phòng thủ, vây thành bằng liên hoàn Xe Mã Tốt
  83. Đen còn song Sĩ Tượng dùng Pháp, Mã song Tốt đánh thành vỠ 
 • 84. Đen còn sống Sĩ, Tượng hai Tốt dự trữ, Pháo Song Mã Tốt Đà tấn công
 • 85. Đen còn song sĩ, Tượng song toàn, Mã phòng thủ, Xe Tốt nhập thành
 • 86. Đen còn Sĩ, Tượng song toàn, Mã phòng thủ, Mã thành hở, Xe Tốt đánh thành
 • 87. Đen còn song sĩ, tấn công bằng Pháo, song Mã, song Tốt 199
 • 88. Đen còn song Sĩ, Tượng hai Tốt dự trữ vây thành bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 89. Đen còn song Sĩ, Tượng thành hở, ba Tốt dự bị, tấn công bằng Phảo song Mã
 • 90. Đen còn song sĩ, Tượng phân tán, vây thành bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 91. Đen còn song Sĩ, Tượng phân tán, Mã Tốt dự bị, Xe Mã Song Tốt vây thành
 • 92. Đen còn song Sĩ Pháo phòng thủ, tấn công thành mở bằng liên hoàn Xe Tốt
 • 93. Đen còn song Sĩ, Tượng phân tán, tấn công thành bằng Xe Mã Tốt
 • 94. Đen Còn Sĩ Tượng song Toàn, vây thành bằng liên hoàn Xe Tốt Có Mã hỗ trợ
 • 95. Đen còn song Sĩ, Tượng Pháo phòng thủ, tấn công bằng Xe Tốt Có Mã hỗ trợ
 • 96. Đen còn song Sĩ, Tượng, Pháo hỗ trợ Công thủ, tấn công bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 97. Đen bị vỡ thành, Pháo Mã hỗ trợ công thủ, song Tốt vây thành có Pháo yểm trợ 
 • 98. Đen Vỡ thành, còn Sĩ Tượng công mạnh bằng liên hoàn Pháo Mã Tốt
 • 99. Đen còn song sĩ, Xe hỗ trợ công thủ, vây thành bằng liên hoàn Pháo Tốt
 • 100, Đen còn song Sĩ, Tượng vây thành bằng Xe, song Mã song Tốt

DANH MỤC SÁCH SẮP PHÁT HÀNH
 • 1 – Tự học chơi cờ tướng
 • 2 – Quất Trung Bí tái xuất
 • 3 – Tân Mai Hoa phố
 • 4 – Tượng kỳ khai trung đại cuộc
 • 5 – Mã pháo vẫn biên
 • 6 – Trực pháo kính xe kim môn đại cuộc
 • 7 – Mã pháo tàn cuộc sát chiêu
 • 8 – Vạn kỳ thế chiến
 • 9 – Tượng kỳ tàn cuộc sát chiêu liệu thủ
 • 10 – Tượng kỳ tàn cuộc quyết thắng
 • 11 – Sanh cầm mãnh tướng
 • 12 – Hỗn chiến kỳ thế
 • 13 – Tinh hoa giang hồ thế chiến
 • 14 – Tiên nhân chi lộ
 • 15 – Bách cục tượng kỳ
 • 16 – Tâm vũ tàn biên
 • 17 – Uyên thâm hải khoát
 • 18 – Mộng nhập thần cơ
 • 19 – Thao lược quyền cơ
 • 20 – Thích tình nhã thú

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *