Danh thủ đối cuộc thực chiến Tập 1

Đọc sách Danh thủ đối cuộc thực chiến Tập 1 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng MinhLý Kim Tường
 2. Dịch: Bình Chú
 3. NXB Thể dục thể thao

Sách “Danh thủ đối cuộc thực chiến Tập 1” gồm các loại hình khai cuộc trong cờ tướng. Giúp bạn hiểu rõ chi tiết về các loại hình khai cuộc ban đầu.


Mục lục
Phần 1: TRUNG PHÁP ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Ván 1: VƯƠNG GIA LƯƠNG KHẮC LONG GIANG) đấu với TỪ THIÊN HỒNG (GIANG TÔ)
 • Ván 2: LƯU ĐIỆN TRUNG (HÀ BẮC) VƯƠNG BÌNH QUỐC (SƠN ĐỒNG)
 • Ván 3: TRIỆU QUỐC VINH (HẮC LONG GIANG) LƯU ĐIỆN TRUNG (HÀ BẮC)
 • Ván 4: DỤ CHI THANH (BẮC KINH) LƯU ĐIỆN TRUNG (HÀ BẮC)
 • Ván 5: LÂM DÃ (TỨ XUYÊN) TẠ TỰ MINH (BẮC KINH)
 • Ván 6: | LIỄU ĐẠI HOA (HỒ BẮC) TRIỆU QUỐC VINH (HẮC LONG GIANG)
 • Ván 7: QUÁCH TRƯỜNG THUẬN (LIÊU NINH) LÝ LẠI QUẦN (HÀ BẮC)
 • Ván 8: TRẦN HIẾU KHÔN (TRIẾT GIANG) LỮ KHÂM (QUẢNG ĐÔNG)
 • Ván 9: LÂM HOÀNG MẪN (THƯỢNG HẢI. VỤ ẤU HOA (TRIẾT GIANG)
 • Ván 10: HỒ VINH HOA (THƯỢNG HẢI) LƯU ĐIỆN TRUNG (HÀ BẮC)
 • Ván 11: HỒ VINH HOA (THƯỢNG HẢI) LỮ KHÂM (QUẢNG ĐÔNG)
 • Ván 12: HỒ VINH HOA (THƯỢNG HẢI) LIỄU ĐẠI HOA (HỒ BẮC)
 • Ván 13: LÝ LẠI QUẦN (HÀ BẮC) TRIỆU QUỐC VINH (HẮC LONG GIANG)
 • Ván 14: HỒ VINH HOA (THƯỢNG HẢI) VU U HOA (TRIẾT GIANG)
 • Ván 15: BỐC PHONG BA (LIÊU NINH) CAM TIÊU TẤN (TỨ XUYÊN)
 • Ván 16: VƯƠNG GIA LƯƠNG (HẮC LONG GIANG) TƯỞNG CHÍ LƯƠNG (AN HUY)
 • Ván 17: TIỀN HỒNG PHÁT (CAM TÚC) DỤ CHI THANH (BẮC KINH)
 • Ván 18: TIỀN HỒNG PHÁT (CAM TÚC) CHU VĨNH KHANG (THƯỢNG HẢI)
 • Ván 19: DƯƠNG QUAN LÂN (QUẢNG ĐÔNG) TRẦN HIẾU KHÔN (TRIẾT GIANG)
 • Ván 20: LÝ LẠI QUẦN (HÀ BẮC). | LIỄU ĐẠI HOA (HÒA BẮC)
 • Ván 21: LÝ LẠI QUẦN (HÀ BẮC) TƯỞNG TOÀN THẮNG (TỨ XUYÊN).
 • Ván 22: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc)
 • Ván 23: LÃ KHÂM (Quảng Đông) đấu với LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc)
 • Ván 24: TRẦN HIẾU KHÔN (Triết Giang) đấu với VỤ ẤU HOA (Triết Giang)
 • Ván 25: NGÔN MỤC GIANG (Giang Tô) LÂM HOẰNG MÂN (Thượng Hải)
 • Ván 26: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với LỮ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 27: TỪ THIỆN HỒNG (Giang Tô) đấu với HỒ VINH HOA (Thượng Hải)
 • Ván 28: HỨA BA (An Huy) đấu với NGÔN MỤC GIANG (Giang Tô)
 • Ván 29: LƯƠNG VĂN BẢN đấu với LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc)
 • Ván 30: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với TRẦN HIỂU KHÔN (Triết Giang)
 • Ván 31: LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc) đấu với TRẦN HIẾU KHÔN (Triết Giang)
 • Ván 32: LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc) đấu với LIÊU ĐẠI HOA (Hồ Bắc)
Phần 2: TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • Ván 33: LÃ KHÂM (Quảng Đông) đấu với VỤ HỒNG MỘC (Thượng Hải)
 • Ván 34: TRIỆU KHÁNH CÁC (Liêu Ninh) đấu với CAM TIỂU TÂN (Tứ Xuyên)
 • Ván 35: TƯỞNG CHÍ LƯƠNG (An Huy) đấu với LỮ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 36: QUÁCH TRƯỜNG THUẬN đấu với HỒ VINH HOA (Thượng Hải )
 • Ván 37: LÃ KHÂM (Quảng Đông) đấu với HỒ VINH HOA (Thượng Hải )
 • Ván 38: CHỮ TUYỀN LÂM (Phúc Kiến) đấu với HỒ VINH HOA (Thượng Hải )
 • Ván 39: NGÔN MỤC GIANG (Giang Tô) đấu với TỔNG QUỐC CƯỜNG (Liêu Ninh)
 • Ván 40: CAO HOA (An Huy) đấu với HỐ MINH (Hà Bắc)
 • Ván 41: TÔN CHÍ VĨ (Hắc Long Giang) đấu với LÂM HOẰNG MẦN (Thượng Hải)
 • Ván 42: ĐẶNG TỤNG HOÀNH (Quảng Đông) đấu với VỤ ẤU HOA (Triết Giang)
 • Ván 43: VƯƠNG CƯƠNG KHẤU (Quý Châu) đấu với LÃ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 44: TRẦN HIẾU KHÔN (Triết Giang) đấu với BỐC PHÒNG BA (Liêu Ninh)
 • Ván 45: HOÀNG DŨNG (Hà Bắc) đấu với VỤ ẤU HOA (Triết Giang)
 • Ván 46: TRẦN HIẾU KHÔN (Triết Giang) đấu với LÝ VỌNG TƯỜNG (HỒ Bắc)
 • Ván 47: TỪ THIỆN HỒNG (Giang tô) đấu với HỐ VINH HOA (Thượng Hải )
 • Ván 48: NGÔN MỤC GIANG (Giang Tô) đấu với VỤ ẤU HOA (Triết Giang)
 • Ván 49: VƯƠNG BÌNH QUỐC (Sơn Đông) đấu với TƯỞNG TOÀN THẮNG (Tứ Xuyên)
 • Ván 50: TIỀN HỒNG PHÁT (Cam Túc) đấu với LIÊU ĐẠI HOA (Hồ Bắc)
 • Ván 51: BỐC PHONG BA (Liệu Ninh) đấu với LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc)
 • Ván 52: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với BỐC PHONG BA (Liêu Ninh)
 • Ván 53: TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang) đấu với HỐ VINH HOA (Thượng Hải)
 • Ván 54: BỐC PHONG BA (Liêu Ninh) đấu với VỤ ẤU HOA (Triết Giang)
 • Ván 55: LIỄU ĐẠI HOA (HỒ Bắc) đấu với LỮ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 56: BỐC PHONG BA (Liêu Ninh) đấu với TỪ THIÊN HỒNG (Giang Tô)
 • Ván 57: BỐC PHONG BA (Liêu Ninh) đấu với TỪ THIỆN LỢI (Thượng Hải)
 • Ván 58: TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang) đấu với HỒ VINH HOA (Thượng Hải )
 • Ván 59: TRIỆU KHÁNH CÁC ở (Liêu Ninh) đấu Với LÝ LẠI QUẦN ở (Hà Bắc)
 • Ván 60: TRẦN HIẾU KHÔN (Triết Giang) đấu với HỐ VINH HOA (Thượng Hải)
 • Ván 61: TÀO (Cát Lâm) đấu với TIỀN HỒNG PHÁT (Cam Túc)
 • Ván 62: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với LIÊU ĐẠI HOA (HỒ Bắc)
 • Ván 63: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với LÃ KHÂM (Quảng Đông)
Phần 3: THUẬN PHÁO
 • Ván 64: LÂM HOẰNG MẪN (Thượng Hải) đấu với TÔN CHỈ VĨ (Hắc Long Giang)
 • Ván 65: LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc) đấu với TÔN CHÍ HIỀN (Hắc Long Giang)
 • Ván 66: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với VỤ ẤU HOA (Triết Giang)
 • Ván 67: TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang) đấu với VU U HOA (Triết Giang)
 • Ván 68: HOÀNG DŨNG (Hà Bắc) đấu với LÃ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 69: LIỄU ĐẠI HOA (Hồ Bắc) đấu với LÃ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 70: TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang) đấu với LÝ NGẢI ĐÔNG (Tứ Xuyên)
 • Ván 71: TƯỞNG TOÀN THẮNG (Tứ Xuyên) đấu với LÃ KHÂM (Quảng Đông)
 • Ván 72: HOÀNG DŨNG (Hà Bắc) đấu với TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang)
 • Ván 73: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với DỤ CHÍ THANH (Bắc Kinh)
 • Ván 74: VỤ ẤU HOA (Triết Giang) đấu với HỘ VINH HOA (Thượng Hải )
 • Ván 75: DỤ CHI THANH (Bắc Kinh) đấu với VŨ HỒNG MỘC (Thượng Hải)
Phần 4: LIỆT PHÁP
 • Ván 76: DỤ CHÍ THANH (Bắc Ninh) đấu với TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang)
 • Ván 77: LIỄU ĐẠI HOA (Hồ Bắc) đấu với LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc)
 • Ván 78: TỪ THIỆN HỒNG (Giang Tô) đấu với LÝ LẠI QUÂN (Hà Bắc)
 • Ván 79: CHÍNH VĨ (Thượng Hải) đấu với THƯỢNG UY (Liêu Ninh)
 • Ván 80: VU ẤU HOA (Triết Giang) đấu với TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Giang Long)
 • Ván 81: TIỀN HỒNG PHÁT (Cam Túc) đấu với TRIỆU KHÁNH CÁC (Liêu Ninh)
 • Ván 82: ĐÀN HÀ LỆ (Thượng Hải) đấu với TẠ TƯ MINH (Bắc Kinh)
 • Ván 83: VƯƠNG GIA LƯƠNG (Hắc Long Giang) đấu với TRIỆU KHÁNH CÁC (Liêu Ninh)
 • Ván 84: CHU VĨNH KHANG (Thượng Hải) đấu với LÝ GIA HOA (Cam Túc)
 • Ván 85: VẠN DƯỢC MINH (Hồ Bắc) đấu với HỨA BA (An Huy)
 • Ván 86: HỒ VINH HOA (Thượng Hải) đấu với TÔN CHỈ VÌ (Hắc Long Giang)
 • Ván 87: LÂM HOẰNG MẪN (Thượng Hải) đấu với LÝ LẠI QUÂN (Hà Bắc)
Phần 5: TRUNG PHÁO ĐỔI CÁC LOẠI KHÁC
 • Ván 88: LÂM HOÀNH MẪN (Thượng Hải) đấu với HOÀNG DŨNG (Hà Bắc)
 • Ván 89: LÂM HOÀNH MẪN (Thượng Hải) đấu với BỐC PHÒNG BA (Liêu Ninh)
 • Ván 90: VƯƠNG CƯƠNG KHẤU (Quý Châu) đấu với HOÀNG DŨNG (Hà Bắc)
 • Ván 91: LIỄU ĐẠI HOA (Hồ Bắc) đấu với PHỔ QUANG MINH (Bắc Kinh)
Phần 6: PHI TƯỢNG CỤC
 • Ván 92: TỪ THIỆN LỢI (Thượng Hải) đấu với TIỀN HỒNG PHÁT (Cam Túc)
 • Ván 93: LIỄU ĐẠI HOA (Hồ Bắc) đấu với ĐẶNG HƯNG NIÊN (Vân Nam)
 • Ván 94: LÝ QUỐC QUYÊN (Giang Tô) đấu với TRẤN TÍN AN (Vân Nam)
 • Ván 95: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc)
 • Ván 96: TRƯƠNG HUỆ D N (Thiểm Tây) đấu với TRIỆU KHÁNH CÁC (Liêu Ninh) 
 • Ván 97: TỪ THIỆN LỢI (Thượng Hải) đấu với VƯƠNG GIA LƯƠNG (Hắc Long Giang)
Phần 7: TIÊN NHÂN CHỈ LỘ
 • Ván 98: LÃ KHÂM (Quảng Đông) đấu với NGÔN MỤC GIANG (Giang Tô)
 • Ván 99: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với VỤ HỒNG MỘC (Thượng Hải)
 • Ván 100: TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang) đấu với TƯỚNG CHÍ LƯƠNG (An Huy)
 • Ván 101: VU HỒNG MỘC (Thượng Hải) đấu với LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc)
 • Ván 102: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với QUÁCH TRƯỜNG THUẬN (Hỏa xa đầu)
 • Ván 103: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với HỒ VINH HOA (Thượng Hải)
 • Ván 104: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với LÂM HOÀNG MẪN (Thượng Hải)
 • Ván 105: PHÓ QUANG MINH (Bắc Kinh) đấu với THƯỢNG UY (Liêu Ninh)
 • Ván 106: LÝ LẠI QUẦN (Hà Bắc) đấu với TRIỆU QUỐC VINH (Hắc Long Giang)
Phần 8: KHỞI MÃ CỤC
 • Ván 107: TRẦN HIẾU KHÔN (Triết Giang đấu với HOÀNG DŨNG (Hà Bắc)
 • Ván 108: VỤ ẤU HOA (Triết Giang) đấu với LÂM HOẰNG MẪN (Thượng Hải)
 • Ván 109: LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc) đấu với SÁI PHÚC NHƯ (Quảng Đông)
 • Ván 110: LƯU ĐIỆN TRUNG (Hà Bắc) đấu với TỪ THIÊN LỢI (Thượng Hải)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *