Cờ tàn

Đọc sách Cờ tàn online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần Sang
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ tướng không phải đơn thuần là giải trí mà nó còn là một nghệ thuật cổ.

Trong quyển sách nhỏ này, chúng tôi biên soạn lại cục cờ tàn thông dụng nhằm giúp cho các bạn chơi cờ nghi, cứu trau dồi thêm kỹ thuật kết thúc một ván cờ..

Toàn bộ gồm 15 chương, trình bày đi từ giản đơn đến phức tạp, đề cập đến tất cả các quân chiến như Tốt, Mã, Pháo, Xe. Đây là những kinh nghiệm rất phong phú đã được làng cờ tích lũy qua nhiều năm thẻ nghiệm trong thực tiễn giao đấu đã được chọn lọc, nghiên cứu, cô đúc lại thành những nguyên tắc cơ bản có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật của những người chơi cờ.

Ván đề khá rộng đòi hỏi nhiều công phu nghiên cứu.

Bước đầu nghiên cứu thường gặp nhiều khó khăn, nhưng càng đi sâu nghiên cứu càng thấy hấp dẫn và thích thú. Trên cơ sở những điều cơ bản, các bạn thu nhặt được, các bạn sẽ sáng tạo ra thêm nhiều điều mới mẻ và thâm thủy khác, góp phần tích cực vào việc phát triển kỹ thuật chơi cờ.

Đó là điều mong mỏi lớn nhất của người biên soạn quyển sách con này. Nhưng điều cần hết sức chú ý là chúng ta không nên máy mỎc cứng nhắc trong khi áp dụng những điều nêu trong sách. Nghệ thuật chơi cờ đòi hỏi tính minh mẫn và sáng tạo không ngừng.

Muốn thắng trận, cần có một trình độ kỹ thuật nhất định, can có nhiều kinh nghiệm giao đấu: trong quá trình diễn biến của một ván cờ, nhất là về tàn cuộc, thực tế chứng minh rằng từng vị trí của mỗi quấn cờ đều có giá trị chiến thuật nhất định,nếu ta chịu khó quan sát, xét đoán tình trà ng, phân tích tổng hợp và sâu sắc toàn bộ vị trí chiếm lĩnh của quân ta, thì có rất nhiều trường hợp ta có thể tạo ra được những trận thế (gọi là cục) tiến công hoặc phòng ngự rất hay.

Rất mong quyền tài liệu nhỏ này có thể giúp các bạn một phần trong việc thực hiện mục đích đó.

TRẦN SANG


MỤC LỤC

Lời giới thiệu
CHƯƠNG I: TỐT Cục
 • Một Tốt không thắng được đơn Sĩ
 • Tốt Sĩ thắng đơn Sĩ
 • Tốt Tượng thắng đơn Sĩ
 • Một Tốt hòa Pháo Sĩ
 • Hai Tốt không thắng được đơn Sĩ Trọng
 • Hai Tốt hòa Tốt Sĩ.
 • Ba Tốt thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ba Tốt có thể không thắng được Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG II: MÃ Cục
 • Một Mã thắng đơn Sĩ
 • Một Mã không thắng được đơn Tượng
 • Một Mã có thể thắng đơn Tượng
 • Một Mã hóa Pháo song Sĩ
CHƯƠNG III: MÃ TỐT Cục
 • Mã Tốt căn bản không thắng được Sĩ Tượng toàn
 • Mã Tốt có thể thắng Sĩ Tượng toàn
 • Mã Tốt lụt không thắng được Tốt Sĩ
 • Mã Tốt lụt thắng đơn Sĩ Tượng
 • Mã Tốt lụt có thể không thắng được đơn Sĩ Tượng
 • Mã Tốt lụt không thắng được đơn Sĩ song Trọng
 • Mã Tốt thắng đơn Tượng song Sĩ
 • Mã Tốt lụt thắng Tốt song Tượng –
 • Mã Tốt hòa Tốt song Sĩ 128
 • Mã Tốt có thể thắng Tốt song Sĩ
 • Mã Tốt lụt không thắng được Pháo song Tượng
 • Mã Tốt lụt không thắng được Pháo đơn Sĩ
 • Mã Tốt lụt có thể không thắng được đơn Pháo
 • Mã Tốt tháng Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã song Tốt không thắng được Mã Sĩ Tượng toàn
 • Mã sống Tốt không thắng được Pháo Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG IV: SONG MÃ Cục
 • Song Mã thắng Sĩ Tượng toàn
 • Song Mã thắng Mã sống Sĩ
CHƯƠNG 9: PHÁO Cục
 • Pháo Sĩ thắng Pháo song Sĩ
 • Pháo song Sĩ không thắng được Tốt Sĩ
 • Pháo Sĩ Tượng không thắng được đơn Sĩ Tượng
CHƯƠNG VI: PHÁO TỐT Cục
 • Pháo Tốt thắng đơn Tượng
 • Pháo Tốt lụt thẳng song Sĩ
 • Pháo Tốt lụt hòa song Sĩ
 • Pháo Tốt thẳng song Tốt
 • Pháo Tốt thắng Tốt song Sĩ
 • Pháo Tốt Tượng thẳng song Tượng
 • Pháo Tốt Tượng thẳng đơn Pháo
 • Pháo Tốt lụt thắng Pháo song Sĩ
 • Pháo Tốt (hãng Tối tượng song Sĩ
 • Pháo Tốt Sĩ thẳng Mã Tốt song Sĩ
 • Pháo Tốt Sĩ thủng Sĩ Tượng toàn
 • Pháo Tốt thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Pháo Tốt Sĩ Tượng thắng Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG VII: Song Pháo Cục
 • Song Pháo không thắng được đơn Pháo
 • Song Pháo không thắng được sang Trọng
 • Song Pháo thẳng song Sĩ
 • Song Pháo song Tượng thẳng song Trọng
 • Song Pháo song Tượng thẳng Sĩ Tượng toàn
 • Song Pháo Sĩ thẳng Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG VIII: MÃ PHÁO Cục
 • Mã Pháo thắng Sĩ Tượng toàn B
 • Mã Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Mã Sĩ Tượng toàn
 • Mã Pháo Sĩ Tượng toàn không thắng được Pháo Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG IX: MÃ PHÁO CỤC TỐT
 • Mã Pháo Tốt Sĩ Trọng loạn thẳng Mã Pháo Sĩ Trọng
 • Mĩ Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Pháo song Tốt Tượng toàn
 • Mi Pháo sóng Tốt tháng Mã Pho Tư
 • Mi Pháo sóng Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã Pho Song Tốt sống Tượng thắng Xe Pháo Tốt song Sĩ
CHƯƠNG X: XE Cục
 • Một Xe hòa Sĩ Tượng toàn
 • Một Xe thắng Sĩ Tượng toàn
 • Một xe không thắng được Tượng song Tốt
 • Một ốc không thắng được 3 Tốt
 • Một xe không được Mã Tốt Tượng
 • Một Xe thắng Mã song Sĩ
 • Một xe không thắng được Mã song Tượng
 • Một xe không thắng được Mã sống Sĩ đơn Tượng
 • Một xe không thắng được Mã song Tượng đơn sĩ
 • Một xe không thắng được Mã Tốt sống Sĩ
 • Một xe không thắng được Mã song Tốt
 • Một xe không thắng được Pháo sông Tượng
 • Một xe không thắng được Pháo song Tốt
 • Một xe không thắng được song Mã
 • Một xe không thắng được sang Pháo Mã
 • Một xe không thắng được sống Pháo
CHƯƠNG XI: CỤC XE TỐT
 • Xe Tốt không
 • Xe Tốt thắng Mã Sĩ Tượng toàn
 • Xe Tốt không thắng được Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Xe Tốt thẳng song Pháo song Sĩ
 • Xe Tốt lụt không thắng được Xe đơn Tượng
 • Xe Tốt Tượng thắng Xe sống Trọng
 • Xe Tốt Sĩ thắng Xe sang Trọng
 • Xe Tốt Tượng thắng Xe đơn Sĩ
 • Xe Tốt lụt Sĩ thắng Xe đơn Sĩ
 • Xe Tốt lụt Sĩ không thắng được Xe đơn Sĩ
 • Xe Tốt không thắng được Xe Pháo
 • Xe song Tốt Sĩ Tượng toàn hòa Xe Sĩ Tượng toàn
CHƯƠNG XII: Cục XE MÃ
 • Xe Mã hóa Xe Sĩ Tượng toàn
 • Xe Mã không thắng được xe song Sĩ
 • Xe Mã Sĩ không thắng được Xe sang Trọng
 • Xe Mã thắng Xe Tốt
CHƯƠNG XIII: Cục XE PHÁO
 • Xe Pháo thắng hoặc hòa một Xe
 • Xe Pháo không thắng được Xe đơn Tượng
 • Xe Pháo chiếm trung thắng Xe Sĩ
 • Xe Pháo Sĩ thắng Xe sang Trọng
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã song Sĩ
 • Xe Pháo thắng Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Xe Pháo SĨ Tượng toàn thắng Xe Pháo

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!