299 ván cờ tàn cơ bản thực dụng

Đọc sách 299 ván cờ tàn cơ bản thực dụng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trung Hiếu và Nhóm cộng sự
 2. NXB Mỹ Thuật

Lời nói đầu

Đối với những người mới chơi cờ nên học chơi cờ tàn trước. Vì với những thế cờ còn ít quân dễ phân tích các tình huống và dễ học tập những đòn chiến thuật của các quân. Trên cơ sở nắm vững những đòn chiến thuật này về sau dễ tiếp thu những đòn phối hợp từ đơn giản tới phức tạp.

Cờ tàn thực dụng là những thế cờ được rút ra từ thực tiễn các trận đấu, tìm ra những nguyên tắc tổng quát áp dụng cách chơi cờ. Bên có ưu thế biết chơi thì giành thắng lợi, còn không nắm bắt được những nguyên tắc và phương pháp thì dễ bị đối phương thủ hòa.

Cờ tàn thực dụng có mục tiêu rõ ràng và những bài học, giúp người chơi cờ cách đánh thắng hoặc thủ hòa trong những ván cờ tàn sẽ gặp phải ở thực tế.

Mục đích của nhóm biên soạn là sưu tầm tuyển dịch, phân loại, hệ thống và chú giải các ván cờ hay để cùng các bạn yêu cờ bốn phương tham khảo và giải trí những lúc rãnh rỗi.

Mặc dù đã hết sức cố gắng. Nhưng do hạn chế trình độ và tài liệu tham khảo. Nên tập sách này không sao tránh khỏi những sai sót , rất mong được sự thông cảm và chỉ dạy thêm của bạn đọc để lần in sâu được tốt hơn.


Mục lục

CỜ TÀN TỐT
 • Tốt Sĩ khéo thắng đơn Sĩ
 • Tốt Tượng khéo hòa song Tất 
 • Song Tốt Tượng thắng Tốt Tượng
 • Song Tốt Tượng khéo thắng Lão Tốt song sĩ
 • Song Tốt khéo thắng TỔt Sĩ
 • Song Tốt hòa đơn Pháo
 • Song Tốt khéo thắng Pháo, Tượng, độ Tốt .
 • Song Tốt song Tượng hòa song Tốt Tượng
 • Song Tốt song Sĩ hòa tam Tốt đơn Sĩ Tượng
 • Song Tốt hòa Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Song Tốt khéo hòa Pháo sông Tốt
 • Tam Tết khó thắng Sĩ Tượng toàn
 • Tam Tết thắng TỔt đơn khuyết Sĩ 
 • Tam Tốt khó thắng Pháo song Sĩ (a) 
 • Tam Tết khó thắng Pháo sông Sĩ ()
 • Tam Tốt khéo hòa đơn Xa
LOẠI MÃ
 • Đơn Mã khó thắng đơn Tượng 
 • Đơn Mã khéo thắng đơn Tượng
 • Đơn Mã khéo thắng Tốt (a)
 • Đơn Mã khéo thắng Tốt (b) 
 • Đơn Mã khéo thắng Tốt Sĩ (3)
 • Mã Tượng khéo thắng Tốt Sĩ (b)
LOẠI MÃ TỐT
 • Mã đề Tết thắng đơn Tượng
 • Mã đề Tốt thẳng song Sĩ
 • Mã đề Tốt khéo thẳng song Tượng (8)
 • Mã de TỐt khéo thẳng song Tượng (b).
 • Mã de Tất thắng đơn Sĩ Tượng (0)
 • Mã de Tốt thắng đơn Sĩ Tượng (b)
 • Mã de TỐt thắng đơn Sĩ Tượng (c) 
 • Mã đề TỔt thắng đơn thuyết Tượng (a) 
 • Mã đề Tết khéo thẳng đơn thuyết Tượng (b)
 • Mã đề Tết khéo thắng đơn thuyết Tượng (9)
 • Mã cao Tốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn (0)
 • Mã cao Tốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn (6)
 • Mã đề Tốt khéo thắng sĩ Tượng toàn (4) 
 • Mã đề TỔt khéo thắng Sĩ Tượng toàn (b) 
 • Mã đề Tết thắng Tốt sông Tượng 
 • Mã Sĩ để TỔt khó thắng Tốt Sĩ 
 • Mã Mê Tốt khó thắng Tốt song Sĩ 
 • Mã đề Tốt khéo thằng Tốt song sĩ (a) 
 • Mã đề Tết khéo thắng Tốt song Sĩ (b) 
 • Mã đề Tốt khéo thắng Tốt song sĩ (c) 
 • Mã Tượng đế Tốt khéo thắng Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Mã cao Tốt thắng Mã Sĩ 
 • Mã đề Tốt khó thắng Pháo Sĩ 
 • Mã đề Tốt khó thắng Mã Tượng 
 • Mã cao Tốt thắng Pháo Tượng 
 • Mã đề TỔt khéo thẳng Mã Tượng song Sĩ 
 • Mã đề TỔt khéo thẳng Phảo song sĩ
 • Mã đề TỔt khéo thẳng Pháo sông Tượng
 • Mã đề Tốt khéo thắng Phảo Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Mã song Tốt sĩ Tượng khéo thắng
 • Mã song Tốt song sĩ 
 • Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Pháo song Tốt song sĩ 
 • Mã song dê TỐt khéo thắng Mã Sĩ Tượng toàn (a) 
 • Mã song đê TỔt khéo thắng Mã Sĩ Tượng toàn
 • Song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Phảo Sĩ Tượng toàn 
LOẠI PHÁO TỐT 
 • Pháo Tượng đế Tốt khéo thẳng song sĩ
 • Pháo Sĩ Tượng đế Tốt thắng đơn Sĩ Tượng
 • Pháo Tượng đê Tốt khó thắng đơn Tượng 
 • Pháo đề Tốt khéo thẳng song sĩ 
 • Pháo cáo sĩ khó thắng đơn Sĩ Tượng 
 • Phảo cáo Tết khéo thắng đơn Sĩ Tượng 
 • Phảo Tượng cao Tốt thẳng song Tượng 
 • Pháo cao Tốt thẳng song đó Tốt 
 • Pháo Sĩ cao Tốt thẳng song cao Tốt 
 • Phảo cao Tốt khó thắng 1 Pháo 
 • Pháo cao Tốt khéo thắng đơn Pháo 
 • Pháo cao Tốt song sĩ thắng Mã Sĩ
 • Pháo cao Tốt song Sĩ thắng Mã Tượng 
 • Pháo sĩ cao Tốt thắng Pháo Sĩ 
 • Phảo cao Tốt song Sĩ thằng Phảo Tượng 
 • Pháo để Tốt Sĩ Tượng khéo thắng Pháo Tượng
 • Pháo đe Tốt Sĩ Tượng khéo thắng Pháo Tượng
 • Pháo đề Tết đơn khuyết Sĩ khéo thắng Mã đơn Sĩ Tượng
 • Phảo để Tết đơn khuyết Sĩ khó thắng đơn Mã 
 • Pháo cao Tốt khéo thẳng Mã song Sĩ 
 • Pháo đề Tốt khéo thẳng Phảo song sĩ
 • Pháo đệ Tốt đơn khuyết Tượng thắng Tốt song Tượng 
 • Pháo Tốt Tượng song sĩ thằng Tốt đơn khuyết Sĩ
 • Pháo để Tốt Sĩ Tượng toàn khó thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Pháo cao Tốt Sĩ Tượng khó thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Pháo cao Tốt Tượng khéo thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Pháo Tát Tượng khéo thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Pháo cao Tốt Sĩ khéo thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Phảo để Tốt đơn Sĩ Tượng khéo thắng Sĩ Tượng toàn 
 • Pháo Tết khéo thắng Tốt đơn khuyết Tượng
 • Pháo Tết Sĩ khéo thắng Mã Tốt song sĩ 
 • Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Phảo 
 • Pháo tam Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Song Pháo Tốt Sĩ Tượng thắng Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
LOẠI MÃ PHÁO 
 • Mã Pháo song sĩ thắng Mã song Tượng (a) 
 • Mã Pháo song sĩ thắng Mã song Tượng (6) 
 • Mã Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Pháo đơn khuyết Tượng (a) 
 • Mã Phảo Sĩ Tượng toàn thắng Pháo đơn khuyết Tượng (b) 
 • Mã Pháo đơn khuyết Sĩ thẳng Pháo đơn khuyết Tượng (c) 
 • Mã Pháo Sĩ Tượng toàn khó thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Mã Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Mã Pháo khéo thắng Pháo tam Tốt song Sĩ
LOẠI MÃ PHÁO TỐT 
 • Mã Pháo Tốt Sĩ thẳng song Pháo song sĩ (a) 
 • Mã Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Tốt song Sĩ (b) 
 • Mã Phảo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng sang Pháo Tốt song sĩ (c) 
 • Mã Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Tượng song sĩ 
 • Mã Phảo để Tốt sĩ thẳng song Mã Tốt sĩ (a) 
 • Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng thẳng song Mã song sĩ (b) 
 • Mã đề Tốt Sĩ Tượng thẳng song Mã song Sĩ (c) 
 • Mã Pháo Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Mã Tốt song Sĩ (d)
 • Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Ma Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng Pháo sông Tốt sĩ Tượng toàn 
 • Mã Phảo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Mã Pháo TỔt sĩ Tượng toàn thắng song Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Ma Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo đơn Sĩ
 • Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo đơn Sĩ 
 • Mã Phảo Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thẳng Mã Pháo Tết đơn khuyết Tượng (a)
 • Mã Pháo đệ Tốt sĩ khéo thắng Mã Pháo Tốt (b) 
 • Mã Phảo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt song Tượng 
 • Mã Phảo song Tốt Sĩ Tượng thẳng song Mã Sĩ Tượng toàn
 • Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (a)
 • Mã Phảo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (b)
 • Mã Pháo song Tết đơn khuyết Sĩ thẳng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (a)
 • Mã Phảo song Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn (6)
 • Mã Phảo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng song Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Mã Pháo song Tốt đơn khuyết Tượng thẳng song Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Mã Phảo song Tốt Sĩ Tượng thắng Mã Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Mã Phảo song Tốt đơn khuyết Sĩ thắng Mã Phảo Sĩ Tượng toàn
 • Mã Pháo song Tốt đơn khuyết Tượng thắng Ma Pháo Tốt đơn khuyết Tượng
 • Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn.
 • Mã Phảo song Tốt Tượng khéo thắng Mã Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã Phảo sóng Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã Phảo Tốt Sĩ Tượng toàn (a)
 • Ma Phảo sóng Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Ma Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn (b) 
 • Mã Pháo sông Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Mã sống Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Mã Phảo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xa Tốt Sĩ Tượng toàn
LOẠI XE
 • Đơn Xe khéo thẳng S Tượng toàn (a)
 • Đơn Xe khéo thắng Sĩ Tượng toàn (6) 
 • Đơn Xe khéo thẳng song đốt sống Tượng 
 • Đơn Xa thắng Mã song sĩ 
 • Đơn Xe khéo thắng Mã song Tượng (a) 
 • Đơn Xa khéo thắng Mã song Tượng (b) 
 • Đơn Xa khéo thẳng Mã sông Tượng (c)
 • Đơn Xa khéo thẳng Pháo song Tượng (a)
 • Đơn Xa Tượng khéo thằng Pháo song Tượng
 • Đơn Xa thắng Mã đơn khuyết Tượng 
 • Đơn Xa khéo thằng Pháo Tốt song Sĩ
 • Đơn Xe hòa Phảo song Tốt 
 • Đơn Xa khó thẳng song Mã (a) 
 • Đơn Xa khó thẳng song Mã (6) 
 • Đơn Xa khéo thẳng song Mã (a)
 • Đơn Xa khéo thẳng song Mã (b)
 • Đơn Xa khéo thẳng song Mã (b) 
 • Đơn Xa khó thắng Ma Pháo 
 • Đơn Xa khéo thắng Mã Pháo (a) 
 • Đơn Xa khéo thẳng Mã Phảo (6)
 • Đơn Xa khéo thắng Ma Pháo (6) 
 • Đơn Xa khéo thắng Mã Pháo song Sĩ 
 • Đơn Xe khó thắng song Pháo
 • Đơn Xa khéo thẳng song Phảo (a)
 • Đơn Xa khéo thẳng song Pháo (6) 
 • Đơn Xa khéo hòa Xe Tốt song sĩ 
 • Xe song Tượng khéo hòa Xe Tốt song Tượng
 • Đơn Xe khéo hòa Xe Mã song Sĩ
LOẠI XE TỐT
 • Xe đó Tốt khéo thẳng song Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Tốt đơn sĩ Tượng thắng Mã Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Tốt khó thắng Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Tết khéo thắng Pháo Sĩ Tượng toàn (8) 
 • Xe Tốt khéo thắng Pháo Sĩ Tượng toàn (6) 
 • Xe Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Pháo Tết Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Tất khó thắng Pháo song Tốt song Sĩ 
 • Xe Tốt khéo thắng Pháo Song Tốt song Sĩ (a)
 • Xe Tốt khéo thắng Pháo sông Tốt song Sĩ 
 • Xe để Tốt Sĩ thắng Mã Pháo Tốt 
 • Xe đệ Tốt khéo thắng Xe Tượng (a) 
 • Xe để Tết khéo thằng Xe Tượng (6)
 • Xe Tết đơn khuyết Tượng thắng Xe Sĩ 
 • Xe cao Tốt song Tượng khó thắng Xe Sĩ 
 • Xe để Tốt sĩ khó thắng Xe Sĩ 
 • Xe đó Tốt Sĩ khéo thắng Xe Sĩ (a)
 • Xe đệ TỔt Sĩ khéo thắng Xe Sĩ (b) 
 • Xe Tốt Tượng hòa Xe Tốt 
 • Xe Tốt hòa Xe Tốt (a)
 • Xe Tốt hòa Xe Tốt (b) 
 • Xe đê Tốt Tượng khéo thắng Xe đê Tốt Sĩ 
 • Xe Tốt Sĩ hòa Xe Tốt Sĩ 
 • Xe Tốt Sĩ Tượng hòa Xe Tốt Sĩ 
 • Xe de Tết đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe Tốt sĩ 
 • Xe de Tốt Sĩ thắng Xe Tốt Sĩ 
 • Xe Tốt Sĩ Tượng toàn khó thắng Mã Phảo đơn khuyết Tượng 
 • Xe song Tốt đơn khuyết Tượng khéo thắng Mã Phảo song Tốt đơn khuyết Tượng 
 • Xe TỔt đơn khuyết Tượng thắng Mã Phảo Song Sĩ 
 • Xe Tốt Tượng hòa Xe Pháo đơn Tượng 
 • Xe TỐt đơn khuyết Tượng khéo hòa Xe Mã Tốt sĩ Tượng toàn
 • Xe đê Tốt Sĩ Tượng khéo thắng Xe Tốt song Sĩ
 • Xe Tốt song sĩ thắng Xe Tượng song Tốt
 • Xe Tốt đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe Song Tốt song Sĩ 
 • Xe Tốt khéo hòa Xe Pháo song sĩ (a) 
 • Xe Tốt khéo hòa Xe Phảo song Sĩ (b) 
 • Xe song Tượng Tốt khéo hòa Xe Pháo Tốt Sĩ 
 • Xe TỔt song Tượng khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (a) 
 • Xe Tốt song Tượng khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (6)
 • Xe sang Tốt khó thắng Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Xe song Tốt sĩ Tượng toàn khó thắng Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Xe song Tốt đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Xe sang Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Sĩ song Tốt 
 • Xe song Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Tốt song Sĩ
 • Xe song Tốt khéo thắng Xe Tốt song Sĩ
 • Xe sống Tốt song sĩ khéo thắng Xe Mã song Tượng 
LOẠI XE MÃ
 • Xe Mã song sĩ thắng Xe song sĩ 
 • Xe Mã song sĩ khéo thắng Xe đơn khuyết Sĩ 
 • Xe Mã song sĩ thắng Xe Tốt đơn khuyết Tượng
 • Xe Mã Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe sang Tốt song Tượng (a) 
 • Xe Mã Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe song Tốt song Tượng (b) 
 • Xe Mã song Tượng khéo thắng Xe song Tốt song Si 
 • Xe Mã khéo thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã song Tượng hòa Xe 3 Tết đơn khuyết Sĩ
 • Xe Mã khéo hòa Xe Mã Tượng để Tốt 
 • Xe Mã đơn khuyết sĩ khó thắng Pháo Song Tốt sĩ Tương toàn 
 • Xe Mã đơn khuyết sĩ khéo thẳng Phảo song Tốt Sĩ Tượng toàn 
LOẠI XE MÃ TỐT
 • Xe Mã Tốt song Tượng thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã Tốt đơn khuyết Tượng hòa Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã Tốt song Tượng hòa Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã Tốt song Tượng hòa Xe Tốt sĩ Tượng toàn
 • Xe Mã TỔt Sĩ Tượng toàn thắng Xe ba Tốt Sĩ Tương toàn 
 • Xe Mã TỔt song Tượng thằng Xe Pháo sông Sĩ (a)
 • Xe Mã Tốt đơn khuyết sĩ thắng Xe Pháo song sĩ (b) 
 • Xe Mã Tốt đơn khuyết Sĩ thắng Xe Phảo song sĩ (c) 
 • Xe Mã TỔt khéo thắng Xe Pháo Song Sĩ 
 • Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Pháo đơn khuyết Tượng
 • Xe Mã Tốt Tượng hòa Xe đê Tốt đơn Sĩ Tượng
 • Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã Tốt song Tượng khéo hòa Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn khéo hòa Xe Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Xe Mã song Tốt đơn khuyết Tượng thắng Xe Mã song Tốt đơn khuyết Tượng
 • Xe Mã Tượng song Tốt thắng Xe Song Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã song Tốt song Tượng thắng Xe Mã Sĩ song Tốt 
 • Xe Mã đơn khuyết Sĩ song Tốt thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Mã Song Tất Sĩ Tượng toàn
LOẠI XE PHÁO
 • Xe Pháo khéo thắng đơn Xe (a)
 • Xe Pháo khéo thắng đơn Xe (6) 
 • Xe Pháo khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Xe Pháo khéo thắng Xe đơn Sĩ
 • Xe Pháo khéo thắng Xe đơn Tượng
 • Xe Pháo Sĩ thắng Xe đơn Tượng 
 • Xe Pháo Tượng thắng Xe đơn Tượng 
 • Xe Pháo Tượng khéo thắng Xe Tốt 
 • Xe Pháo, Tượng khéo thắng Xe song Tượng
 • Xe Phảo song Tượng thắng Xe sang Sĩ 
 • Xe Pháo Sĩ khéo thắng Xe đê Tốt song Sĩ
 • Xe Pháo khéo thắng Xe đệ Tốt song Sĩ
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt đơn khuyết Tượng
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe song Tượng 
 • Xe Pháo sĩ thắng Xe sống Tượng (a) 
 • Xe Pháo Sĩ thắng Xe song Tượng (b) 
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Pháo Sĩ khéo thắng Xe Song Tốt song sĩ 
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe tam Tốt Tốt song Sĩ
 • Xe Pháo sĩ khéo thắng Xe Pháo (a)
 • Xe Pháo Sĩ khéo thẳng Xe Pháo (b)
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tượng 
 • Xe Pháo song sĩ thắng Xe Mã Tượng 
 • Xe Pháo song Sĩ thắng Xe Mã Tượng 
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tượng
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Sĩ song Tết 
 • Xe Pháo đơn khuyết Sĩ khéo thắng Xe Mã song Sĩ 
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng sang Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn 
 • Xe Pháo đơn khuyết Tượng thẳng song Pháo Mã Tốt đơn khuyết Tượng 
 • Xe Pháo khéo hòa Xe Pháo để Tốt 
 • Xe Pháo Sĩ Tượng toàn khéo hòa Xe Mã sống Tốt Sĩ Tượng toàn 
LOẠI XE PHÁO TỐT
 • Xe Pháo Tết khéo thắng Xe song Tốt
 • Xe Pháo Tốt Sĩ thắng Xe Song Tốt.
 • Xe Pháo Tốt song Tượng thắng Xe tam Tốt
 • Xe Pháo Tốt Tượng khéo thắng Xe Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tốt Tượng
 • Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tốt song Sĩ 
 • Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã sống Tốt song Sĩ (a)
 • Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã song Tốt Song Sĩ (b)
 • Xe Pháo Tết đơn khuyết Sĩ thắng Xe Mã song Tốt song Si 
 • Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo đơn khuyết Tượng 
 • Xe Pháo Tốt song Tượng khéo thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Xe Phảo Tốt Tượng khéo thắng Xe Pháo Tốt đơn khuyết Sĩ
 • Xe Pháo Tốt song Tượng thắng Xe Pháo Song Tượng 
 • Xe Pháo Tết Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tốt song sĩ (a)
 • Xe Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tốt song sĩ (b)
 • Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn khéo thắng Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Xe Pháo sông Tốt song Tượng thắng Xe Mã song Sĩ 
 • Xe Pháo song Tất Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tượng song Sĩ song Tốt 
 • Xe Pháo Tốt sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Tốt đơn khuyết Tượng
 • Xe Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn
LOẠI SONG XA
 • Song Xa Sĩ khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Song Xa Tượng khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn 
 • Song Xa khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (8)
 • Song Xa khéo thắng Xe Sĩ Tượng toàn (6) 
 • Song Xa Song Sĩ khó thắng Xe Mã đơn khuyết Sĩ 
 • Song Xa khéo thắng Xe Pháo Song Sĩ 
 • Song Xa khéo thắng Xe Pháo Tốt song sĩ
 • Song Xa thắng Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Song Xa Sĩ Tượng toàn khéo thắng Mã Pháo Sĩ Tượng toàn 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!