Cẩm nang cờ tướng tàn cuộc

Đọc sách Cẩm nang cờ tướng tàn cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Minh Lý Kim Tường
 2. NXB Đồng Nai

Lời Nói Đầu

Cuốn “Cẩm nang cờ tướng tàn cục” là cuốn sách vô cùng hữu ích cho những bạn đang cần tìm hiểu sâu hơn về tàn cuốn. Những ván cờ thế được bày mô tả những cuộc “tàn cuộc’ cuối trận. Sẽ giúp các bạn nắm bắt sâu hơn về thuật tàn cục.


MỤC LỤC

PHẦN 1: CỜ TÀN TỐT (16 VÁN)
 • Ván 1: Tốt Sĩ khéo thắng đơn Sĩ
 • Ván 2: Tát Tượng khéo hòa song Tốt
 • Ván 3: Song Tốt Tượng thắng Tốt Tượng
 • Ván 4: Song Tốt Tượng khéo thắng Lão Tốt song Sĩ
 • Ván 5: Song Tốt khéo thằng Tốt Sĩ, 
 • Ván 6: Song Tốt hòa đơn Pháo
 • Ván 7: Song Tốt khéo thắng Pháo, Tượng, đề Tốt
 • Ván 8: Song Tốt song Tượng hòa song Tốt Tượng
 • Ván 9: Song Tốt song sĩ hòa tam Tốt đơn Sĩ Tượng
 • Ván 10: Song Tốt hòa Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 11: Song Tốt khéo hòa Pháo sông Tốt
 • Ván 12: Tam Tốt khó thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 13: Tam Tốt thắng Tốt đơn khuyết Sĩ
 • Ván 14: Tam Tất khó thắng Pháo song sĩ (a)
 • Ván 15: Tam Tết khó thắng Pháo song Sĩ (b)
 • Ván 16: Tam Tốt khéo hòa đơn Xa 
PHẦN 2: LOẠI MÃ (6 Ván)
 • Ván 17: Đơn Mã khó thắng đơn Tượng
 • Ván 18: Đơn Mã khéo thắng đơn Tượng
 • Ván 19: Đơn Mã khéo thắng Tốt (a)
 • Ván 20: Đơn Mã khéo thằng Tốt (b) ,
 • Ván 21: Đơn Mã khéo thắng Tốt sĩ (a)
 • Ván 22: Mã Tượng khéo thằng Tốt sĩ (b)
PHẦN 3: LOẠI MÃ TỐT (34 Ván)
 • Ván 23: Mã đề Tốt thắng đơn Tượng
 • Ván 24: Mã đe Tốt thắng Song Sĩ
 • Ván 25: Mã đề Tốt khéo thẳng song Tượng (Vân a)
 • Ván 26: Mã đề Tết khéo thẳng song Tượng (Ván b)
 • Ván 27: Mã đề Tết thắng đơn Sĩ Tượng
 • Ván 28: Mã đề Tết thắng đơn Sĩ Tượng (b)
 • Ván 29: Mã de Tột thằng đơn Sĩ Tượng (c)
 • Ván 30: Mã đề Tốt thắng đơn khuyết Tượng (a)
 • Ván 31: Mã đề Tốt khéo thắng đơn thuyết Tượng (b)
 • Ván 32: Mã de TỐt khéo thẳng đơn khuyết Tượng (c)
 • Ván 33: Mã cao Tốt khéo thẳng Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ván 34: Mã cao Tốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn (6)
 • Ván 35: Mã đề Tốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ván 36: Mã đề Tốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 37: Mã 48 Tốt thắng Tốt song Tượng
 • Ván 38: Mã Sĩ đế Tốt khó thắng Tốt sĩ
 • Ván 39: Mã de Tết khó thắng Tốt song Sĩ
 • Ván 40: Mã đỆ Tốt khéo thằng Tốt song sĩ (a)
 • Ván 41: Mã de Tết khéo tháng Tốt song sĩ (b)
 • Ván 42: Mã đề Tết khéo thắng Tốt song sĩ (c)
 • Ván 43: Mã Tượng đà Tết khéo thắng Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 44: Mã cao Tốt thẳng Mã Sĩ
 • Ván 45: Mã đề TỐt khó thắng Pháo sĩ
 • Ván 46: Mã đề rất khó thắng Mã Tượng
 • Ván 47: Mã cao Tốt thắng Pháo Tượng
 • Ván 48: Mã đề rất khéo thắng Mã Tượng Song Sĩ
 • Ván 49: Mã đề Tết khéo thắng Pháo sông Sĩ
 • Ván 50: Mã đề Tết khéo thắng Pháo song Tượng
 • Ván 51: Mã đề Tết khéo thắng Pháo Tết Sĩ Tượng toàn
 • Ván 52: Mã song Tết Sĩ Tượng khéo thắng Mã song Tốt song Sĩ
 • Ván 53: Mã Song Tết Sĩ Tượng toàn thắng Pháo song Tốt song Sĩ
 • Ván 54: Mã song đá Tốt khéo thẳng Mã Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ván 55: Mã song đê Tốt khéo thẳng Mã Sĩ Tượng toàn
 • Ván 56: Song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
PHẦN 4: LOẠI PHÀO TỐT (84 Ván)
 • Ván 57: Pháo Tượng để Tết khéo thẳng song Sĩ
 • Ván 58: Pháo Sĩ Tượng đà Tết thắng đơn Sĩ Tượng
 • Ván 59 Pháo Tượng đá Tốt khó thắng đơn Tượng
 • Ván 60: Pháo để Tết khéo thẳng song Sĩ
 • Ván 61: Pháo cao Sĩ khó thắng đơn Sĩ Tượng
 • van 62: Pháo cáo Tết khéo thắng đơn Sĩ Tượng
 • Ván 63: Pháo Tượng cao Tốt thẳng song Tượng
 • Ván 64: Pháo cao Tốt thẳng song đó Tốt
 • Ván 65: Pháo Sĩ cao Tốt thẳng song cao Tốt
 • Ván 66: Pháo cao Tốt khó thăng 1 Pháo
 • Ván 67: Pháo cao Tốt khéo thắng đơn Pháo
 • Ván 68: Pháo cao Tốt song sĩ thắng Mã Sĩ
 • Ván 69: Pháo cao Tốt song sĩ thắng Mã Tượng
 • Ván 70: Pháo Sĩ cao Tốt thắng Pháo Sĩ
 • Ván 71: Pháo cao Tốt song sĩ thăng Pháo Tượng
 • Ván 72: Pháo đà Tết Sĩ Tượng khéo thắng Pháo Tượng (a)
 • Ván 73: Pháo đê Tốt sĩ Tượng khéo thắng Pháo Tượng (b)
 • Ván 74: Pháo đà Tặt đơn khuyết SĨ khéo thẳng Mã đơn Sĩ Tượng
 • Ván 75: Pháo đe Tất đơn khuyết Sĩ khó thắng đơn Mã
 • Ván 76: Pháo cao Tốt khéo thẳng Mã song sĩ
 • Ván 77: Pháo đe Tết khéo thắng Pháo song Sĩ
 • Ván 78: Pháo đà Tết đơn khuyết Tượng thắng Tốt song Tượng
 • Ván 79: Pháo Tát Tượng song sĩ thắng Tốt đơn khuyết SĨ
 • Ván 80: Pháo đà Tết Sĩ Tượng toàn khó thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 81: Pháo cao Tốt Sĩ Tường khó thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 82: Pháo cao Tốt Tượng khéo thắng Sĩ Tượng toàn,
 • Ván 83: Pháo Tốt Tượng khéo thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 84: Pháo cao Tốt Sĩ khéo thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 85: Pháo đe Tết đơn Sĩ Tượng khéo thắng Sĩ Tượng toàn
 • Ván 86: Pháo Tốt khéo thằng Tốt đơn khuyết tương
 • Ván 87: Pháo Tốt sĩ khéo thắng Mã Tốt song Sĩ,
 • Ván 88: Pháo sông Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Pháo
 • Ván 89: Pháo tam Tốt sĩ Tượng toàn thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 90: Song Pháo Tết Sĩ Tượng thẳng Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
PHẦN 5: LOẠI MÃ PHÁO (8 Ván)
 • Ván 91: Mã Pháo song sĩ thằng Mã Song Tượng (8)
 • Ván 92: Mã Pháo Song Sĩ thăng Mã Song Tượng (b)
 • Ván 93: Mã Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Pháo đơn khuyết Tượng (0)
 • Ván 94: Ma Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Pháo đơn khuyết Tượng (b)
 • Ván 95: Mã Pháo đơn khuyết Sĩ thắng Pháo đơn khuyết Tượng (c)
 • Ván 96: Mã Pháo Sĩ Tượng toàn khó thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 97: Mã Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Ván 98: Mã Pháo khéo thắng Pháo tam Tốt song Sĩ
PHẦN 6: LOẠI MÃ PHÁO TỐT (33 Ván)
 • Ván 99: Mã Pháo Tốt sĩ thẳng song Pháo Song Sĩ (a)
 • Ván 100: Ma Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Pháo Tốt song Sĩ (b)
 • Ván 101: Ma Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Tốt song sĩ (c)
 • Ván 102: Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Pháo Tượng Song Sĩ
 • Ván 103: Mã Pháo đá Tốt sĩ thẳng song Mã Tốt sĩ (a)
 • Ván 104: Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng thẳng song Mã Song Sĩ (b)
 • Ván 105: Mã đá Tốt Sĩ Tượng thẳng song Mã Song Sĩ (c)
 • Ván 106: Ma Pháo Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Mã Tốt song ST (d)
 • Ván 107: Mã Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 108: Mã Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Pháo song Tốt sĩ Tượng toàn
 • Ván 109: Ma Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 110: Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 111: Mã Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo đơn Sĩ
 • Ván 112: Ma Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Ma Pháo đơn Sĩ
 • Ván 113: Ma Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Mã Pháo Tốt đơn khuyết Tượng (a)
 • Ván 114: Ma Pháo đà Tặt Sĩ khéo thắng Ma Pháo Tốt (b)
 • Ván 115: Ma Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt Song Tượng |
 • Ván 116: Ma Pháo sông Tốt Sĩ Tượng thẳng song Mã Sĩ Tượng toàn
 • Ván 117: Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (a):
 • Ván 118: Mã Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (b)
 • Ván 119: Ma Pháo Song Tốt đơn khuyết Sĩ thẳng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (4)
 • Ván 120: Ma Pháo Song Tết đơn khuyết Tượng thẳng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (6)
 • Ván 121: Ma Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Song Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 122: Ma Pháo Song Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Pháo Tốt sĩ Tượng toàn
 • Ván 123: Ma Pháo sông Tốt Sĩ Tượng thắng Ma Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 124: Ma Pháo Song Tốt đơn khuyết Sĩ thẳng Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 125: Ma Pháo song Tốt đơn khuyết tương thẳng Mã Pháo Tết đơn khuyết Tượng
 • Ván 126: Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 127: Ma Pháo song Tốt Tượng khéo thẳng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 128: Ma Pháo sông Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn (8)
 • Ván 129: Mã Pháo sông Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Ma Pháo Tết Sĩ Tượng toàn (6)
 • Ván 130: Ma Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 131: Ma Pháo sông Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xa Tết Sĩ Tượng toàn
PHẦN 7: LOẠI XE (28 VÁN)
 • Ván 132: Đơn Xe khéo thắng Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ván 133: Đơn Xe khéo thẳng Sĩ Tượng toàn (b)
 • Ván 134: Đơn Xe khéo thẳng song Tốt song Tượng
 • Ván 135: Đơn Xa thắng Mã Song Sĩ ,
 • Ván 136: Đơn Xe khéo thắng Mã song Tượng (a)
 • Ván 137: Đơn Xa khéo thắng Mã song Tượng (b)
 • Ván 138: Đơn Xa khéo thẳng Mã song Tượng (c)
 • Ván 139: Đơn Xa khéo thẳng Pháo song Tượng (a)
 • Ván 140: Đơn Xa Tượng khéo thắng Pháo song Tượng
 • Ván 141: Đơn Xa thắng Mã đơn khuyết Tượng
 • Ván 142: Đơn Xa khéo thắng Pháo Tốt song SĨ
 • Ván 143: Đơn Xe hòa Pháo Song Tốt
 • Ván 144: Đơn Xa khó thắng Song Mã (a)
 • Ván 145: Đơn Xa khó thắng Song Mã (b)
 • Ván 146: Đơn Xa khéo thẳng song Mã (a)
 • Ván 147: Đơn Xa khéo thẳng song Mã (b)
 • Ván 148: Đơn Xa khéo thẳng song Mã (b)
 • Ván 149: Đơn Xa khó thắng Mã Pháo
 • Ván 150: Đơn Xa khéo thăng Ma Pháo (a)
 • Ván 151: Đơn Xa khéo thẳng Mã Pháo (b)
 • Ván 152: Đơn Xa khéo thẳng Mã Pháo (c)
 • Ván 153: Đơn Xa khéo thằng Mã Pháo song Sĩ
 • Ván 154: Đơn Xe khó thang song Pháo
 • Ván 155: Đơn Xã khéo thẳng song Pháo (a)
 • Ván 156: Đơn Xa khéo thẳng song Pháo (b)
 • Ván 157: Đơn Xa khéo hòa Xe Tốt Song Sĩ
 • Ván 158: Xe Song Tượng khéo hòa Xe Tốt song Tượng
 • Ván 159: Đơn Xe khéo hòa Xe Mã song Sĩ
PHẦN 8: LOẠI XE TỐT (46 VÁN)
 • Ván 160: Xe de Tốt khéo thẳng song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 161: Xe Tốt đơn Sĩ Tượng thắng Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 162: Xe Tốt khó thằng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 163: Xe Tốt khéo thẳng Pháo Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ván 164: Xe TỐt khéo thắng Pháo Sĩ Tượng toàn (b)
 • Ván 165: Xe Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thăng Pháo Tết Sĩ Tượng toàn
 • Ván 166: Xe TỐt khó thắng Pháo Song Tốt Song Sĩ
 • Ván 167: Xe TỐt khéo thẳng Pháo song Tốt song sĩ (a)
 • Ván 168: Xe TỐt khéo thắng Pháo Song Tốt song sĩ
 • Ván 169: Xe đẻ Tốt Sĩ thằng Mã Pháo Tết
 • Ván 170: Xe đó Tốt khéo thắng Xe Tượng (a)
 • Ván 171: Xe đó Tốt khéo thắng Xe Tượng (b)
 • Ván 172: Xe TỐt đơn khuyết Tượng thắng Xe Sĩ
 • Ván 173: Xe cao Tốt song Tường khó thắng Xe Sĩ
 • Ván 174: Xe đó Tốt sĩ khó thắng Xe Sĩ
 • Ván 175: Xe de Tốt Sĩ khéo thắng Xe Sĩ (a)
 • Ván 176: Xe de Tốt Sĩ khéo thắng Xe Sĩ ()
 • Ván 177: Xe Tốt Tượng hòa Xe Tốt
 • Ván 178: Xe Tốt hòa Xe Tốt (a)
 • Ván 179: Xe TỐt hòa Xe Tốt (6)
 • Ván 180: Xe de Tất Tường khéo thắng Xe đệ Tốt sĩ
 • Ván 181: Xe Tốt sĩ hòa Xe Tốt Sĩ
 • Ván 182: Xe Tốt Sĩ Tượng hòa Xe Tốt sĩ
 • Ván 183: Xe de TỐt đơn khuyết sĩ khéo thắng Xe Tốt sĩ
 • Ván 184: Xe de Tốt sĩ thắng Xe Tốt sĩ
 • Ván 185: Xe Tốt Sĩ Tượng toàn cho thằng Mã Pháo đơn khuyết Tượng
 • Ván 186: Xe song Tết đơn khuyết Tượng khéo thắng Mã Pháo song Tết đơn khuyết Tượng
 • Ván 187: Xe Tốt đơn khuyết Tượng thẳng Mã Pháo song sĩ
 • Ván 188: Xe Tốt Tượng hòa Xe Pháo đơn Tượng
 • Ván 189: Xe TỐt đơn khuyết tương khéo hòa Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 190: Xe đó Tốt song Tượng thắng Xe Tốt
 • Ván 191: Xe đó Tốt Sĩ Tương khéo thắng Xe Tốt song Sĩ
 • Ván 192: Xe Tốt Song Sĩ thắng Xe Tượng Song Tốt
 • Ván 193: Xe Tốt đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe song Tốt song Sĩ
 • Ván 194: Xe TỐt khéo hòa Xe Pháo song Sĩ (a)
 • Ván 195: Xe TỐt khéo hòa Xe Pháo song sĩ (b)
 • Ván 196: Xe song Tượng Tốt khéo hòa Xe Pháo Tốt Sĩ
 • Ván 197: Xe Tốt song Tượng khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ván 198: Xe Tốt song Tượng khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (b)
 • Ván 199: Xe Song Tết khó thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 200: Xe song Tốt Sĩ Tượng toàn khó thắng Xe Sĩ Tượng toàn,
 • Ván 201: Xe Song Tất đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 202: Xe song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Sĩ song Tết
 • Ván 203: Xe song Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Tốt song Sĩ
 • Ván 204: Xe Song Tốt khéo thắng Xe Tốt Song Sĩ
 • Ván 205: Xe song Tốt song Sĩ khéo thắng Xe Mã song Tượng
PHẦN 9: LOẠI XE MÃ (11 Ván)
 • Ván 206: Xe Mã Song Sĩ thăng Xe Song Sĩ
 • Ván 207: Xe Mã song sĩ khéo thắng Xe đơn khuyết Sĩ
 • Ván 208: Xe Mã song sĩ thắng Xe Tốt đơn khuyết Tượng
 • Ván 209: Xe Mã Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Song Tốt song Tường (0)
 • Ván 210: Xe Mã Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Song Tốt song Tượng (b)
 • Ván 211: Xe Mã Song Tượng khéo thắng Xe Song Tết song Sĩ
 • Ván 212: Xe Mã khéo thằng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 213: Xe Mã song Tượng hòa Xe 3 Tốt đơn khuyết SĨ
 • Ván 214: Xe Mã khéo hòa Xe Mã Tượng để TỐC
 • Ván 215: Xe Mã đơn khuyết Sĩ khó thắng Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 216: Xe Mã đơn khuyết Sĩ khéo thằng Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn
PHẦN 10: LOẠI XE MÃ TỐT (22 Ván)
 • Ván 217: Xe Mã Tốt song Tượng thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 218: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 219: Xe Mã Tốt đơn khuyết Tượng hòa Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 220: Xe Mã Tốt song Tượng hòa Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Ván 221: Xe Mã Tốt song Tượng hòa Xe Tốt sĩ Tượng toàn:
 • Ván 222: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe ba Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 223: Xe Mã Tốt song Tượng thắng Xe Pháo song Sĩ (a)
 • Ván 224: Xe Mã Tốt đơn khuyết Sĩ thăng Xe Pháo song Sĩ (b)
 • Ván 225: Xe Mã Tốt đơn khuyết Sĩ thắng Xe Pháo song sĩ (c)
 • Ván 226: Xe Mã Tốt khéo thắng Xe Pháo Song Sĩ
 • Ván 227: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Pháo đơn khuyết tương
 • Ván 228: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng khéo thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 229 Xe Mã Tốt Tượng hòa Xe đê Tốt đơn Sĩ Tường
 • Ván 230: Xe Mã Tốt sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 231: Xe Mã Tốt Song Tượng khéo hòa Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 232: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn khéo hòa Xe Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 233: Xe Mã Song Tốt đơn khuyết Tượng thắng Xe Mã Song Tốt đơn khuyết Tượng
 • Ván 234: Xe Mã Tượng song Tết thắng Xe Song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 235: Xe Mã Song Tốt Song Tượng thắng Xe Mã Sĩ song Tượng
 • Ván 236: Xe Mã đơn khuyết Sĩ song Tốt thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 237: Xe Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn
 • Ván 238: Xe Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Mã Song Tốt Sĩ Tượng toàn
PHẦN 11: LOẠI XE PHÁO (83 Ván)
 • Ván 239: Xe Pháo khéo thắng đơn Xe (a)
 • Ván 240: Xe Pháo khéo thằng đơn Xe (b)
 • Ván 241: Xe Pháo khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Ván 242: Xe Pháo khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Ván 243: Xe Pháo khéo thắng Xe đơn Tượng
 • Ván 244: Xe Pháo Sĩ thắng Xe đơn Tượng giữ sĩ làm giả Pháo hoặc đổi Xe đều có thể thắng
 • Ván 245: Xe Pháo Tượng thắng Xe đơn Tượng
 • Ván 246: Xe Pháo Tượng khéo thắng Xe Tốt
 • Ván 247: Xe Pháo Tượng khéo thắng Xe song Tượng
 • Ván 248: Xe Pháo sông Tượng thắng Xe song Sĩ
 • Ván 249: Xe Pháo Sĩ khéo thắng Xe de Tết song Sĩ
 • Ván 250: Xe Pháo khéo thắng Xe đẽ Tốt song sĩ
 • Ván 251: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt đơn khuyết Tượng
 • Ván 252: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe song Tượng
 • Ván 253: Xe Pháo Sĩ thắng Xe Song Tượng (a)
 • Ván 254: Xe Pháo Sĩ thắng Xe Song Tượng (b)
 • Ván 255: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 256: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 257: Xe Pháo Sĩ khéo thắng Xe Song Tốt song sĩ
 • Ván 258: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 259: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe tam Tất Tốt Song Sĩ
 • Ván 260: Xe Pháo Sĩ khéo thắng Xe Pháo (a)
 • Ván 261: Xe Pháo Sĩ khéo thắng Xe Pháo (b)
 • Ván 262: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tượng
 • Ván 263: Xe Pháo song sĩ thắng Xe Mã Tượng
 • Ván 264: Xe Pháo song sĩ thắng Xe Mã Tượng
 • Ván 265: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tượng
 • Ván 266: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Sĩ song Tốt
 • Ván 267: Xe Pháo đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe Mã song Sĩ
 • Ván 268: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 269: Xe Pháo đơn khuyết Tượng thẳng song Pháo Mã Tốt đơn khuyết Tượng
 • Ván 270: Xe Pháo khéo hòa Xe Pháo đá Tốt
 • Ván 271: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn khéo hòa Xe Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
PHẦN 12: LOẠI XE PHÁO TỐT (20 Ván)
 • Ván 272: Xe Pháo Tốt khéo thẳng xe song Tốt
 • Ván 273: Xe Pháo Tết Sĩ thắng Xe song Tết
 • Ván 274: Xe Pháo Tết song Tượng thắng Xe tam Tốt
 • Ván 275: Xe Pháo Tát Tượng khéo thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 276: Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tốt Tướng
 • Ván 277: Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tốt Song Sĩ
 • Ván 278: Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã song Tốt song sĩ (a)
 • Ván 279 Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã song Tốt song sĩ (b)
 • Ván 280: Xe Pháo Tết đơn khuyết Sĩ thắng Xe Mã song Tốt song sĩ
 • Ván 281: Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo đơn khuyết Tượng
 • Ván 282: Xe Pháo Tết song Tượng khéo thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Ván 283: Xe Pháo Tốt Tượng khéo thắng Xe Pháo Tết đơn khuyết Sĩ
 • Ván 284: Xe Pháo Tết song Tượng thắng Xe Pháo Song Tượng
 • Ván 285: Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tốt song sĩ (a)
 • Ván 286: Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tốt song sĩ (b)
 • Ván 287: Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 288: Xe Pháo sông Tốt song Tượng thắng Xe Mã song Sĩ
 • Ván 289, Xe Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tượng song sĩ song Tốt
 • Ván 290: Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tết đơn khuyết Tượng
 • Ván 291: Xe Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
PHẦN 13 :LOẠI SONG XÃ (9 VÁN)
 • Ván 292: Song Xa Sĩ khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 293: Song xa Tượng khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Ván 294: Song Ca khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (8)
 • Ván 295: Song Ca khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (b)
 • Ván 296: Song Xa Song Sĩ khó thắng Xe Mã đơn khuyết Sĩ
 • Ván 297: Song Xa khéo thắng Xe Pháo song Sĩ
 • Ván 298: Song Xa khéo thắng Xe Pháo Tốt song Sĩ
 • Ván 299: Song Xa thắng Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ván 300: Song Xa Sĩ Tượng toàn khéo thắng Ma Pháo Sĩ Tượng toàn

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *