Khai cuộc đối công pháo

Đọc sách Khai cuộc đối công pháo online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Lý Kim Tường và Nhóm cộng sự
 2. NXB Đồng Nai

Mục lục

 • Ván 1 Thuận Pháo hoành Xa Tuần hà Pháo đổi trực Xa tuần hà (1)
 • Ván 2 Thuận Pháo hoành Xa tuần hà Pháo đổi trực 3a tuần hà (2) 
 • Ván 3 Thuận Pháo hoành Xa đối Trực Xa tuần hà phi biên Tượng (1)
 • Ván 4 Thuận Pháo hoành Xa đối trực 3a tuần hà phi biên Tượng (2) 
 • Ván 5 Thuận Pháo hoành Xa Tốt lâm đổi trực Xa tuần hà Pháo
 • Ván 6 Thuận Phảo song hoành Xa đối trực 3a tuần hà
 • Ván 7 Thuận Pháo hoành Xa đối trực Xa tuần hà.
 • Ván 8 Thuận Pháo hoành Xa đối trực Xa tuần hà Pháo
 • Ván 9 Thuận Pháo sông hoành Xa đồi trực Xa tuần hà bồ Sĩ 
 • Ván 10 Thuận Pháo hoành Xa hà khẩu Mã đối trực Xa tuần hà bô Sĩ 
 • Ván 11 Thuận Pháo hoành Xa Tốt lắm đối trực Xa tuần hà ngự trung Pháp. 
 • Ván 12 Thuận Pháo hoành Xa hà khẩu Mã đổi trực 3a tuần hà biên Mã 
 • Ván 13 Thuận Pháo hoành Xa Tốt lâm đối biên Mã tuần hà Pháo
 • Ván 14Thuận Pháo hoàng Xa áp Tượng nhân đội biên Mã bố tạ Sĩ 
 • Ván 15 Thuận Pháo hoành Xa áp Tượng nhân đôi trực Xa lí Mã 
 • Ván 16 Thuận phá hoành Xa đối trực Xa lí Mã tấn Tốt 3.
 • Ván 17Thuận Pháo hoành Xa biên Pháo đối lý Mã biên Tượng súc Pháo 
 • Ván 18 Thuận Pháo hoàng Xa tấn Tốt 3 đối lí Mã tấn Tốt 3 
 • Ván 19 Thuận Pháo hoành Xa – Tốt lâm đối lí Mã biên Tượng. 
 • Ván 20 Thuận Pháo Hoành Xa Áp Tượng Nhãn Đỉnh Biên Tốt đội Biên Mã Tả Sĩ
 • Ván 21 Thuận Pháo hoành Xa tấn Tốt biên đội biên Mã Sĩ giác Pháo
 • Ván 22Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối Hoành xa biên Mã (1)
 • Ván 23 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối Hoành Xa biên Mã (2)
 • Ván 24Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối Hoành Xa biên Mã (3)
 • Ván 25 Thuận Phảo trực 3a tấn Tốt 3 đôi hoành Xa biên Mã (4)
 • Ván 26 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa biên Mã (5)
 • Ván 27 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa biên Mã (6)
 • Ván 28 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa biên Mã (7)
 • Ván 29 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa quá hà (1)
 • Ván 30 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa quá hà (2)
 • Ván 31 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa quá hà (3)
 • Ván 32 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa tấn chốt 3 (1) 
 • Ván 33 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa tấn chốt 3 (2) 
 • Ván 34 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 3 đối hoành Xa tấn chốt 3 (3)
 • Ván 35 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 7 đối hoành Xa biện Mã 
 • Ván 36 Thuận Pháo trực Xa tấn Tốt 7 đối song hoành Xa biên Mã
 • Ván 37 Thuận Pháo lưỡng đầu Xà tuần hà Pháo đôi hoành Xa lý Mã.
 • Ván 38 Thuận Pháo tuần hà Pháo ky hà Xa đối song hoành Xa lý Mà
 • Ván 39 Thuận Pháo lưỡng đầu Xà thăng tả Xa đối song hoành Xa lý Mã
 • Ván 40 Thuận Pháo trực Xa lưỡng đầu Xà đối song hoành Xa 
 • Ván 41 Thuận Pháo trực Xa tuần hà Pháo đối song hoành Xa 
 • Ván 42 Thuận Pháo trực Xa bình biên Pháo đối song hành Xa
 • Ván 43 Thuận Pháo trực Xa kỹ hà đối song hoành Xa lý Mã 
 • Ván 44 Thuận Pháo trực Xa phi hiện tượng đối song hoành Xa lý Mã (1)
 • Ván 45 Thuận Pháo trực Xa phi biên Tượng đối song hoành Xa lý Mã (2)
 • Ván 46 Thuận Pháo trực Xa phi biên Tượng đổi song hoành Xa lý Mã (3) 
 • Ván 47 Thuận Pháo trực Xa phi biễn Tượng
VIII Tượng đối song hành Xa lí Mã (4)
 • Ván 48 Thuận Pháo trực Xa bổ tả Sĩ đối song hoành Xa lý Mã.
 • Ván 49 Thuận Pháo sóng trực Xa đối hoành Xa bình biên Pháo
 • Ván 50 Thuận Pháo trực Xa Mã hồi và tâm đối hoành Xa tấn tuyển Tốt. 
 • Ván 51 Thuận Pháo trực Xa đối hoành Xa hữu Pháo quá hà. (1)
 • Ván 52 Thuận Pháo trực Xa đối hoành Xa hữu Pháo quá hà (2)
 • Ván 53 Thuận Pháo trực Xe đối hoành Xe hữu Pháo quá hà (3) 
 • Ván 54 Thuận Pháo trực Xa đối hoành Xa hữu Pháo quá hà (4)
 • Ván 55 Thuận Pháo trực 3a thất lộ Mã đối hoành Xa lý Mã 
 • Ván 56 Thuận Pháo trực Xa thất lộ Mã đối song hoành Xa lý Mã 
 • Ván 57 Thuận Pháo trực Xa đối hoãn khai hữu hoàng Xa. 
 • Ván 58 Thuận Pháo trực Xạ thất lộ Mã đối hữu hoành Xa lý Mã 
 • Ván 59 Thuận Pháo trực hoành Xa đối trực biên Pháo
 • Ván 60 Thuận pháo trực hoành Xa đối lưỡng đầu Xà lý Mã 
 • Ván 61 Thuận Pháo trực hoành Xa biên Mã đối lý Mã tấn chốt 7
 • Ván 62 Thuận Pháo trực Xa tuần hà đối trực Xa lý Mã 
 • Ván 63 Thuận Pháo trực Xa biên Mã. đối tấn chốt 7 hoãn-xuất-Xa 
 • Ván 64 Thuận Pháo trực Xa đối hoãn khai Xa tấn chốt 7 tả hoành Xa 
 • Ván 65 Thuận Pháo trực Xa biên Mã đối lý Mã phi biên Tượng
 • Ván 66 Thuận Pháo trực Xa bình thật lộ Pháo đối hoành Xa phi biên Tượng 
 • Ván 67 Thuận Pháo trực Xa thất lộ Mã đối hoành Xa tấn Chốt 7. 
 • Ván 68 Thuận Pháo trực Xa Quá hà áp Mã | đồi Lý Mã hoãn xuất Xa 
 • Ván 69 Thuận Pháo hoãn xuất Xa tả Pháo quá hà đối trực Xa tấn Chốt 7
 • Ván 70 Thuận Pháo hoãn xuất Xa thất lộ Mã đối trực Xa
 • Ván 71 Thuận Pháo hoành Xa thất lộ Mã đối hoành Xa lý Mã
 • Ván 72 Thuận Pháo trực Xa quá hà đôi hoành Xa lý Mã
 • Ván 73 Thuận Pháo trực Xa Quả hà áp Mã đối Hoành Xa lý Mã
 • Ván 74 Thuận Pháo trực Xa thất lộ Pháo | đối hoành Xa thiên Mã hành không (1)
 • Ván 75 Thuận Pháo trực Xa thất lộ Pháo đối hoành Xa thiên Mã hành không (2)
 • Ván 76 Thuận Pháo trực Xa thất lộ Pháo đối thành Xa thiên Mã hành không (3)
 • Ván 77 Thuận Pháo trực Xa quá hà áp Mã đối hoành Xa thối trung Pháo 
 • Ván 78 Thuận Pháo trực Xa quá hà đối hoành Xa thủ sườn trái
 • Ván 79 Thuận Pháo trực Xa bổ hữu Sĩ đối song hoành Xa biện Mã 
 • Ván 80 Thuận Pháo sóng trực Xa đối trực hoành Xa lý Mã
 • Ván 81 Thuận Pháo trực thất lộ Pháo đối trực hoành Xa lý Mã
 • Ván 82 Thuận Pháo sóng trực Xa đối trực hoành Xa biên Mã
 • Ván 83 Thuận Pháo sóng trực Xa bình thất Pháo đối hoành Xa biên Mã
 • Ván 84 Thuận Pháo sóng trực Xa đối trực Xa biên Pháo (1)
 • Ván 85 Thuận Pháo sóng trực Xa đối trực Xa biên Pháo (2)
 • Ván 86 Thuận Pháo trực Xa đối trực Xa biến Phảo
 • Ván 87 Thuận Pháo kích trung Chốt đối tả hoành Xa 
 • Ván 88 Thuận Pháo trực Xa bổ Sĩ đối tả hoành Xa quá cung 
 • Ván 89 Thuận Pháo sóng trực Xa biên Pháo đôi song hoành Xa lý Mã.

Phần II DANH THỦ ĐỐI CUỘC TÌNH TUYỂN

 • Ván 1 Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (Đỏ tiện thắng) – Hà Bắc Lý Lai Quần. (Đấu ở Lan Châu, ngày 24/08/1983)
 • Ván 2 Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (Đỏ tiến thắng) – Hỏa Xa Đầu Lương Văn Bân. (Lan Chậu, 15-8-1983)
 • Ván 3 Hồ Bắc Lý Nghĩa Đình (Đỏ tiến thắng) – Bắc Kinh Tàng Như Ý (Ngân Châu, 7-11-1965). 
 • Ván 4 Hồng Kông Triệu Nhữ Quyền (Đỏ tiên bại) – Thượng Hải Hồ Vinh Hoa. (Tại Manila, 14-2-1977)
 • Ván 5 Bắc Kinh Châu Học Tăng (Đỏ tiên bại) – Thượng Hải Châu Vĩnh Khang (Thừa Đức, 27-7-1982).
 • Ván 6 Giang Tô Ngôn Mục Giang (Đỏ tiến thắng) – Sơn Đông Vương Bình Quốc. (Hợp Phì, 10-4-1984).
 • Ván 7 Bắc Kinh Phổ Quang Minh (Đô tiên bại) – Triết Giang Châu Kiến Hùng. (Ôn Châu, 8-12-1964)
 • Ván 8 Hồ Bắc Lý Nghĩa Đình (Đỏ tiên thắng) – Liêu Ninh Mạnh Lập Quốc (Bắc Kinh 17-10-1960).
 • Ván 9 Quảng Đông Dương Quang Lân (Đỏ tiên thắng) – Liêu Ninh Mạnh Lập Quốc (Lan Châu 6-1976) 
 • Ván 10 Hà Bắc Lý Lai Quần (Đỏ tiên thắng) – Thượng Hải Hồ Vinh Hoa. (Thành Đô, 7-12-1982).
 • Ván 11 Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (Đỏ tiến thắng)  – Hồ Bắc Lý Nghĩa Đình (Trịnh Châu, 28-4-1966).
 • Ván 12 Quảng Tây Dư Quý Châm (Đỏ tiên thắng) – Bắc Kinh Tàng Như Ý. (Lan Châu, 6-1976).
 • Ván 13 Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (Đô tiến thắng) – Thượng Hải Hồ Vinh Hoa. (Quảng Đông, 7-1976)
 • Ván 14 Hồng Kông Trương Bách Thụy (Đỏ tiên bại) – Liêu Ninh Triệu Khánh Các. (Hồng Kông, 23-3-1979)
 • Ván 15 Quảng Tây Hoàng Quốc Đệ (Đỏ tiến thắng) – Cát Lâm Tào Lâm. (Lan Châu, 6-1976)
 • Ván 16 Thiên Tân Tiết Chiêm Kim (Đỏ tiền bại) – Liêu Ninh Triệu Khánh Các. (Thành Đô, 14-7-1974).
 • Ván 17 Tứ Xuyên Tưởng Toàn Thắng (Đỏ tiện thắng) – Cát Lâm Tào Lâm. (Hợp Phì, 14 – 4 – 1984)
 • Ván 18 Thiên Tân Triệu Trường Khởi (Đỏ tiên thắng) – Bắc Kinh Vương Quốc Đống. (Thành Đô 20-7-1974)
 • Ván 19 Bắc Kinh Tàng Như Ý (Đỏ tiền hòa) – Hắc Long Giang Vương Gia Lương. (Vô Tích, 19-2-1984)
 • Ván 20 Quảng Đông Dương Quan Lân (Đỏ tiên hòa) – Thượng Hải Hồ Vinh Hoa. (Quảng Châu 5-1-1984)

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *