Cờ tướng khai cuộc hiện đại

Đọc sách Cờ tướng khai cuộc hiện đại online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Lý Kim TườngTrọng NhânHoàng MinhHồng Phúc
 2. NXB Thể dục thể thao

MỤC LỤC

Chương I: KHAI CUỘC THEO LỐI CẤP CÔNG
 • Cuộc 1: TRUNG PHÁO CẤP TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XE
 • Cuộc 2: TRUNG PHÁO CẤP TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XE
 • Cuộc 3: NGŨ CỨU PHÁO SONG XE QUÁ HÀ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỘI XE
 • Cuộc 4: NGŨ CỨU PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XE
Chương II: KHAI CUỘC THEO LỐI ĐỐI CÔNG
 • CUỘC 1: TRUNG PHÁO TRỰC, HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ LƯỠNG ĐẤU XÀ
 • Cuộc 2: TRUNG PHÁO TƯỢNG NHÃN XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ ĐỐI SONG TỐT
 • Cuộc 3: TRUNG PHÁO OA TÂM MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ ĐỔI SONG TỐT
 • Cuộc 4: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TỨ TỐT TƯƠNG KIẾN (A) (4 Tốt giáp nhau)
 • cuộc 5: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TỨ TỐT TƯƠNG KIẾN (B)
Chương III: KHAI CUỘC THEO LỐI TRẮC CÔNG
 • CUỘC 1: SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XE
 • Cuộc 2: NGŨ CỬU PHÁO ĐỖI BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XE
 • Cuộc 3: TRUNG PHÁO HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU PHÁO QUÁ HÀ
Chương IV: KHAI CUỘC THEO LỐI LƯU HÀNH 
 • Cuộc 1: TRUNG PHÁP THẤT LỘ MÃ ĐỐI THUẬN PHÁO HOÃN KHAI XE (CHẬM KHAI XE)
 • Cuộc 2: TRUNG PHÁO ĐỐI THUẬN PHÁO HOÃN KHAI XE (CẢI TIẾN)
 • CUỘC 3: TRUNG PHÁO ĐỐI THUẬN PHÁO CHẠM KHAI XE (CẢI TIẾN)
 • Cuộc 4: THUẬN PHÁO HOÀNH XE VÀ TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI TRỰC XE
 • CUỘC 5: TRUNG PHÁO CHẠM KHAI XE ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
Chương V: KHAI CUỘC THEO LỐI TÂN TRÀO (TRÀO LƯU MỚI)
 • Cuộc 1: NGŨ CỬU PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cuộc 2: TRẬN NGŨ THẤT PHÁO VỚI LỐI CHƠI MỚI ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • CUỘC 3: NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ (PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN)
 • CUỘC 4: TRUNG PHÁO VÀ TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ TƯỢNG HOÀNH XE
 • CUỘC 5: SĨ GIÁC PHÁO BIẾN THÀNH PHẢN CÔNG MÃ ĐỐI HỮU TRUNG PHÁO LÊN MÃ BIÊN 
 • Cuộc 6: NGŨ THẤT PHÁO TRỰC VÀ HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
Chương VI: KHAI CUỘC THEO LỐI BIẾN ĐỔI
 • CUỘC 1: TRUNG PHÁO HOÃN KHAI XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ NGOẠI LẶC MÃ (*)
 • Cuộc 2: NGŨ THẤT PHÁO LƯỠNG ĐẦU XÀ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Cuộc 3: TRUNG PHÁO LƯỠNG ĐẦU XE ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Cuộc 4: ĐỐI BINH CUỘC CHUYỂN THÀNH LIỆT THỦ PHÁO
Chương VII: KHAI CUỘC THEO LỐI GIĂNG BẪY
 • CUỘC 1: NGŨ LỤC PHÁO TRỰC VÀ HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • CUỘC 2: NGŨ LỤC PHÁO VÀ NGỰ GIÁC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ XUNG THẤT BÌNH
 • Cuộc 3: NGŨ LỤC PHÁO TRỰC HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ (BIẾN ĐỔI MỚI)
 • Cuộc 4: NGŨ THẤT PHÁO QUÁ HÀ XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TIÊN THƯỢNG SĨ 
 • CUỘC 5: NGŨ THẤT PHÁO QUÁ HÀ XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Cuộc 6: TIÊN NHÂN CHỈ LỆ ĐỐI TỐT ĐỂ PHÁO (MÃ ĐẦU PHÁO) TIÊN PHẾ MÀ CUỘC
Chương VIII: KHAI CUỘC THEO LỐI LÀNH MÔN 
 • Cuộc 1: TRUNG PHÁO TRỰC XE ĐỐI QUA CUNG PHÁO 
 • Cuộc 2: TIÊN THỦ TỐT ĐỂ PHÁO SƠ THÁM
Chương IX: KHAI CUỘC THEO LỐI TÁN THỦ
 • Cuộc 1: KHỞI MÃ ĐỐI TẤN BINH CUỘC
 • Cuộc 2: PHI TƯỢNG ĐỐI SĨ GIÁC PHÁO SƠ THÁM
Chương X: KHAI CUỘC THEO LỐI ĐIỀU ĐỘNG CHẬM
 • Cuộc 1: TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI TỐT ĐỂ PHÁO
 • Cuộc 2: PHI TƯỢNG CUỘC (LỐI CHƠI MỚI)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!