Cờ tướng khai cuộc chuyên mã

Đọc sách Cờ tướng khai cuộc chuyên mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hồng KhánhKỳ Anh
 2. NXB Đà Nẵng

DẪN NHẬP

Ngoài các loại khai cuộc Trung Pháo (Pháo đầu), ngày nay còn có các loại khai cuộc thịnh hành khác mà nước đầu tiên là: tiến Chốt (Tiên nhân chỉ lộ, hay còn gọi Tấn tam binh) lên Tượng (Phi Tượng cuộc), lên Mã (Khởi Mã cuộc).

Các loại khai cuộc này trong các sách cờ xưa ghi chép rất ít nhưng ngày nay được sử dụng tương đối rộng rãi và phát triển nhanh chóng. Trong ba nhóm khai cuộc này, nhóm khai cuộc lên Mã tương đối phổ biến, trải qua nhiều nỗ lực nghiên cứu và không ngừng tổng kết của các kỳ thủ, phần lớn đã được xếp thành hệ thống, phân loại tỉ mỉ.

Đối với mọi người, đặc điểm và quy tắc của loại khai cuộc này cũng đã được nhận thức một cách đúng đắn, và nó đã trở thành loại khai cuộc quan trọng, chiếm một tỉ lệ khá lớn trên đấu đài. Do giới hạn khuôn khổ tập sách, dưới đây chúng tôi xin phân loại và giới thiệu chuyên các trận thế Mã đối Mỹ và các biến cách chính trong nhóm này.


Mục lục

Dẫn nhập
Khái quát về khởi mã cuộc
Chương I. Bình Phong Mã . Hoành Xa
 • Cuộc 1: Bình Phong Mã hoành Xa Đối Bình Phong Mã hoành Xa
 • Cuộc 2: Bình Phong Mã song hoành Xa Đối Đơn Đề Mã sống hoành Xa
 • Cuộc 3: Bình Phong Mã trực xã Đối Bình Phong Mã hoành Xa
 • Cuộc 4: Bình Phong Mã hoành Xa Đối Bình Phong Mã hoành Xa
 • Cuộc 5: Bình Phong Mã hoành Xa đối Mã Liên Hà
 • Cuộc 6: Bình Phong Mã hoành Xa đối Bình Phong Mã hoành Xa
 • Cuộc 7: Bình Phong Mã song hoàng trực Xa đối Bình Phong Mã hoành Xa
 • Cuộc 8: Bình Phong Mã hoành Xa đối đơn Pháo quá hà hoành Xa
 • Cuộc 9: Bình Phong Mã đối Hà Khẩu Mã hoành Xa
 • Cuộc 10: Bình Phong Mã trực Xa đối Quá Cung Pháo Bàn Hà Mã
Chương II. Phản Cung Mã
 • Cuộc 1: Phản Cung Mã đối Tá Đơn Đề Mã
 • Cuộc 2: Phản Cung Mã đối Đơn Đề Mã hoành Xa
 • Cuộc 3: Phan Cung Mã đối Đơn Đề Mã trực Xa .
 • Cuộc 4:Phản Cung Mã đối Đơn Đề Mã trực Xa
 • Cuộc 5: Phản Cung Mã đối Đơn Đề Mã
 • Cuộc 6: Phản Cung Mã đối trung Pháo
 • Cuộc 7: Phản Cung Mã đối Tam Bộ Hổ
 • Cuộc 8: Phản Cung Mã
 • Cuộc 9: Phản Cung Mã đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 10: Phản Cung Mã Khai Thất Lộc đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộc
Chương III. Tam Bộ Hồ đối Bình Phong Mã
 • Cuộc : Tam Bộ Hổ tuần hà Xa
 • Cuộc 2: Tam Bộ Hồ Bình Phong Mã trực Xa đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 3: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ Mã
 • Cuộc 4: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ Mã
 • Cuộc 5: Tam Bộ Hồ đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ Mã
 • Cuộc 6: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã bình Pháo thí Xa
 • Cuộc 7: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã bình Pháo đổi Xa
 • Cuộc 8: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã bình Pháo đổi Xa
 • Cuộc 9: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 10; Tam Bộ Hồ đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ
 • Cuộc 11: Tam Bộ Hổ đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 12:Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 13: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 14: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 15: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 16: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đổi Bình Phong Mã
 • Cuộc 17: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Bình Phong Mã
 • Cuộc 18: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Chuyển Giác Mã
 • Cuộc 19: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Phản Cung Mã
 • Cuộc 20: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Đơn Đề Mã
 • Cuộc 21: Tam Bộ Hổ quá hà Xa đối Chuyển Giác Mã
Chương IV Khởi Mã biến cuộc đối các cuộc khác
 • Cuộc 1: Khởi Mã biến bình phong đối hữu Đơn Đề Mã
 • Cuộc 2: Khởi Mã biến phi Tượng đối nhảy Mã trong
 • Cuộc 3: Khởi Mã biến bình phong đối Pháo đầu 
 • Cuộc 4: Khởi Mã biến bình phong lên Tượng đối Pháo đầu
 • Cuộc 5: Khởi Mã Khai Thất Lộ đối bình Pháo

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *