Cờ tướng tượng kỳ danh thủ đối cuộc

Đọc sách Cờ tướng tượng kỳ danh thủ đối cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hà Hán KỳNgọc Châu
 2. NXB Thanh Niên
 3. Thể loại: Sách Danh Thủ Cờ Tướng

Mục Lục

ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO TẤN THẤT BINH CÔNG KHUẤT ĐẦU BÌNH PHONG MÃ ĐÍCH KHAI CUỘC PHÁP
 • Cuộc 1: Dụng Quá hà Xa công Đỏ thượng hà khẩu Mã (giáp)
 • Cuộc 2: Dụng Quá hà Xa công Đỏ thượng hà khẩu Mã (ất)
 • Cuộc 3: Dụng Quá hà Xa đối Đỏ thượng hà khẩu Mã
 • Cuộc 4: Dụng Quá hà Xa công Đỏ bình Pháo đổi 
 • Cuộc 5: Dụng thất lộ Mã công Đỏ phi trung Tượng
 • Cuộc 6: Dụng thất lộ Mã công Đỏ hữu Pháo quá hà
 • Cuộc 7: Dụng tuần hà Pháo công Đỏ thối hữu Pháo
 • Cuộc 8: Dụng tuần hà Pháo công Đô tả Pháo tuần hà
 • Cuộc 9: Dụng tuần hà Pháo công Đỏ hữu Pháo tuần hà 
 • Cuộc 10: Dụng thất lộ Pháo công Đỏ hữu Pháo quá hà
 • Cuộc 11: Dụng thất lộ Pháo công Đỏ phi trung lượng
 • Cuộc 1: Dụng Quá hà Xa công Đỏ thượng hà khẩu Mã Vương Gia Lương tiện thắng Dương Quang Lân
 • Cuộc 2: Dụng Quá hà Xa công Đỏ thượng hà khẩu Mã Vương Gia Lương tiện thắng Lưu Ức Từ
 • Cuộc 3: Dụng Quá hà Xa công Đỏ bình Pháo đổi Xa Vương Gia Lương tiện thắng Triệu Chấn Hoàn
 • Cuộc 4: Dụng Quá hà Xa công Đỏ bình Pháo đổi Xa Vương Gia Lương tiện thắng Châu Thọ Giai 
 • Cuộc 5: Dụng thất lộ Mã công Đỏ song Pháo phong xa Dương Quang Lân tiến thắng Hầu Ngọc Sơn
 • Cuộc 6: Dụng tuần hà Pháo công Đô tả Pháo tuần hà Dương Quang Lân tiến thắng Lý Nghĩa Đình
 • Cuộc 7: Dung tuần hà Pháo công Đỏ hữu Pháo tuần hà Lý Nghĩa Đình tiên thắng Dương Quang Lân
 • Cuộc 8: Dung tuần hà Pháo công Đỏ thối hữu Pháo Lý Nghĩa Đình tiến thắng Hà Thuận An
 • Cuộc 9: Dụng tuần hà Pháo công Đô tả Pháo tuần hà Hầu Ngọc Sơn tiến thắng Lý Nghĩa Đình
 • Cuộc 10: Dụng tuần hà Pháo công Đỏ thối hữu Pháo Tuyết Gia Ngữ tiến thắng Lưu Ức Từ
 • Cuộc 11: Dương Quang Lân tiên hòa Vương Gia Lương
 • Cuộc 12: Vương Gia Lương Liên hòa Triệu Văn Tuyên
 • Cuộc 13: Triệu Văn Tuyên tiến thắng Vương Gia Lương
 • Cuộc 14: Hà Thuận An tiên hòa Vương Gia Lương
 • Cuộc 15: Vương Gia Lương tiện hòa Hà Thuận An
 • Cuộc 16: Vương Gia Lương tiện hòa Trương Đức Khôi
 • Cuộc 17: Trương Đức Khôi tiên Vương Gia Lương thắng
 • Cuộc 18: Toàn Hải Long tiến thắng Vương Gia Lương
 • Cuộc 19: Vương Gia Lương tiện thắng Toàn Hải Long
 • Cuộc 20: Vương Gia Lương Liên hòa Hầu Ngọc Sơn 
 • Cuộc 21: Hầu Ngọc Sơn tiên Vương Gia Lương tháng
 • Cuộc 22: Vương Gia Lương Liên hòa Tuyết Gia Ngữ
 • Cuộc 23: Tuyết Gia Ngữ tiên Vương Gia Lương thắng
 • Cuộc 24: Vương Gia Lương tiện hòa Mã Khoang
 • Cuộc 25: Mã Khoang tiên Vương Gia Lương tháng
 • Cuộc 26: Trần Thiên Tài tiến hòa Vương Gia Lương
 • Cuộc 27: Vương Gia Lương tiện thắng Trần Thiên Tài
 • Cuộc 28: Vương Gia Lương tiện thắng Tào Đức Thuần
 • Cuộc 29: Hàn Phước Đức tiên Vương Gia Lương tháng
 • Cuộc 30: Trương Chí Tính tiên hòa Vương Gia Lương
 • Cuộc 31: Lý Trung Kiên tiến hòa Vương Gia Lương 
 • Cuộc 32: Lý Đức Lâm tiên hòa Vương Gia Lương
 • Cuộc 33: Lý Đức Lâm tiên hòa Vương Gia Lương
 • Cuộc 34: Lưu Ức Từ tiến thắng Trầm Chí Dịch
 • Cuộc 35: Trẫm Chí Dịch tiến thắng Lưu Úc Từ
 • Cuộc 36: Vương Gia Ngươn tiên hòa Mã Khoang
 • Cuộc 37: Mã Khoang tiên Vương Gia Ngươn thắng
 • Cuộc 38: Lý Thủ Thanh tiến hòa Tuyết Gia Ngữ
 • Cuộc 39: Trương Chí Tính tiến thắng Tuyết Gia Ngữ
 • Cuộc 40: Trương Thanh Giang tiến hòa Lý Đức Lâm SONG ĐẤU KỲ LỤC
 • Cuộc 41: Lý Trung Kiện Liên hòa Trịnh Hồng Lý Thủ Thanh tiến hòa Lữ Tổn Hà
 • Cuộc 42: Lữ Tôn Hà tiên hòa Lý Thủ Thanh Trịnh Hồng tiền hòa Lý Trung Kiên

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh niên“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *