Bí quyết công sát

Đọc sách Bí quyết công sát online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Thanh Niên

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc cờ, sau giai đoạn khai cuộc vận quân bố trận, đến trung cuộc là giai đoạn tranh đấu cam go quyết liệt nhất. Ở giai đoạn này, mỗi bên đều thi thố hết khả năng, thực thi các loại thủ đoạn chiến thuật, bí quyết công sát, nhằm thu lại thắng lợi về phía mình.

Trong rất nhiều tình huống, thắng bại được quyết định ngay ở Trung cuộc bởi những đòn công sát thần diệu, kết thúc cuộc cờ bằng thắng lợi đầy bất ngờ.

Cuốn sách này tuyển chọn 150 cuộc cờ của các Tượng kỳ Đại sư (TQ) ở các giải thi đấu lớn, trong đó được phân làm chín loại điển hình về “Bí quyết công sát”, với những sát pháp tinh diệu được các Đại sư vận dụng trong thực chiến. Qua đó giúp các kỳ hữu nắm vững hơn “Chiến thuật công sát”, về kỹ xảo vận dụng nước sát trong đối cuộc thực chiến.

CÔNG SĨ


MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương I. CÔNG SÁT CHÍNH DIỆN
 • Cuộc 1: Liễu Đại Hoa đổi Lý Lai Quần 
 • Cuộc 2: Trương Hiểu Bình đối Đặng Tụng Hoằng
 • Cuộc 3: Vụ Ấu Hoa đối Tiền Hồng Phát
 • Cuộc 4: Hứa Ngân Xuyên đối Trương Cường 
 • Cuộc 5: Hồ Vinh Hoa đối Tang Như Ý
 • Cuộc 6: Lã Khâm đối Phó Quang Minh
 • Cuộc 7: Vương Gia Lương đối Hồ Vinh Hoa 
 • Cuộc 8: Hứa Ngân Xuyên đối Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 9: Trần Hiếu Khôn đối Phó Quang Minh
 • Cuộc 10: Hồ Vinh Hoa đối Tô Cảnh Chấn 
 • Cuộc 11: Lý Nghĩa Đình đối Dương Quan Lân
 • Cuộc 12: Vương Hâm Hải đối Vương Quý Phúc
 • Cuộc 13: Lý Lai Quần đối Tưởng Chi Lương
 • Cuộc 14: Vương Gia Lương đối Dương Quan Lân
 • Cuộc 15: Hồ Vinh Hoa đối Tưởng Chí Lương
 • Cuộc 16: Liễu Đại Hoa đối Lương Văn Bàn
 • Cuộc 17: Trần Tin An đối Vương Vinh Tháp
Chương II. CÔNG SÁT CÁNH BÊN
 • Cuộc 18: Bốc Phụng Ba đối Vương Gia Lương
 • Cuộc 19: Trần Hiếu Khôn đối Vương Gia Lương
 • Cuộc 20: Hồ Vinh Hoa đối Vương Gia Lương
 • Cuộc 21: Huệ Tụng Tường đối Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 22: Dương Quan Lân đội Hồ Vinh Hoa 
 • Cuộc 23: Hồ Vinh Hoa đối Vụ u Hoa
 • Cuộc 24: Lý Lai Quần đối Ba Trung Tài
 • Cuộc 25: Lý Ngải Đông đối Tiên Hồng Phát
 • Cuộc 26: Mạnh Lập Quốc đối Chu Học Tăng
 • Cuộc 27: Tưởng Toàn Thắng đối Phùng Minh Quang
 • Cuộc 28: Liễu Đại Hoa đối Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 29: Triệu Khánh Các đối Lưu Điện Trung
 • Cuộc 30: Liễu Đại Hoa đối Vương Bình Quốc
 • Cuộc 31: Thái Phúc Như đối Hoàng Chỉ Huy
 • Cuộc 32: Hồ Vinh Hoa đối Từ Thiên Lợi
 • Cuộc 33. Đồng Bản Bình đối Trương Ảnh Phú
 • Cuộc 34: Hứa Ba đối Dương Quan Lân
 • Cuộc 35: Vu u Hoa đối Liễu Đại Hoa
Chương III. GIÁP CÔNG TẢ HỮU
 • Cuộc 36: Liễu Đại Hoa đối Mã Nghênh Tuyển
 • Cuộc 37: Là Khâm đối Hồ Viễn Mậu
 • Cuộc 38: Triệu Quốc Vinh đối Trương Huệ Dân
 • Cuộc 39: Trang Ngọc Đằng đối Đào Hán Minh
 • Cuộc 40: Quách Trường Thuận đối Triệu Quốc Vinh
 • Cuộc 41: Lý Lai Quần đối Tưởng Chi Lượng
 • Cuộc 42: Đào Hán Minh đối Lục Ngọc Giang
 • CUỘC 43: Vu Hoa đối Mã Nghênh Tuyển
 • Cuộc 44: Đinh Hiệu Phong đối Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 45: Hồ Vinh Hoa đối Dương Quan Lân
 • Cuộc 46: Quách Trường Thuận đối Đào Hán Minh
 • Cuộc 47: Tiền Hồng Phát đối Mạnh Chiếu Trung
 • Cuộc 48: Liễu Đại Hoa đỗi Đặng Hưng Niên
 • Cuộc 49: Hồ Vinh Hoa đối Lý Lai Quần
 • Cuộc 50: Triệu Quốc Vinh đối Liễu Đại Hoa
Chương IV. CÔNG SÁT LIÊN HOÀN
 • Cuộc 51: Trần Hiếu Khôn đối Lã Khâm
 • Cuộc 52: Phó Quang Minh đối Hồ Vinh Hoa
 • CUỘC 53: Lã Khâm đối Vu u Hoa
 • Cuộc 54: Từ Thiên Hồng đối Lưu Điện Trung
 • Cuộc 55: Lý Hồng Vân đối Phó Quang Minh
 • Cuộc 56: Tào Lâm đối Tưởng Toàn Thắng
 • Cuộc 57: Lý Lai Quần đối Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 58: Lý Lai Quần đối Trần Hiếu Khôn
 • Cuộc 59: Lý Lai Quần đối Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 60: Thái Văn Câu đối Dương Quan Lân
 • Cuộc 6: Hứa Ngân Xuyên đối Liêu Nhị Bình
 • Cuộc 62: Viên Hoằng Lương đối Vượng Hâm Hải
 • Cuộc 63: Phó Quang Minh đối Vương Gia Lương
 • Cuộc 64: Dương Quan Lân đối Tiết Gia Ngữ 
 • Cuộc 65: Lý Gia Hoa đội Lã Khâm 
 • Cuộc 66: Tưởng Chí Lương đối Lý Trung Vũ
 • Cuộc 67: Hồ Vinh Hoa đối Hoàng Học Vinh
 • Cuộc 68: Lưu Điện Trung đối Dương Quan Lân
Chương V. THÍ XA CÔNG SÁT 
 • Cuộc 69: Lý Lai Quần đối Từ Thiện Hồng
 • Cuộc 70: Đào Hán Minh đối Tôn Thụ Thành
 • Cuộc 71: Lưu Điện Trung đối Lâm Hoằng Mẫn
 • Cuộc 72: Vương Tưởng Lâm đối Vạn Phúc Sơ
 • Cuộc 73: Triệu Quốc Vinh đối Trịnh Hâm Hải
 • Cuộc 74: Đặng Tụng Hoằng đối Trần Nghiệp Lễ 
 • Cuộc 75: Hồ Vinh Hoa đối Tang Như Ý
 • Cuộc 76: Triệu Quốc Vinh đổi Vu u Hoa
 • Cuộc 77: Tướng Chí Lương đối Mạnh Chiêu Trung
 • Cuộc 78: Hồ Vinh Hoa đổi Lý Lai Quần
 • Cuộc 79: Hồ Vinh Hoa đối Đái Vinh Quang
 • Cuộc 80: Trâu Lập Vũ đối Nhân Kiến Bình.
 • Cuộc 81: Liễu Đại Hoa đối Ngôn Mục Giang
 • Cuộc 82: Trương Cường đối Bốc Phụng Ba |
 • Cuộc 83: Lý Trung Vũ đối Lưu Điện Trung
 • Cuộc 84: Ngụy Quốc Đồng đội Triệu Quốc Vinh –
 • Cuộc 85: Trần Tín An đổi Liễu Đại Hoa
Chương VI. BA QUÂN LIÊN CÔNG
 • Cuộc 86: Bốc Phụng Ba đối Nham Chiêm Quốc
 • Cuộc 87: Triệu Như Quyền đối Liễu Đại Hoa 
 • Cuộc 88: Triệu Quốc Vinh đối Lâm Hoằng Mẫn
 • Cuộc 89: Trần Hiếu Khôn đối Lý Ngải Đông
 • Cuộc 90: Liễu Đại Hoa đối Lưu Điện Trung
 • Cuộc 91: Hồ Khánh Dương đối Lý Hải Giao
 • Cuộc 92: Tiền Hồng Phát đối Chú Vĩnh Không
 • Cuộc 93: Trần Hiếu Khôn đối Dương Quan Lân 
 • Cuộc 94: Hồ Vinh Hoa đối Lý Húc Anh
 • Cuộc 95: Chu Tân Hải đối Lục Tranh Vanh
 • Cuộc 96: Vương Gia Lương đối Dương Quan Lân
 • Cuộc 97: Tương Toàn Thắng đối Thái Phúc Như
 • Cuộc 98: Vu u Hoa đối Lý Gia Hoa
 • Cuộc 99. Hồ Vinh Hoa đổi Lè Kim Phúc
 • Cuộc 100: Hồ Vinh Hoa đôi Thái Trung Thành
 • Cuộc 101: Hồng Lỗi Hâm đổi Diêm Ngọc Toa
 • Cuộc 102: Lý Lai Quân đội Tướng Chí Lương
Chương VII. PHÁ TƯỢNG CÔNG SÁT
 • Cuộc 103: Là Khâm đổi Liễu Đại Hoa
 • Cuộc 104. • Chính vì đối Hoàng Dũng
 • Cuộc 105: Vương Tương Lâm đổi Miêu Vĩnh Bằng
 • Cuộc 106: Là Khâm đội Lâm Hoàng Mẫn
 • Cuộc 107: Hồ Vinh Hoa đối Mạnh Lập Quốc
 • Cuộc 108: Dương Quan Lân đội Thái Văn Câu
 • CUỘC 109: Trương Hiệu Bình đối Thôi Nham
 • Cuộc 110: Lý Quốc Huân đội Hoàng Dũng
 • Cuộc 111: Liễu Đại Hoa đối Từ Thiện Lợi
 • Cuộc 112: Lý Nghĩa Đình đổi Chu Kiểm Thư
 • Cuộc 113: Hồ Vinh Hoa đối Chu Vĩnh Khang
 • Cuộc 114: Phổ Quang Minh đối Tào lâm
 • Cuộc 115: Tống Vĩnh Sinh đối Trương Hiệu Bình
 • Cuộc 116: Cung Nhất Vị đồi Lý Nghĩa Đình
 • Cuộc 117: Trịnh Hoa Thiêm đổi Từ Thiện Hồng
 • Cuộc 118: Dư Lý Mộc đối Triệu Quốc Vinh
 • Cuộc 119: Lâm Hoằng Mẫn đối Lý Tùng Đức
 • Cuộc 120: Triệu Quốc Vinh đối Bốc Phụng Ba
Chương VIII. PHÁ sĩ CÔNG SÁT
 • Cuộc 121: Hồ Vinh Hoa đối Lê Kim Phúc
 • CUỘC 122: Thái Phúc Như đối với Hồ Vinh Hoa
 • Cuộc 123: Quách Phúc Nhân đối Trần Tấn Toàn
 • Cuộc 124: Hồ Vinh Hoa đối Lý Lai Quần
 • Cuộc 125: Từ Thiện Lợi đối Vương Quốc Đống
 • Cuộc 126: Vương Gia Lương đối Lâm Hoằng Mẫn
 • CUỘC 127: Vương Bình Quốc đối Quách Phúc Nhân
 • Cuộc 128: Diêm Văn Thanh đối Trương Cường
 • Cuộc 129: Cam Tiểu Tẩn đối Trương Hoa Thái
 • Cuộc 130: Tưởng Chí Lương đối Từ Thiện Hồng
 • Cuộc 131: Vụ Hồng Mộc đối Lý Ngải Đông
 • Cuộc 132: Lã Khâm đổi Từ Thiên Hồng
 • Cuộc 133: Vương Quý Phúc đối Mã Ngọc Sầm
Chương IX. CÔNG MÀ NHẬP CUNG
 • Cuộc 134: Bốc Phụng Ba đổi Nhâm Kiến Binh
 • Cuộc 135: Lý Nghĩa Đình đối Nhâm Đức Thuần 
 • Cuộc 136: Hồ Vinh Hoa đối. Là Khâm 
 • Cuộc 137: Hồ Vinh Hoa đểi Thành Chi Thuận
 • Cuộc 138: Lã Khâm đối Từ Thiên Hồng
 • Cuộc 139; Trần Hiếu Khôn đối Ô Chính Vĩ 
 • Cuộc 140: Tăng Đồng Bình đối Trần Ngư 
 • Cuộc 141: Lưu Điện Trung đối Đái Vinh Quang 
 • Cuộc 142: Lý Trí Bình đối Trịnh Nãi Đông
 • Cuộc 143: Ngô Quý Lâm đối Triệu Nhữ Quyền
 • Cuộc 144: Liễu Đại Hoa đối Trương Minh Trung
 • Cuộc 145: Tôn Thiết Thụy đối Trương Nguyên Khải
 • Cuộc 146: Triệu Quốc Vịnh đối Mạnh Lập Quốc
 • Cuộc 147: Ngôn Mục Quang đối Trịnh Hâm Hải
 • Cuộc 148: Thải Tường Hùng đối Hứa Ba
 • Cuộc 149: Hồ Vinh Hoa đối Lý Lai Quần 
 • Cuộc 150: Phổ Quang Minh đối Tần Hà

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *