Cờ Tướng căn bản khai cuộc

Đọc sách Cờ Tướng căn bản khai cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Kim TườngQuang Vinh
 2. Hiệu đính: Hoàng Đình Hồng
 3. NXB Thanh Niên

Mục lục

CHƯƠNG 1
 1. TRUNG PHẢI CẤP TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XE 
 2. TRUNG PHÁO CẤP TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XE 
 3. NGŨ CỨU PHÁO SONG XA QUÁ HÀ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XE 
 4. NGŨ CỬU PHÁO ĐỔI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHẢI ĐỔI XE
CHƯƠNG 2
 1. TRUNG PHÁO TRỰC, HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ LƯỜNG ĐẤU XÀ
 2. TRUNG PHÁO TƯỢNG NHÃN XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ ĐỜI SỐNG TỐT
 3. TRUNG PHÁO CẢN MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ ĐỔI SONG TỐT
 4. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TỬ TỐT TƯƠNG KIẾN (A) (4 Tốt giáp nhau)
 5. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TỨ TỐT TƯƠNG KIẾN (B)
CHƯƠNG 3
 1. SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XA
 2. NGŨ CỬU PHẢN ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XA
 3. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU PHÁO QUÁ HÀ
CHƯƠNG 4
 1. TRUNG PHẢI THẤT LỘ MÃ ĐỐI THUẬN PHÁO HOÃN KHAI XA (chậm khai xe)
 2. TRUNG PHẢI ĐỐI THUẬN PHÁO HOÃN KHAI XA (CẢI TIẾN)
 3. TRUNG PHẢI ĐỐI THUẬN PHẢI CHẬM KHAI XA (CẢI TIẾN) 
 4. THUẬN PHÁO HOÀNH XA VÀ TUẦN HÀ PHẢI ĐỐI TRỰC XA 
 5. TRUNG PHÁO CHẬM KHAI XE ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
CHƯƠNG 5
 1. NGŨ CỬU PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 2. TRẬN NGŨ THẤT PHÁO VỚI LỐI CHƠI MỚI ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 3. NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ (PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN)
 4. TRUNG PHÁO VÀ TUẦN HÀ PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ TƯỢNG HOÀNH XA 
 5. SĨ GIÁC PHÁO BIẾN THÀNH PHẢN CÔNG MÃ ĐỐI HỮU TRUNG PHẢI LÊN MÃ BIÊN
 6. NGŨ THẤT PHÁO TRỰC VÀ HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
CHƯƠNG 6.
 1. TRUNG PHÁO HOÃN KHAI XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ NGOẠI LẶC MÃ (tiến Mã lên phía ngoài)
 2. NGŨ THẤT PHÁO LƯỠNG ĐẦU XÀ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 3. TRUNG PHÁO LƯỠNG ĐẦU XÀ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 4. ĐỐI BINH CUỘC CHUYỂN THÀNH LIỆT THỦ PHÁO
CHƯƠNG 7
 1. NGŨ LỤC PHÁO TRỰC VÀ HOÀNH XA ĐỔI BÌNH PHONG MÃ BÀN HÀ 
 2. NGŨ LỤC PHÁO VÀ NGỰ GIÁC PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ XUNG THẤT BINH 
 3. NGŨ LỤC PHÁO TRỰC HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ (BIẾN ĐỔI MỚI)
 4. NGŨ THẤT PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TIÊN THƯỢNG SĨ
 5. NGŨ THẤT PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 6. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI TỐT ĐỂ PHÁO (MÃ ĐẦU PHÁO) TIÊN PHẾ MÃ CUỘC
CHƯƠNG 8
 1. TRUNG PHÁO TRỰC XA ĐỐI QUÁ CUNG PHÁO
 2. TIÊN THỦ TỐT ĐỂ PHÁO SƠ THÁM
CHƯƠNG 9
 1. KHỞI MÃ ĐỐI TẤN BINH CUỘC
 2. PHI TƯỢNG ĐỐI SĨ GIÁC PHÁO SƠ THÁM
CHƯƠNG 10
 1. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI TỐT ĐỀ PHÁO
 2. PHI TƯỢNG CUỘC (LỐI CHƠI MỚI)

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *